e-Sekretariat KIA

Tematy prac dyplomowych na rok 2022

Lp. Prowadzący Temat Kierunki Zarezerwowane
1 dr inż. Marcin BEDNAREK Wykrywanie toksycznych zachowań w konwersacjach internetowych
Zakres pracy obejmuje: porównanie wykorzystywanych metod wykrywania agresywnych lub obraźliwych wypowiedzi w konwersacjach internetowych pomiędzy użytkownikami (dialogi prywatne, czaty grupowe); badanie działania systemów blokowania treści; zaprojektowanie, wykonanie i implementacja autorskiego systemu wykrywania i blokowania niepożądanych treści.
EF-DU TAK
2 dr inż. Andrzej BOŻEK Optymalizacja rozmieszczenia elementów w trójwymiarowej przestrzeni magazynowej
Należy przygotować model optymalizacyjny dla trójwymiarowej przestrzeni magazynowej podzielonej na płaskie palety ułożone jedna nad drugą z regulowanymi wysokościami. Celem optymalizacji jest taki wybór wysokości palet i ułożenia prostopadłościennych elementów na każdej z nich, aby jak najlepiej wykorzystać objętość przestrzeni magazynowej. Do rozwiązania należy wykorzystać nowoczesne narzędzia optymalizacji, np. IBM CPLEX, Google OR-Tools, LocalSolver.
EA-DU NIE
3 dr inż. Andrzej BOŻEK Uniwersalny mikrokomputerowy symulator systemów dynamicznych
Wykorzystując mikrokomputer jednopłytkowy, należy przygotować symulator systemów dynamicznych, który będzie działał w czasie rzeczywistym i przekazywał wartości we/wy za pomocą sygnałów elektrycznych o znormalizowanych zakresach. Układ powinien obsługiwać modele zdefiniowane w postaci transmitancji oraz liniowych i nieliniowych reprezentacji w przestrzeni stanu, zarówno ciągłych, jak i dyskretnych.
EA-DU NIE
4 dr inż. Andrzej BOŻEK Zastosowanie programowania genetycznego do wyznaczania zależności kinematyki odwrotnej
Należy opracować algorytm programowania genetycznego wyznaczający równania kinematyki odwrotnej dla wybranych struktur kinematycznych. Do implementacji można zastosować konfigurowalne środowisko do obliczeń ewolucyjnych, np. MATLAB lub ECJ. Wyniki należy porównać ze znanymi równaniami kinematyki odwrotnej, np. dla typowych manipulatorów przemysłowych.
EA-DU NIE
5 dr inż. Grzegorz DEC Sterowanie w scieci IoT w ujęciu praktycznym
Celem pracy jest dokonanie przeglądu technologii komunikacji w sieciach Internetu rzeczy (IoT) oraz przeglądu rynku pod kątem dostępności czujników, elementów wykonawczych i sterowników działających w architekturze Internetu rzeczy (IoT). Należy wyszukać producentów i produkty charakteryzujące się wysoką jakością, umożliwiające wdrożenia w przemyśle (odrzucamy wynalazki typu platforma Arduino, Raspbery Pi). W przypadku braku takich produktów, należy zaproponować rozwiązania bazujące na klasycznych komponentach i konwerterach protokołów klasy fieldbus na protokoły IoT.
EF-DU TAK
6 dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK Aplikacje SDR
Zasadniczym celem pracy byłoby przedstawienie wybranych zagadnień związanych z programową realizacją komunikacji radiowej (software defined radio – SDR) oraz wykonanie przykładowej aplikacji zrealizowanej z wykorzystaniem wybranej platformy ewaluacyjnej (np. RTL-SDR).
EA-DU,
EF-DU
NIE
7 dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK Instalacje automatyki domowej
Zasadniczym celem pracy będzie prezentacja wybranych aspektów instalacji automatyki domowej, w tym wykonanie przykładowego systemu inteligentnego budynku (lub zasadniczych elementów takiego systemu) opartego na niskobudżetowych rozwiązaniach wykorzystujących m.in. sterowniki PLC.
EA-DU TAK
8 dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK Systemy fotowoltaiczne
Zasadniczym celem pracy będzie prezentacja wybranych zagadnień dotyczących odnawialnych systemów produkcji energii elektrycznej wykorzystujących promieniowanie słoneczne, w tym wykonanie badań porównawczych wydajności rozwiązań opartych o śledzenie położenia słońca, kosztów ich użytkowania w warunkach prosumenckich itp.
EF-DU TAK
9 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Analiza porównawcza oprogramowania do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych
W ramach pracy należy przeprowadzić analizę porównawczą wybranych narzędzi do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL). Na odpowiednich przykładach pokazać ich możliwości oraz przeprowadzić testy pod kątem uprzednio zdefiniowanych kryteriów.
EF-DU TAK
10 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie gestów z wykorzystaniem hierarchicznej pamięci czasowej
Wykorzystując wskazaną bibliotekę zbudować odpowiedni model oraz wyuczyć go i przetestować dla danych dotyczących gestów.
EA-DU,
EF-DU
NIE
11 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie kształtu dłoni z wykorzystaniem modelu szkieletowego i metod optymalizacji
Przetestować wskazaną metodę rozpoznawania kształtu dłoni opartą na dopasowywaniu modeli szkieletowych poprzez rozwiązanie zadania optymalizacji. Rozważyć różne algorytmy optymalizacji. Ocenić skuteczność rozpoznawania i czas odpowiedzi systemu.
EA-DU,
EF-DU
TAK
12 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Semantyczna segmentacja obrazu z wykorzystaniem sieci głębokiej
Wybrać odpowiedni model, douczyć go z wykorzystaniem mechanizmu przekazywania wiedzy oraz przetestować na wskazanych danych.
EA-DU,
EF-DU
TAK
13 prof. Jacek KLUSKA Adaptacyjne układy sterowania rozmytego
Należy opisać teorię dla podanej klasy adaptacyjnych układów sterowania rozmytego oraz przygotować skrypty Matlaba/Simulinka do symulacji tych układów. Praca powinna być napisana przy użyciu systemu LaTeX.
EA-DU TAK
14 prof. Jacek KLUSKA Adaptacyjne układy sterowania rozmytego
A
EA-DU NIE
15 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Analiza i klasyfikacja obrazów histopatologicznych z wykorzystaniem oprogramowania QuPath
Należy przygotować oprogramowanie demonstrujące możliwości biblioteki QuPath pod kątem analizy i klasyfikacji obrazów histopatologicznych.
EF-DU NIE
16 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Metody lokalizacji i nawigacji robotów mobilnych
Należy dokonać przeglądu metod do lokalizacji i nawigacji robotów mobilnych, a następnie wykorzystać wybrane metody w praktyce.
EA-DU,
EF-DU
NIE
17 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Zliczanie mrugnięć oczu z wykorzystaniem metod analizy obrazów
Celem pracy jest implementacja i porównanie wybranych metod do zliczania mrugnięć oczu.
EA-DU,
EF-DU
NIE
18 dr inż. Kazimierz LAL Bezpieczny serwer www na bazie WordPressa.
Celem pracy jest przygotowanie przeglądu oraz analizy stosowanych w praktyce rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo serwerów www korzystających z WordPressa. Efektem końcowym będzie opracowanie a także wdrożenie - na bazie rozwiązań sprzętowych, programowych oraz organizacyjnych - kompleksowego zestawu narzędzi wspierających bezpieczeństwo serwerów www wykorzystujących WordPressa.
EF-DU NIE
19 dr inż. Kazimierz LAL Narzędzia informatyczne do wspierania codziennego zycia osób w podeszłym wieku.
Celem pracy jest opracowanie założeń oraz wykonanie prototypu kompleksowego systemu sprzętowo-programowego, który będzie wspierał opiekuna osoby w podeszłym wieku oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
EA-DU,
EF-DU
NIE
20 dr inż. Kazimierz LAL Porównanie i krytyczna ocena dostępnych rozwiązań inteligentenego budynku.
Celem pracy jest przygotowanie przeglądu rozwiązań stosowanych w przeszłości oraz współcześnie w tzw. inteligentnym domu (budynku). Zasadniczą częścią pracy będzie opracowanie metodyki porównania dostępnych rozwiązań, ich ocena a także przygotowanie wytycznych dla projektantów.
EA-DU,
EF-DU
TAK
21 dr inż. Kazimierz LAL Sieci bezprzewodowe stosowane w automatyce - przegląd i ocena.
Celem pracy jest przygotowanie kompletnego przeglądu sieci bezprzewodowych, stosowanych w przemyśle oraz ich porównanie i ocena. Końcowym efektem pracy ma być przygotowanie wytycznych dla projektantów, którzy ułatwią dobór konkretnych technologii dla konkretnych zastosowań.
EA-DU,
EF-DU
TAK
22 dr inż. Kazimierz LAL Zastosowanie metod korelacyjnych w diagnostyce zużycia wybranych urządzeń mechanicznych.
Celem pracy jest zapoznanie się z metodami wykorzystywanymi w pomiarach korelacyjnych, przygotowanie (na bazie komputera PC i/lub wybranego mikrokontrolera) systemu do pomiarów korelacyjnych wibracji generowanych przez łożyska toczne.
EA-DU,
EF-DU
NIE
23 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Opracowanie szkieletu aplikacji wykorzystującej standard wymiany danych Collada, na potrzeby symulacji robota polowego
Symulatory autonomicznych maszyn poruszających się i pracujących w realnym środowisku wymagają przetwarzania i transformowania różnorodnych danych. Są to dane opisujące chwilowy stan obiektów , ich geometrię, wzajemne relacje a także liczne i złożone atrybuty. Aby ułatwić realizacje wspomnianych zadań stosuje się specjalne formaty wymiany danych takie jak np. OpenGEX czy Collada (Khronos Group Inc.). Celem pracy będzie opracowanie szkieletu systemu przetwarzającego kilka strumieni danych wspomaganym standardem Collada. Zostanie on następnie przetestowany dla uproszczonej wersji symulatora robota polowego, opartego na wątkach programowych. Warstwa wizualizacji (grafiki 3D) wykorzystuje standard Vulkan.
  NIE
24 dr inż. Michał Markiewicz Symulacja i sterowanie inteligentnym domem
Praca polega na: a) przygotowaniu symulatora modelu inteligentnego domu (bądź na wykorzystaniu gotowego rozwiązania), b) realizacji aplikacji, która pozwoli na wizualizację oraz sterowanie takim modelem.
EA-DU TAK
25 dr inż. Joanna MARNIK Projektowanie interfejsów 3D
W ramach pracy należy dokonać przeglądu metod projektowania i budowania interfejsów 3D, z uwzględnieniem różnych technologii pozwalających na pozyskiwanie sygnałów dla tego typu interfejsów i ich zastosowań. Wymagania jest dobra znajomość języka angielskiego.
EF-DU TAK
26 dr hab. inż. Mariusz OSZUST Ocena percepcyjna obrazów medycznych bez referencji
Należy utworzyć środowisko programowe w Python obsługujące popularne metody napisane w tym języku w celu ich testowania na publicznych bazach obrazów medycznych zawierających obrazy o różnej jakości wraz z ocenami pozyskanymi w testach z ludźmi.
EA-DU,
EF-DU
TAK
27 dr hab. inż. Mariusz OSZUST Testy porównawcze metod do automatycznego wykrywania obszarów atrakcyjnych wizualnie
W ramach pracy należy przygotować testy algorytmów do wykrywania obszarów atrakcyjnych wizualnie według zadanego protokołu. Wymagana znajomość środowiska Matlab lub Python.
EA-DU,
EF-DU
TAK
28 dr inż. Tomasz RAK Badanie logów z wykorzystaniem analizy danych i uczenia maszynowego
Celem będzie analizowanie działania aplikacji internetowej powalające sprawdzić poprawność działania, wykrycia anomalii oraz częstych zależności w danych zbieranych podczas działania aplikacji. Konieczne będzie przygotowanie narzędzi w języku Python (m.in. bibliotek: NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Mlxtend) do analizowania danych. Opracowanie w języku Python klasyfikatorów jednoklasowych do wykrywania anomalii w danych. Opracowanie oprogramowania do wykrywania częstych zależności w danych przy pomocy reguł asocjacyjnych.
EA-DU,
EF-DU
TAK
29 dr inż. Tomasz RAK Budowanie aplikacji reaktywnych
Przygotowanie aplikacji reaktywnej (reactive programming) z wykorzystemiem redux (https://www.toptal.com/react-native/react-redux-rxjs-tutorial). Aplikacja ma być aplikacją webową np. do realizacji cateringu. Ważane jest, aby pozwalała na asynchroniczne, nieblokujące przetwarzanie danych w ramach zaimplematowanych funkcjonalności.
EA-DU,
EF-DU
NIE
30 dr inż. Tomasz RAK Detekcja artefaktów na obrazach preparatów histopatologicznych
W wyniku przygotowania preparatów histopatologicznych, na obrazach mogą wystąpić zanieczyszczenia, przebarwienia lub uszkodzenia mechaniczne, wpływające na końcową ocenę próbki. Możliwość automatycznej detekcji takich artefaktów ma szczególne znaczenie w przypadku automatycznej klasyfikacji obrazów. Celem pracy jest implementacja znanych technik rozpoznawania na obrazach obszarów zawierających artefakty.
EA-DU,
EF-DU
NIE
31 dr inż. Tomasz RAK Interaktywna giełda internetowa
Budowa aplikacji webowej z wykorzystaniem frameworków. Wykorzystanie kontenerów dockerowych. Metody sztucznej inteligencji realizacji transakcji. Analiza wydajności na bazie dostępnych narzędzi typu "stress tool" lub przygotowanej aplikacji.
EA-DU,
EF-DU
NIE
32 dr inż. Tomasz RAK Klaster HPC na kontenerach dockerowych
Wersja systemu klastrowego z kompilatorem openMPI i openMP dla polecenia mpiexec. Badanie wydajności przykładowych aplikacji. Literatura: https://www.researchgate.net/publication/282310578_Building_a_Virtual_HPC_Cluster_with_Auto_Scaling_by_the_Docker https://www.researchgate.net/publication/314204215_Distributed_MPI_cluster_with_Docker_Swarm_mode https://github.com/oweidner/docker.openmpi https://mrpycharm.github.io/openmpi-docker.html https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7868429
EA-DU,
EF-DU
TAK
33 dr inż. Tomasz RAK Metody normalizacji danych pochodzących z obarazów histopatologicznych i ich wpływ na skuteczność klasyfikacji
W ramach pracy należy wykonać przegląd dostępnych metod normalizacji obrazów medycznych, a następnie przygotować oprogramowanie do normalizacji i klasyfikacji obrazów. Oprogramowanie powinno składać się z dostępnych rozwiazań opensource ujednoliconych i przygowanych do przetarzania kolekcji obrazów. Wynikiem pracy powinno być porównanie różnych metod normalizacji i ich wpływ na klasyfikację obrazów histopatologicznych.
EA-DU,
EF-DU
NIE
34 dr inż. Tomasz RAK Szacowanie zapotrzebowania na zasoby online na bazie aplikacji webowej
Wyznaczanie zapotrzebowania na usługę (Service demand), czyli jak długo jest obsługiwane pojedyncze zapytanie przez konkretny zasób sprzętowy. Rozwiązanie na bazie LibReDE_UserGuide_01.pdf - eclipse - Java (https://se.informatik.uni-wuerzburg.de/software-engineering-group/tools/librede/; https://www.spec.org/jEnterprise2018web/docs/UsersGuide.html). Wymagane parametry do analizy: Response time [s] - individual oraz CPU Utilization - aggregate (30s). Analiza gotowych danych.
EA-DU,
EF-DU
NIE
35 dr inż. Dariusz RZOŃCA Analiza wydajnościowa wybranych algorytmów sortowania
W ramach pracy należy opracować aplikację implementującą kilka wybranych algorytmów sortowania (np. sortowanie przez wstawianie, przez selekcję, bąbelkowe, przez kopcowanie, przez scalanie, quicksort). Praca powinna porównywać teoretyczne oszacowania złożoności obliczeniowej i rzeczywiste parametry osiągane przez poszczególne algorytmy (np. liczba porównań, czas działania w zależności od liczby elementów i najlepszego/najgorszego przypadku ułożenia danych wejściowych).
EA-DU,
EF-DU
TAK
36 dr inż. Dariusz RZOŃCA Generator kodu dla sterownika PLC
Celem pracy jest wykonanie aplikacji, która na podstawie informacji o typach użytych elementów, strukturze budowy linii w fabryce oraz nazewnictwie wygeneruje fragment kodu programu dla sterownika PLC
EA-DU TAK
37 dr inż. Jan SADOLEWSKI Porównanie narzędzi do tworzenia edytorów kodu
Celem pracy jest usystematyzowanie informacji na temat dostępności narzędzi i ich obsługi do tworzenia edytorów kodu z kolorowaniem składni i podpowiedzią kontekstową. Efektem pracy będzie opracowanie edytora kodu języka ST działającego na platformie .NET.
EF-DU TAK
38 dr inż. Jan SADOLEWSKI Temat zaproponowany przez studenta
Temat zaproponowany przez studenta przy współpracy z przedsiębiorstwem udzielającym stażu
EF-DU NIE
39 dr inż. Jan SADOLEWSKI Transformacja obiektowego kodu języka ST do C#
Celem pracy jest rozbudowa narzędzia do transformacji kodu języka ST z rozszerzeniami obiektowymi do C#. Zagadnienie transformacji języków programowania jest obszerne, stąd konieczna jest dalsza rozbudowa uzyskanego oprogramowania o dotychczas nieobsługiwane konstrukcje. Zakres badań obejmuje zapoznanie się z działaniem dotychczasowego rozwiązania, a także narzędzi do analizy i transformacji kodu (np. ANTLR).
EF-DU NIE
40 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Ocena wydajności oprogramowania w standardzie OpenACC dedykowanego na karty graficzne
Standard OpenACC przewiduje możliwość konstruowania aplikacji współbieżnych z wykorzystaniem kart graficznych. Przedmiotem pracy będzie opracowanie kilku programów współbieżnych zgodnych z OpenACC i dostosowanych do uruchamiania na kartach graficznych oraz ich odpowiedników korzystających z procesora głównego. Następnie dokonana zostanie analiza wydajnościowa obu wersji programów.
EF-DU TAK
41 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Ocena wydajności oprogramowania w standardzie OpenMP dedykowanego na karty graficzne
Standard OpenMP przewiduje możliwość konstruowania aplikacji współbieżnych z wykorzystaniem kart graficznych. Przedmiotem pracy będzie opracowanie kilku programów współbieżnych zgodnych z OpenMP i dostosowanych do uruchamiania na kartach graficznych oraz ich odpowiedników korzystających z procesora głównego. Następnie dokonana zostanie analiza wydajnościowa obu wersji programów.
EF-DU NIE
42 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Porównanie wydajności aplikacji OpenGL i OpenTK
Biblioteka OpenTK pozwala na „przepisanie” aplikacji OpenGL na język C#. W ramach pracy zostanie przygotowany benchmark wykonujący takie same zadania obliczeniowe na OpenGL i na OpenTK. Przeprowadzone badania wykażą, jakie są różnice wydajnościowe po przeniesieniu aplikacji OpenGL na platformę C#.
EF-DU NIE
43 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Porównanie wydajności aplikacji OpenGL i WebGL
Standard WebGL pozwala na „przepisanie” aplikacji OpenGL na język JavaScript i uruchamianie ich w przeglądarce. W ramach pracy zostanie przygotowany benchmark wykonujący takie same zadania obliczeniowe na OpenGL i WebGL. Przeprowadzone badania wykażą, jakie są różnice wydajnościowe po przeniesieniu aplikacji OpenGL na platformę WebGL.
EF-DU TAK
44 dr inż. Andrzej STEC Kalibracja elektronicznego kompasu na podstawie danych z sensorów i współrzędnych GPS
Należy opracować i zaimplementować w aplikacji algorytm do kalibracji magnetometru w elektronicznym kompasie, a następnie zbadać jego skuteczność na rzeczywistych danych. Przemieszczające się urządzenie powinno na bieżąco aktualizować wstępne ustawienia na podstawie parametrów ruchu z odbiornika GPS.
EF-DU NIE
45 dr inż. Andrzej STEC Rozpoznawanie obiektów pływających na podstawie obrazu z kamery
Na podstawie obrazów uzyskanych z kamery należy rozpoznawać obiekty pływające typu statek, jacht czy łódź. Wykryte obiekty powinny być oznaczane na obrazie. Wymagana podstawowa wiedza dotycząca przetwarzania obrazów cyfrowych.
EF-DU NIE
46 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Wybrane protokoły używane w technologii Blockchain
Celem pracy jest opisanie, na czym ona polega oraz porównanie wybranych protokołów używanych w technologii blockchain, np. Bitcoin, Etherum i Solana.
EF-DU TAK
47 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Aplikacja do projektowania automatów sekwencyjno-czasowych
Celem pracy jest napisanie aplikacji (C+, C#, Java) zawierającej graficzny edytor struktury automatu (rysowanie grafu), moduł symulacji (z zadawaniem wartości zmiennych i wizualizacji wyników) oraz generator kodu (do języka C).
EF-DU NIE
48 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Przegląd nowowczesnych algorytmów samostrojenia i adaptacji do sterowania statków
Celem pracy jest zebranie i opracowanie informacji na temat nowoczesnych przemysłowych algorytmów samostrojenia i adaptacji (na podstawie materiałów wiodących firm oraz artykułów konferencyjnych i publikacji naukowych), przedstawienie możliwości oraz ich porównanie (np. STEP, RELAY, FUZZY), które są obecnie stosowane w autopilotach do sterowania statków.
EA-DU NIE
49 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Symulator sterownika laboratoryjnego programowalnego w języku easy-C
Celem pracy dyplomowej jest napisanie symulatora (PC, język C#) sterownika laboratoryjnego programowanego w uproszczonym języku C. Symulator powinien umożliwiać wizualizację wejść/wyjść (klawisze, LEDy, wyświetlacz LCD), oraz współpracować z modułem symulacji obiektu (układ zbiorników, skrzyżowanie świetlne itp.) oraz komunikacji (współpraca ze zdalnym terminalem).
EA-DU,
EF-DU
NIE
50 dr inż. Bartosz TRYBUS Zdalne monitorowanie jednostek pływających
Celem pracy będzie opracowanie koncepcji i wykonanie prototypu systemu zdalnego monitorowania pracy urządzeń na statku/łodzi w formie aplikacji webowej. Należy wybrać rozwiązania komunikacyjne i programistyczne, które umożliwią wizualizację wybranych parametrów za pomocą przeglądarki internetowej. Można rozważyć zastosowanie technologii chmurowych.
EF-DU TAK
51 dr inż. Bartosz TRYBUS Zdalnie programowalny sterownik PLC
Celem pracy będzie opracowanie koncepcji i wykonanie prototypu rozwiązania umożliwiającego zdalne przesłanie programu dla sterownika PLC przez Internet. Jako platformę prototypową należy rozważyć mikrokomputer Raspberry Pi, a jako narzędzie programistyczne - środowisko CPDev.
EA-DU NIE
52 prof. Leszek TRYBUS Metody sterowania kursem obiektu mobilnego
Obiekt mobilny jest opisany transmitancją całkującą z inercją (jak serwo napięciowe). Metody sterowania obejmują PID, sterowanie optymalne, adaptacja z modelem odniesienia. Identyfikacja sygnałem nawrotnym lub sinusoidalnym. Narzędzia: Matlab–Simulink, CPDev-InTouych (lub TwinCAT).
EA-DU TAK
53 prof. Leszek TRYBUS Wielozadaniowa maszyna wirtualna CPDev w systemie Linux
Celem pracy będzie przygotowanie koncepcji i prototypowego rozwiązania umożliwiającego jednoczesne wykonywanie programów utworzonych w środowisku CPDev przez maszynę wirtualną. Maszyna wirtualna jest dostępna w formie kodu w języku C++ i interpretuje kod pośredni (podobnie jak maszyna wirtualna Java). Wykorzystując mechanizmy systemowe Linux należy opracować środowisko uruchomieniowe (runtime) z maszyną wirtualną oraz mechanizmami wymiany danych. Technologie: C/C++, Linux, opcjonalnie C#
EF-DU NIE
54 dr inż. Dawid Warchoł Rozpoznawanie akcji wykonywanych przez ludzi na podstawie danych szkieletowych 3D oraz 2D
Należy zaimplementować i przetestować wskazaną przez prowadzącego metodę rozpoznawania akcji wykonywanych przez ludzi bazując na danych szkieletowych wyznaczonych na podstawie map głębi (szkielety 3D) oraz obrazów kolorowych (szkielety 2D). Należy sprawdzić, wykonując odpowiednie testy walidacji, który rodzaj danych wiąże się z większą dokładnością klasyfikacji. Wymagana znajomość języka C++ lub Python.
EF-DU TAK
55 dr hab. inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Porównanie działania regulatorów sterujących wahadłem odwróconym
Praca obejmuje wykonanie fizycznego modelu wahadła odwróconego, a także zaprojektowanie regulatorów różnych typów w środowisku symulacyjnym Simulink. Rzeczywiste działanie tych regulatorów zostanie porównane z wynikami symulacyjnymi oraz pomiędzy sobą.
EA-DU TAK
56 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Rozpoznawanie czynności osób przez sieć LSTM
Należy dokonać przeglądu literatury oraz zaprojektować w wybranym języku klasyfikatory neuronowe i przeprowadzić eksperymenty z użyciem wskazanej bazy danych.
EA-DU,
EF-DU
NIE
57 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Strojenie regulatorów metodami optymalizacji
Wykorzystując macierz transmitancji obiektu z dwoma wejściami i dwoma wyjściami należy przebadać układy regulacji PID z nastawami regulatorów wyznaczonymi drogą minimalizacji wybranych kryteriów całkowych. Symulacje będą prowadzone w systemie Matlab/Simulink.
EA-DU NIE
58 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Zastosowanie metody momentów w rozpoznawaniu obiektów na obrazach cyfrowych
Należy zapoznać się z metodyką, przygotować oprogramowanie do wyznaczania momentów w przestrzeni 3D, przeprowadzić eksperymenty z wykorzystaniem wskazanej bazy danych i wybranych klasyfikatorów oraz omówić ich wyniki.
EA-DU,
EF-DU
NIE
59 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Algorytmy uczenia się ze wzmocnieniem w środowiskach o ciągłych zmiennych stanu
Celem pracy jest zaimplementowanie w Pythonie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem do wybranych środowisk/obiektów o ciągłych zmiennych stanu. Należy rozważyć zarówno przypadek tablicowej formy aproksymacji funkcji jak i przy pomocy sieci neuronowej, systemu rozmytego czy CMAC.
EA-DU,
EF-DU
NIE
60 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Głębokie uczenie się ze wzmocnieniem w grach 3D
Celem pracy jest zaimplementowanie algorytmów głębokiego uczenia się ze wzmocnieniem do wybranych gier 3D. Sugerowanym językiem programowania jest Python.
EF-DU NIE
61 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Porównanie implementacji algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem
Celem pracy jest porównanie kilku wybranych implementacji algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem (np. Unity, Python, Matlab). Należy wskazać kilka wspólnych zadań, dla których przeprowadzono by porównanie wydajności implementacji. Ponadto należy zwrócić uwagę na łatwość implementacji, liczbę parametrów, możliwość rozwoju implementacji.
EA-DU,
EF-DU
NIE
62 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Zastosowanie sieci głębokich do klasyfikacji danych obrazowych
Celem pracy jest użycie sieci głębokiej do klasyfikacji wybranych zbiorów danych obrazowych. W pracy należy dokonać przeglądu oraz wyboru języka, biblioteki oraz zbiorów danych obrazowych. Przeprowadzone eksperymenty mają na celu wskazanie najkorzystniejszej implementacji sieci głębokiej oraz jej konfiguracji.
EF-DU NIE
63 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Opracowanie oprogramowania klasy WCS dla magazynu e-Commerce
Opracowanie oprogramowania dla wybranego przykładu systemu zarządzania i kierowania systemami automatyzacji transportu materiałów w magazynie lub centrum dystrybucyjnym e-Commerce. Systemy sterowania magazynem (WCS - Warehouse Control System) są odpowiedzialne za zapewnienie wydajnego przepływu produktów między różnymi urządzeniami do obsługi materiałów i podsystemami, takimi jak między innymi przenośniki, moduły pick-to-light, karuzele, sortery, systemy AS/RS i AGV.
EA-DU NIE
64 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Platforma do gromadzenia i eksploracji danych z systemów informatycznych firm produkcyjnych bazująca na Apache Hadoop
Celem pracy jest realizacja platformy (stosu technologicznego) i wykorzystanie znanych metod inteligencji obliczeniowej do zagadnień automatycznego wykrywania związków przyczynowo-skutkowych i wzorców sekwencji w danych gromadzonych w systemach produkcyjnych. W pracy należy przetestować wybrane metody inteligencji obliczeniowej (np. reguły asocjacyjne, drzewa decyzyjne) do wykrywania związków przyczynowo-skutkowych i wzorców sekwencji w danych pochodzących z rzeczywistego systemu produkcyjnego oraz predykcji wybranych parametrów procesów jak również wykonać oprogramowanie w wybranym języku (Python, R, Java). Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0 i data science. Sugerowane jest wykorzystanie ekosystemu Apache Hadoop (Spark, Pig, Tez, Mahout).
EA-DU NIE
65 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Platforma do gromadzenia i inteligentnego przetwarzania danych procesowych bazująca na Apache Hadoop
Realizacja platformy (stosu technologicznego) i stanowiska testowego do gromadzenia i inteligentnego przetwarzania danych w postaci szeregów czasowych lub obrazów na potrzeby diagnozowania wybranych procesów przemysłowych lub predykcyjnego utrzymania ruchu. W ramach realizacji pracy należy zaimplementować na platformie przykładowe metody diagnozowania wybranych procesów technologicznych lub urządzeń za pomocą wybranego języka programowania (Python, R, Java). Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0 i data science. Sugerowane jest wykorzystanie ekosystemu Apache Hadoop (Spark, Pig, Tez, Mahout).
EA-DU TAK
66 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej do diagnozowania procesu mycia i suszenia pojemników do przechowywania żywności
Celem pracy jest wykorzystanie znanych metod inteligencji obliczeniowej do zagadnień diagnozowania procesu mycia i suszenia pojemników do przechowywania żywności. Metody i oprogramowanie zostanie przygotowane na podstawie bazy danych obrazów dostarczonej przez firmę EDOCS Systems. Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0 i data science.
EA-DU NIE

 

Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki