e-Sekretariat KIA

Tematy prac dyplomowych na rok 2020

Lp. Prowadzący Temat Kierunki Zarezerwowane
1 dr inż. Marcin BEDNAREK Diagnozowanie komunikacji w sieciach przemysłowych
Zakres pracy obejmuje realizację badania komunikacji w sieciach przemysłowych opartych na standardzie Ethernet, opracowanie testów diagnostycznych, porównanie funkcjonalności kilku sieciowych technologii przesyłu danych procesowych oraz wykonanie dokumentacji eksperymentów.
EA-DU TAK
2 dr inż. Marcin BEDNAREK Elektroniczny moduł zapłonu na bazie mikroprocesorowego układu prototypowego
Zakres pracy obejmuje wykonanie na bazie mikroprocesorowego układu prototypowego modułu sterowania kątem wyprzedzenia zapłonu z możliwością ustawienia charakterystyki, wyboru jednej z predefiniowanych charakterystyk z poziomu wirtualnego i rzeczywistego panelu użytkownika. Układ powinien mieć możliwość zbierania danych (m.in. dotyczących prędkości obrotowej) oraz transmisji tych danych do komputera nadrzędnego.
Studia I stopnia TAK
3 dr inż. Marcin BEDNAREK Integracja elementów systemów sterowania za pomocą standardu OPC
Zakres pracy obejmuje: dobór odpowiednich narzędzi programowych wykorzystujących standard OPC (emulatorów urządzeń, sterowników, symulatorów, serwerów OPC, aplikacji klienckich, elementów wizualizacji systemów SCADA i innych), konfigurację, wykonanie połączenia elementów systemu sterowania i systemu wizualizacji wg OPC, szczegółowy opis sposobu wykonania połączeń. Opis konfiguracji i uruchomienia połączeń integrowanego systemu powinien być podzielony na niezależne fragmenty, mogące funkcjonować samodzielnie.
Studia I stopnia TAK
4 dr inż. Marcin BEDNAREK Integracja systemu automatyki domowej z platformami IoT
Zakres pracy obejmuje wykonanie: szerokiego porównania funkcjonalności dostępnych platform IOT i wyboru spośród nich odpowiednich do zastosowania w domowej sieci automatyki, sprzętowego i programowego połączenia systemu domowej sieci przemysłowej z kilkoma platformami IoT oraz, na podstawie wykonanego interfejsu, praktycznego potwierdzenia dokonanego wyboru.
EA-DU TAK
5 dr inż. Marcin BEDNAREK Model laboratoryjny sortownicy elementów
Zakres pracy obejmuje wykonanie modelu fizycznej sortownicy elementów z możliwością zliczania na bazie mikroprocesorowego układu prototypowego. Obiekt laboratoryjny powinien mieć możliwość wygodnego przesyłu programu sterowania. W zakres pracy wchodzi także opracowanie przykładowych algorytmów i programów sterujących wykorzystujących powstały obiekt oraz komunikacji i wizualizacji działania w pakiecie SCADA.
Studia I stopnia TAK
6 dr inż. Andrzej BOŻEK Analogowy regulator PID
Celem pracy jest przygotowanie demonstracyjnego układu regulacji z regulatorem PID o konstrukcji analogowej, opartej na wzmacniaczach operacyjnych. Poza torami analogowych sygnałów struktury regulacyjnej, należy zastosować współczesne rozwiązania techniki cyfrowej i mikrokomputerowej, np. potencjometry cyfrowe do zadawania nastaw i przetwarzanie analogowo-cyfrowe do rejestracji przebiegów. Układ powinien zostać przetestowany z wybranym obiektem i porównany z regulatorem cyfrowym oraz skonfrontowany z modelem symulacyjnym.
Studia I stopnia NIE
7 dr inż. Andrzej BOŻEK Automatyzacja syntezy kodu algorytmów sterowania
Należy dokonać przeglądu oprogramowania wspierającego automatyczne generowanie kodu dla urządzeń programowanych w językach normy IEC 61131-3, z uwzględnieniem wsparcia dla układów przełączających oraz regulacyjnych. W części praktycznej należy przeprowadzić syntezę przykładowych algorytmów z wykorzystaniem MATLAB / Simulink PLC Coder i wybranej platformy PLC, np. TIA Portal, TwinCAT, CPDev.
Studia I stopnia TAK
8 dr inż. Andrzej BOŻEK Automatyzacja syntezy struktur regulacyjnych w urządzeniach programowalnych
Należy dokonać przeglądu oprogramowania wspierającego automatyczne generowanie kodu dla urządzeń programowanych w językach normy IEC 61131-3, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania układów dynamicznych i struktur regulacyjnych za pomocą schematów blokowych. W części praktycznej należy przeprowadzić syntezę przykładowych układów regulacji z wykorzystaniem MATLAB / Simulink PLC Coder i wybranej platformy PLC, np. TIA Portal, TwinCAT, CPDev.
Studia I stopnia NIE
9 dr inż. Andrzej BOŻEK Komputer jednopłytkowy jako urządzenie PLC
Należy dokonać przeglądu i porównania rozwiązań typu SoftPLC, umożliwiających pracę komputerów jednopłytkowych w trybie urządzeń PLC. Z wykorzystaniem wybranej platformy sprzętowej (np. Rapberry Pi lub Beaglebone) i programowej (np. CODESYS lub CPDev), należy zaimplementować przykładowy układ sterowania wykorzystujący tryb SoftPLC. Wybrane rozwiązanie powinno umożliwić obsługę popularnego protokołu komunikacji EtherCAT oraz dostęp programowy do układów peryferyjnych, np. w ramach magistrali I2C.
Studia I stopnia TAK
10 dr inż. Andrzej BOŻEK Optymalizacja kosztów eksploatacji pojazdów elektrycznych przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
W pracy należy rozważyć scenariusz eksploatacji większej liczby pojazdów elektrycznych (np. flota firmowa) i zaprojektować system ich ekonomicznego ładowania wykorzystujący częściowo energię z OZE. Należy określić strukturę systemu i parametry jego komponentów (paneli FV, akumulatorów itp.). Zakres pracy obejmuje także przygotowanie i przetestowanie algorytmów wyznaczania ekonomicznych harmonogramów ładowana pojazdów, uwzględniających taryfy energetyczne oraz prognozy dostępności energii z OZE.
Studia I stopnia TAK
11 dr inż. Andrzej BOŻEK Optymalnoczasowe algorytmy sterowania serwomechanizmem
Należy opisać podstawy teoretyczne sterowania optymalnoczasowego dotyczące serwomechanizmów, opracować modele symulacyjne w programie Simulink oraz wykonać eksperymenty z rzeczywistym obiektem, wykorzystując technikę szybkiego prototypowania. W badaniach trzeba uwzględnić kilka trybów sterowania: napięciowy, prądowy idealny, prądowy z ograniczoną prędkością maksymalną.
EA-DU TAK
12 dr inż. Andrzej BOŻEK Serwomechanizm laboratoryjny kontrolowany zdalnie
Należy opracować układ serwomechanizmu do zajęć laboratoryjnych, który będzie strojony i uruchamiany w sposób zdalny przez serwis WWW. W ramach jednego eksperymentu użytkownik poda nastawy regulatora oraz zadaną trajektorię ruchu, następnie oprogramowanie kontrolne powinno sprawdzić dane pod kątem zapasu stabilności nastaw i dostępności przestrzeni roboczej dla zadanej trajektorii i, w razie poprawnych danych, przeprowadzić eksperyment oraz odesłać zarejestrowane przebiegi. Do implementacji należy zastosować komputer z systemem czasu rzeczywistego lub urządzenie PLC.
Studia I stopnia NIE
13 dr inż. Andrzej BOŻEK Sterowanie silnikiem DC z regulacją prądu
W oparciu o układ programowalny (np. mikrokontroler, DSP, FPGA itp.), należy zaprojektować, zbudować i przetestować sterownik silnika DC zawierający pętle regulacji prądu, prędkości oraz położenia. Zakres pracy obejmuje również przygotowanie modelu obiektu w przestrzeni stanu, zaprojektowanie obserwatora dla niedostępnych pomiarowo i zaszumionych zmiennych procesowych oraz implementację obserwatora w sterowniku.
EA-DU TAK
14 dr inż. Andrzej BOŻEK Uniwersalny mikrokomputerowy symulator systemów dynamicznych
Wykorzystując mikrokomputer jednopłytkowy, należy przygotować symulator systemów dynamicznych, który będzie działał w czasie rzeczywistym i przekazywał wartości we/wy za pomocą sygnałów elektrycznych o znormalizowanych zakresach. Układ powinien obsługiwać modele zdefiniowane w postaci transmitancji oraz liniowych i nieliniowych reprezentacji w przestrzeni stanu, zarówno ciągłych, jak i dyskretnych.
Studia I stopnia NIE
15 dr inż. Andrzej BOŻEK Zastosowanie programowania genetycznego do wyznaczania zależności kinematyki odwrotnej
Należy opracować algorytm programowania genetycznego wyznaczający równania kinematyki odwrotnej dla wybranych nietrywialnych struktur kinematycznych. Do implementacji można zastosować konfigurowalne środowisko do obliczeń ewolucyjnych, np. Matlab lub ECJ. Wyniki należy porównać ze znanymi równaniami kinematyki odwrotnej, np. dla typowych manipulatorów przemysłowych.
EA-DU NIE
16 dr inż. Grzegorz DEC Aplikacja biznesowa z hybrydowym systemem ORM
Prace badawcze nt wydajności bibliotek ORM dla środowiska .NET wykazały następującą prawidłowość: nie istnieje taka biblioteka ORM, która zapewnia najwyższą wydajność operacji CRUD. Jeżeli jakaś biblioteka jest najszybsza w operacjach zapisu, to nie będzie najszybsza w operacji odczytu danych. Celem pracy dyplomowej jest zbadanie właściwości takiego systemu, którego warstwa dostępu do danych jest zbudowana z kilku bibliotek ORM. Np. biblioteka L1 obsługuje zapis danych, biblioteka L2 aktualizację itp.
EF-DU NIE
17 dr inż. Grzegorz DEC Aplikacja społecznościowa do organizacji spotkań
Celem pracy jest wykonanie specyfikacji, zaprojektowanie i implementacja prototypu aplikacji, która umożliwiać będzie organizację spotkań (np. gra w piłkę, wyjście do kina, degustacja w pubie).
Studia I stopnia TAK
18 dr inż. Grzegorz DEC Architektura mikro frontendów
Celem pracy jest dokonanie przeglądu i zbadanie właściwości aplikacji tworzących warstwę prezentacji tworzonych w architekturze mikro frontendów. W ramach pracy należy utworzyć przykładowe aplikacje zbudowane w architekturze mikro frontendów w wybranych frameworkach i zbadać właściwości tych aplikacji.
EF-ZU sem.1 TAK
19 dr inż. Grzegorz DEC Implementacja złożonych modeli ERD w środowisku .NET
Celem pracy jest dokonanie przeglądu sposobu implementacji złożonych modeli ERD (zawierających podtypy encji) z użyciem bibliotek ORM środowiska .NET (Dapper Contrib, Entity Framework Core, NHibernate) oraz zbadanie wydajności poszczególnych rozwiązań przy realizacji podstawowych operacji bazodanowych typu CRUD.
EA-DU,
EF-DU
TAK
20 dr inż. Grzegorz DEC Internetowa prognoza produkcji energii przez instalację paneli PV
Celem pracy jest napisanie aplikacji internetowej, która wyznacza prognozę produkcji energii elektrycznej przez instalację paneli fotowoltaicznych na podstawie prognozy pogody (nasłonecznienia i temperatury).
Studia I stopnia TAK
21 dr inż. Grzegorz DEC Internetowy system obsługi klienta warsztatu samochodowego
Celem pracy jest wykonanie specyfikacji, zaprojektowanie i implementacja prototypu aplikacji, która wspiera wybrane aspekty działania warsztatu samochodowego.
  TAK
22 dr inż. Grzegorz DEC Wydajność bibliotek odwzorowujących obiekty
Celem pracy jest zbadanie wydajności bibliotek napisanych w języku Java, które służą do konwersji komponentów encyjnych na obiekty transferowe. Biblioteki takie to np. Dozer, MapStruct, ModelMapper, Selma, Orika, JMapper. Należy zbadać czas konwersji obiektu w zależności od liczby pól, typów pól, czas konwersji kolekcji. Dodatkowo, należy opisać tworzenia własnych metod konwersji w każdej z bibliotek.
EA-DU NIE
23 dr inż. Grzegorz DEC Wydajność JPA dla złożonych modeli danych i dużej liczby rekordów
Celem pracy jest zbadanie wydajności aplikacji biznesowej napisanej języku Java we frameworku Spring z użyciem technologii JPA, której warstwa danych zawiera komponenty encyjne powiązane zależnością dziedziczenia. Badania należy przeprowadzić dla transakcji wykonujących operacje na dużych liczbach rekordów.
EA-DU,
EF-DU
TAK
24 dr hab. inż. Eugeniusz Eberbach Analiza algorytmow najkrotszej sciezki z zastosowaniem do GPS
Oparte na Ford-Bellman, Dijkstra, A*, IDA*, SMA*, D*, D* Light algorytmach
  TAK
25 dr hab. inż. Eugeniusz Eberbach Limity glebokich sieci neuronowych
Okreslenie i przykladowa implementacja klasy zastosowan i ograniczen glebokich sieci neuronowych
  TAK
26 dr hab. inż. Eugeniusz Eberbach Przyszlosc obliczen kwantowych
Okreslenie mozliwosci obliczen kwantowych: hardware i software
  TAK
27 dr hab. inż. Lesław GNIEWEK Analiza grafów sekwencji SFC w środowiskach programowania PLC
Graf sekwencji SFC jest jednym z języków programowania PLC wymienionym w normie IEC 61131-3. W ramach pracy należy dokonać analizy i porównania możliwości programowania PLC z wykorzystaniem grafu SFC dla kilkunastu producentów PLC z podziałem na różne grupy sterowników. Dokonać zestawienia różnic pomiędzy poszczególnymi programami narzędziowymi różnych producentów. Przygotować przykładowe programy wskazujące te różnice.
EA-DU NIE
28 dr hab. inż. Lesław GNIEWEK Programowa realizacja rozmytej interpretowanej sieci Petriego w środowisku CPN Tools
W ramach pracy należy zaproponować sposób programowania rozmytej interpretowanej sieci Petriego w środowisku CPN Tools oraz zaprogramować i przetestować działanie kilku przykładowych diagramów sieci wykorzystując zarówno opis algebraiczny sieci, jak i metodę transformacji sieci na schemat logiczny.
EF-DU NIE
29 dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK Wymiana danych poprzez sieć Ethernet w systemach mikroprocesorowych i FPGA
Zasadniczym celem pracy byłoby opracowanie oprogramowania dla komputera PC, które umożliwiałoby wymianę danych z wybranym modułem Ethernet. Moduł Ethernet powinien z kolei umożliwiać przesyłanie danych z systemami mikroprocesorowymi oraz FPGA, z wykorzystaniem np. magistrali SPI. Funkcjonalność opracowanego oprogramowania powinna pozwalać na wysyłanie i odbieranie plików tekstowych oraz binarnych.
EA-DU NIE
30 dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK Radio programowalne
Oprócz prezentacji wybranych zagadnień związanych z programową realizację funkcji toru radiowego (software defined radio, SDR), zasadniczym celem pracy byłoby wykonanie oprogramowania dla wybranej platformy sprzętowej SDR (np. RTL-SDR) umożliwiającego np. odbiór transmisji w standardzie TETRA itp.
EA-DU,
Studia I stopnia
TAK
31 dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK Robot mobilny typu "line follower"
Zasadniczym celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie robota mobilnego podążającego w sposób autonomiczny po wyznaczonej trasie.
EA-DU,
Studia I stopnia
TAK
32 dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK Symulator obiektów laboratoryjnych
Zasadniczym celem pracy byłoby opracowanie oprogramowania dla komputera PC realizującego symulację działania wybranych obiektów laboratoryjnych znajdujących się w laboratorium F107.
EA-DU NIE
33 dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK System monitorowania posesji
Zasadniczym celem pracy byłoby opracowanie i zbudowania systemu, opartego na modułach Raspberry Pi, pozwalającego na rejestrację i analizę obrazu z kamery IP (w tym np. wykrywanie ruchu) oraz wysyłanie odpowiednich powiadomień poprzez modem LTE, wykorzystujący np. urządzenia mobilne z systemem Android.
EF-DU TAK
34 dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK Systemy programujące dla sterowników PLC - wybrane zagadnienia
Zasadniczym celem pracy jest prezentacja i porównanie kilku dostępnych systemów programujących (np. TIA Portal, Codesys, plcopen itp.) przeznaczonych do projektowania oprogramowania sterowników programowalnych.
EA-DU,
Studia I stopnia
TAK
35 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Zastosowania frameworka Vue.js do realizacji aplikacji internetowych
W ramach pracy należy przedstawić możliwości frameworka Vue.js do realizacji aplikacji internetowych, a następnie przedstawić porównanie z innymi dostępnymi tego typu rozwiązaniami. Dodatkowo, należy zaprojektować oraz zrealizować przykładową aplikację internetową przy użyciu w/w frameworka.
Studia I stopnia TAK
36 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Zastosowanie frameworka React.js do realizacji aplikacji w architekturze SPA
W ramach pracy należy przedstawić możliwości frameworka React.js do realizacji aplikacji typu Single Page Application (SPA), a następnie przedstawić porównanie z innymi dostępnymi tego typu rozwiązaniami. Dodatkowo, należy zaprojektować oraz zrealizować przykładową aplikację internetową w architekturze SPA przy użyciu w/w frameworka.
Studia I stopnia TAK
37 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Zastosowanie języka GraphQL w dostępie do danych dla aplikacji internetowych
W ramach pracy należy przedstawić język zapytań GraphQL oraz jego możliwości w dziedzinie pobierania danych dla aplikacji internetowych. Następnie, należy zaprojektować oraz zrealizować aplikację internetową wykorzystującą język GraphQL w wybranej przez siebie technologii webowej
Studia I stopnia TAK
38 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Zastosowanie narzędzi Elastic Stack do gromadzenia, przeszukiwania i analizy dużych zbiorów danych.
W ramach pracy należy przedstawić opis narzędzi dostępnych w ramach oprogramowania Elastic Stack oraz dokonać porównania ich możliwości z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Następnie należy przygotować przykłady zastosowania w/w narzędzi w dziedzinie gromadzenia, przeszukiwania i analizy dużych zbiorów danych.
EA-DU,
EF-DU
TAK
39 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Zastosowanie platformy H2O w uczeniu maszynowym i analizie predykcyjnej
W ramach pracy należy przedstawić opis platformy H2O oraz dokonać porównania jej możliwości z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Następnie należy przygotować przykłady zastosowania w/w platformy do rozwiązania rzeczywistych problemów analitycznych i uczenia maszynowego.
EA-DU,
EF-DU
TAK
40 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Zastosowanie usług chmury Amazon Web Services do gromadzenia, przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych
W ramach pracy należy przedstawić przegląd usług dostępnych w ramach ekosystemu chmury Amazon Web Services (AWS) mających zastosowanie w dziedzinie gromadzenia, przetwarzania i analizy danych oraz dokonać porównania ich możliwości. W pracy należy również umieścić przykłady zastosowania wyżej wymienionych usług dla danych rzeczywistych w formie opracowania ćwiczenia do realizacji dla studentów.
EF-ZU sem.1 TAK
41 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Bezdotykowy interfejs dla wybranego urządzenia funkcjonującego w przestrzeni publicznej
Zbudować prosty symulator graficzny wybranego urządzenia funkcjonującego w przestrzeni publicznej (np. parkometr, biletomat, bankomat, itp.), a następnie przygotować program pozwalający na bezdotykowe sterowanie nim za pomocą prostych gestów dłoni obserwowanych przez kontroler ruchu LeapMotion.
Studia I stopnia TAK
42 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Metody reprezentacji sekwencji szkieletów za pomocą obrazów
Dokonać przeglądu metod odwzorowywania sekwencji modeli szkieletowych za pomocą obrazów przestrzenno-czasowych, a następnie dla wybranej reprezentacji przetestować rozpoznawanie gestów dynamicznych z wykorzystaniem dowolnej konwolucyjnej sieci głębokiej.
EF-ZU sem.1 TAK
43 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Narzędzia do komunikacji zdalnej dla osób niesłyszących
Dokonać przeglądu istniejących narzędzi do komunikacji zdalnej, które mogłyby być zastosowane przez osoby niesłyszące. Na podstawie poczynionych obserwacji oraz zasad projektowania graficznych interfejsów użytkownika, zaproponować własną koncepcję i zaprojektować interfejs graficzny narzędzia pozwalającego na przeprowadzanie seminarium, w którym uczestniczą zdalnie osoby niesłyszące, słyszące i tłumacz języka migowego.
Studia I stopnia TAK
44 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie gestów dynamicznych z wykorzystaniem danych szkieletowych
W ramach pracy należy zaprogramować i przetestować wybraną metodę rozpoznawania gestów dynamicznych z wykorzystaniem danych szkieletowych otrzymanych za pomocą OpenPose. Wymagana znajomość programowania w C++.
EA-DU,
EF-DU
TAK
45 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie gestów w aplikacji internetowej
Zaproponować architekturę aplikacji internetowej, której elementem będzie rozpoznawanie gestów wykonywanych dłonią na podstawie obrazu z kamery. Przygotować prototyp z wykorzystaniem wybranej przez siebie technologii. Zwrócić uwagę na modułowy charakter projektu, pozwalający na łatwą wymianę algorytmu rozpoznawania oraz konfigurowanie akcji skojarzonych z poszczególnymi gestami.
Studia I stopnia TAK
46 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie obiektów z wykorzystaniem chmur punktów i sieci głębokich
W ramach pracy należy wykorzystać sieć głęboką do rozpoznawania obiektów reprezentowanych za pomocą chmur punktów otrzymanych z kamery RGB-D. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
EA-DU,
EF-DU
TAK
47 prof. Jacek KLUSKA Automatyczne strojenie regulatora PID-FC oraz MISO-FC z wykorzystaniem systemu Matlab/Simulink
Należy opracować metodę automatycznego strojenia regulatora rozmytego typu PID oraz regulatora rozmytego o wielu wejściach i jednym wyjściu. Obiekt jest liniowy o niepewnych parametrach (znane są granice przedziałów niepewnych parametrów). Należy opracować oprogramowanie w systemie Matlab/Simulink.
  TAK
48 prof. Jacek KLUSKA Klasyfikacja danych strumieniowych w warunkach zmian koncepcji z wykorzystaniem platformy MOA
Klasyfikacja danych strumieniowych w warunkach zmian koncepcji należy do zagadnień trudnych. Jednak z pomocą przychodzi platforma symulacyjna MOA (Massive On-line Analysis) napisana w języku Java, przeznaczona do klasyfikacji na danych strumieniowych, których parametry statystyczne zmieniają się w czasie. Platforma ta jest typu open-source (https://sourceforge.net/projects/moa-datastream/), posiada interfejs graficzny i zawiera szereg algorytmów uczenia maszynowego, które są dedykowane dla problemów klasyfikacji danych strumieniowych (m.in. algorytmy oparte o teorię Bayesa, drzewa Hoeffdinga, sieci perceptronowe itd.). Należy zainstalować i skonfigurować środowisko i wykonać eksperymenty dla wybranych strumieni danych używając różnych klasyfikatorów i mechanizmów adaptacji.
EA-DU NIE
49 prof. Jacek KLUSKA Klasyfikacja sygnałów EKG w Simulinku z zastosowaniem uczenia głębokiego
Zbiór danych do klasyfikacji składa się z sygnałów EKG. Należy wykorzystać transformację falkową i wstępnie nauczoną splotową sieć neuronową w systemie Simulink/Matlab - ver. 2020b. Sygnały EKG będą reprezentowane przez obrazy otrzymane po transformacji falkowej. W celu przyśpieszenia obliczeń należy wykorzystać koncepcję kodera GPU do generowania zoptymalizowanego kodu CUDA z kodów MATLAB-a i modeli Simulink-a.
EA-DU,
Studia I stopnia
TAK
50 prof. Jacek KLUSKA Klasyfikacja sygnałów EKG za pomocą sieci LSTM
Do klasyfikacji binarnej sygnałów EKG należy wykorzystać rekurencyjną sieć neuronową LSTM w systemie Simulink/Matlab - ver. 2020b oraz narzędzia analizy częstotliwościowo-czasowej. Należy wypróbować jedno- i dwukierunkową sieć LSTM i porównać rezultaty. Aby przyspieszyć proces uczenia, należy uruchomić oprogramowanie na komputerze z procesorem GPU i wykorzystać przybornik Parallel Computing dla Matlab-a. Dane nie są zbalansowane, dlatego trzeba wykonać nadpróbkowanie, w celu zniwelowania błędu klasyfikacji, który występuje, gdy próbuje się dokonać klasyfikacji mocno niezbalansowanych danych (w populacjach złożonych głównie ze zdrowych pacjentów). Wykazać, że uczenie sieci przy użyciu małej liczby atrybutów poprawia dokładność klasyfikacji i skraca czas uczenia.
EA-DU NIE
51 prof. Jacek KLUSKA Oprogramowanie narzędziowe do testowania hipotez statystycznych
Należy opracować łatwe w użyciu oprogramowanie do testowania hipotez statystycznych. Należy przede wszystkim rozpatrzyć jednostronny test istotności średniej w populacji ze znanym odchyleniem standardowym, test dwustronny średniej z nieznanym odchyleniem standardowym, test korelacji, dobór liczebności próby reprezentatywnej w procesie weryfikacji hipotez statystycznych i klika innych zagadnień. Powinna być zapewniona przejrzysta wizualizacja wyników, Preferowanym językiem jest Matlab.
EF-DU TAK
52 prof. Jacek KLUSKA Przewidywanie szeregów czasowych za pomocą programowania ekspresji genów
Opisać krótko metodę programowania ekspresji genów i zastosować ją do rozwiązania problemów regresji symbolicznej dla następujących danych: (1) stężenie CO2 w atmosferze, (2) – zgony z powodów chorób płucnych, (3) – liczba plam na Słońcu w zależności od liczby grup plam (liczba Wolfa), (4) – notowania giełdowe. Adresy stron internetowych zawierające te dane wraz z opisami zostaną podane. Mile widziane są również własne dane, wynikające z osobistych zainteresowań dyplomanta. Symulacje należy wykonać za pomocą algorytmu Ferreiry (GEP). Uzyskane modele powinny być dostatecznie dokładne, choć niekoniecznie łatwo interpretowalne.
EF-DU NIE
53 prof. Jacek KLUSKA Uczenie głębokie z wykorzystaniem optymalizacji bayesowskiej
Optymalizacja bayesowska to algorytm dobrze nadający się do optymalizacji hiperparametrów modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych. Należy zastosować tę optymalizację do uczenia głębokiego w celu znalezienia optymalnych hiperparametrów splotowej sieci neuronowej. Trzeba określić architekturę sieci głębokiej oraz wybrać opcje algorytmu uczenia. Zaleca się wykorzystanie zbioru danych CIFAR-10, który jest często używany do testowania modeli klasyfikacji obrazów i zastosowanie systemu Matlab.
EF-DU NIE
54 prof. Jacek KLUSKA Zastosowanie aplikacji Deep Network Designer w systemie Matlab do tworzenia struktur głębokich sieci neuronowych.
Opisać sposób tworzenia, importowania, edycji, łączenia struktur sieci głębokich oraz ich testowania z zastosowaniem aplikacji Deep Network Designer w systemie Matlab. Pokazać, jak można dokonać podglądu i edycji parametrów warstw sieci, dodawać nowe warstwy i połączenia. Opisać na przykładzie sposób sprawdzania poprawności architektury sieci i jak wykrywania ewentualnych problemów jeszcze przed rozpoczęciem uczenia. Opisać też sposób importu i wizualizacji danych oraz sposób generowania kodu Matlaba na podstawie struktury sieci głębokiej. Wykonać wiele eksperymentów, m.in. pokazać sposób uczenia i testowania „od początku” oraz wyjaśnić metodę uczenia z transferem dla popularnych głębokich struktur sieci neuronowych.
Studia I stopnia NIE
55 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Aplikacja mobilna do przeprowadzania ankiet i wstępnej analizy statystycznej gromadzonych wyników
Należy przygotować aplikację mobilną do przeprowadzania ankiet i wstępnej analizy statystycznej gromadzonych wyników. Praca realizowana we współpracy z firmą.
EA-DU,
EF-DU,
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
56 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Aplikacja webowa do przeprowadzania ankiet i wstępnej analizy statystycznej gromadzonych wyników
Należy przygotować aplikację webową do przeprowadzania ankiet i wstępnej analizy statystycznej gromadzonych wyników. Praca dyplomowa realizowana we współpracy z firmą.
EA-DU,
EF-DU,
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
57 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Metody detekcji i zliczanie mrugnięć oczu
Należy dokonać przeglądu metod detekcji i zliczania mrugnięć oczu, a następnie zaimplementować wybrane algorytmy.
  TAK
58 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Porównanie platform chmurowych pod kątem zadań przetwarzania obrazów i uczenia maszynowego
Celem pracy jest porównanie dostępnych platform chmurowych (np. Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services) pod kątem zadań z przetwarzania obrazów i uczenia maszynowego.
EF-DU TAK
59 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Programowanie robotów mobilnych w środowisku symulacyjnym
Należy przygotować zestaw pomocy dydaktycznych dla studentów omawiających programowanie robotów mobilnych w środowisku symulacyjnym. W ramach pracy należy również dokonać przeglądu dostępnych środowisk symulacyjnych.
EA-DU,
EF-DU,
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
60 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Przetwarzanie i analiza obrazów z wykorzystaniem platformy Microsoft Azure
Należy przygotować oprogramowanie umożliwiające rozwiązanie przykładowego problemu z zakresu przetwarzania i analizy obrazów. W pracy należy wykorzystać platformę Microsoft Azure.
EA-DU,
EF-DU
TAK
61 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Rejestracja i analiza chmury punktów z wykorzystaniem Azure Kinect
Należy przygotować oprogramowanie do rejestracji i analizy chmury punktów z wykorzystaniem Azure Kinect DK. Oprogramowanie powinno umożliwiać skanowanie obiektów 3D i estymację podstawowych parametrów opisujących wspomniany obiekt 3D.
EA-DU,
EF-DU
TAK
62 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Skanowanie obiektów 3D z wykorzystaniem Azure Kinect
Należy przygotować oprogramowanie umożliwiające skanowanie obiektów 3D z wykorzystaniem Azure Kinect DK.
EA-DU,
EF-DU,
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
63 dr inż. Kazimierz LAL Baza sprzętowa i programowa do zdalnego prowadzenia zajęć laboratoryjnych.
Celem pracy jest opracowanie koncepcji i praktyczne wdrożenie rozwiązań sprzętowo-programowych, umożliwiających prowadzenie zdalnie (on-line) zajęć laboratoryjnych (w szczególności z sieci komputerowych) z użyciem fizycznych urządzeń sieciowych.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
64 dr inż. Kazimierz LAL Bezprzerwowy system zasilania dla urządzeń autonomicznych o wydajności nie mniejszej niż 30W.
Celem pracy jest przygotowanie koncepcji oraz wykonanie prototypu układu/systemu zasilania, który na bazie energii słonecznej i/lub wiatrowej zapewni bezprzerwowe zasilanie urządzeniom pracującym w miejscach, gdzie nie ma możliwości korzystania z sieci energetycznej.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
65 dr inż. Kazimierz LAL Chodzik/balkonik wspierający rehabilitację ruchową i poprawiający bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych.
Istotnym celem pracy jest opracowanie prototypów sensorów oraz narzędzi do komunikacji, wspierających rehabilitację ruchową i poprawiające bezpieczeństwo osób, które mają problemy z poruszeniem się i muszą posługiwać się chodzikami/balkonikami.
EA-DU,
EF-DU
TAK
66 dr inż. Kazimierz LAL Inteligentny dom dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.
Celem pracy jest opracowanie założeń i wykonanie modeli rozwiązań programowych i/lub sprzętowych, których celem jest wspieranie samodzielnego funkcjonowania osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
67 dr inż. Kazimierz LAL Nowoczesne metody i narzędzia do przygotowania oraz pozycjonowania stron internetowych.
Celem pracy będzie wytypowanie oraz przetestowanie (w tym przez praktyczne eksperymenty) metod i narzędzi, które wspierają ogólnie rozumiane działania CEO. Firma: Softel Sp.z o.o.
EA-DU,
EF-DU
TAK
68 dr inż. Kazimierz LAL Portal Internetowy dla wybranej organizacji/firmy.
Celem pracy jest wykonanie przeglądu, testów oraz oceny współcześnie dostępnych narzędzi a także platform do przygotowywania portali informacyjnych dla organizacji/firm. W części praktycznej dyplomant przygotuje oraz wdroży (na bazie wytypowanych narzędzi oraz sprzętu) portal dla wybranej organizacji/firmy.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
69 dr inż. Kazimierz LAL Przygotowanie i wdrożenie nowej wersji portalu www.klal.edu.pl
Istotnym celem pracy będzie modyfikacja/rozbudowa istniejącego portalu www.klal.edu.pl poprzez dodanie nowych funkcji - w szczególności kontrolowanej dystrybucji materiałów dydaktycznych oraz transmisji obrazu z kamer IP zainstalowanych w laboratoriach D2 i D7.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
70 dr inż. Kazimierz LAL Rozbudowa portalu internetowego firmy Polcargo-Medyka Sp.z o.o.
Celem pracy jest rozbudowa przygotowanego w WordPress-ie portalu polcargo-medyka.pl. W szczególności przygotowanie narzędzi do bieżącego i efektywnego zarządzania portalem przez pracowników administracyjnych zatrudnionych w firmie.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
71 dr inż. Kazimierz LAL Urządzenie do pomiaru zapylenia PM2.5 i PM10 z transmisją wyników za pośrednictwem WiFi.
Celem pracy jest przygotowanie (kolejnej, poprawionej wersji) prototypu urządzenia do pomiaru podstawowych parametrów atmosfery - w tym, w szczególności zapylenia zawiesinami PM2.5 i PM10.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
72 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Kontroler roweru elektrycznego o szerokiej funkcjonalności.
Praca koncentruje się na wykonaniu projektu sterownika roweru elektrycznego z napędem DD, współpracującego ze smartfonem posiadającym sprzętowe wsparcie dla OpenGL ES. Sterownik roweru będzie realizował funkcje sterowania silnikiem na podstawie mierzonego stanu napędu, parametrów ruchu roweru oraz mierzonych w trakcie jazdy parametrów wzniesień i zjazdów. Sterownik roweru komunikuje się ze smartfonem rowerzysty poprzez Bluetooth. Wyświetlane są m.in.: aktualne napięcie akumulatora, pobierany prąd, chwilowa moc, całkowita pobrana energia od momentu naładowania, temperatura baterii oraz silnika. Dodatkowo, można będzie wyświetlać ostrzeżenia przed przekroczeniem zadanej temperatury silnika oraz baterii aby uchronić je przed przegrzaniem. Przewiduje się również włączanie funkcjonalności związanej z kontrolą wysiłku rowerzysty. Sterownik roweru będzie testowany na kontrolerze STM32G431, współpracującym z silnikiem firmy Bionx lub Tranz-X.
  TAK
73 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Modelowanie i graficzna prezentacja wybranych obiektów geometrycznych z zastosowaniem bibliotek CGAL oraz OpenGL 4.5
Opis: Celem pracy jest opracowanie kilku modeli geometrycznych z zastosowaniem nowoczesnej i bardzo zaawansowanej technologicznie biblioteki obliczeń geometrycznych CGAL. Dla wybranego modelu bryłowego, krzywej przestrzennej oraz płata powierzchni 3D zostaną wyznaczone pewne relacje z zastosowaniem funkcji udostępnianych przez CGAL. Cechom tym zostanie nadana oryginalna interpretacja graficzna, wykorzystująca nowe możliwości biblioteki OpenGL 4.5/ Vulkan 1.2. Praca będzie realizowana w formie eksploracji bogatych zasobów bez narzucania sztywnych ograniczeń.
EF-DU NIE
74 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Modelowanie i symulacja nowoczesnego robota przemysłowego 7DOF za pomocą biblioteki V-Rep
Celem pracy jest opracowanie modelu symulacyjnego (model fizyczny + model graficzny) nowoczesnego robota spawalniczego o siedmiu stopniach swobody. Do modelowania zostanie wykorzystana rozszerzona notacja D-H zaś do symulacji komputerowej- darmowa (ale o dużym potencjale) biblioteka V-Rep firmy Coppelia Robotics. Ważnym elementem pracy będzie opracowanie oryginalnego (wg. własnego pomysłu) przybornika parametryzacji eksperymentu symulacyjnego, tak aby z jego poziomu zarządzać dostępnymi funkcjonalnościami. Zestaw funkcjonalności, np. dotyczący planowanie ruchu będzie wykorzystywał narzędzia udostępniane przez Open Motion Planning Library.
EA-DU TAK
75 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Moduł sterownika ruchu dla precyzyjnych maszyn CNC i robotów przemysłowych nowej generacji
Komercyjny rynek oferuje wiele dobrych kontrolerów ruchu. Mają one tą wadę, że kluczowy ich element czyli moduł PWM jest realizowany jako dwupoziomowy układ przełączający. Efektem tego są dość duże zniekształcenia THD+N, które uwidaczniają się w pracy precyzyjnych napędów maszyn CNC i robotów. Zmniejszenie zniekształceń może być osiągnięte za pomocą wielopoziomowych sterowników PWM, które można realizować na wiele sposobów. W pracy będzie badany 5 poziomowy układ, wykorzystujący bardzo szybkie układy kluczujące (20 ns) na bazie GaN firmy Texas Instruments, kontroler STM32H7xx wzbogacony interfejsem EtherCAT typu LAN9252 firmy Microchip.
EA-DU TAK
76 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Planowanie bezkolizyjnych trajektorii dla robotów wieloramiennych
Planowanie ruchów robotów wieloramiennych nazywanych czasami wieloręcznymi manipulatorami przemysłowymi jest ważnym tematem naukowo-badawczym, znacząco wspieranym przez sektor przemysłowy na całym świecie. Roboty wieloramienne to naturalny (człowiek) sposób na znaczące podniesienie funkcjonalności tych maszyn. Przykładowo, użycie dwóch ramion robotów umożliwia użytkownikowi wykonywanie zadań przy znacznie prostszym oprzyrządowaniu, w mniejszej przestrzeni zadaniowej, ponieważ dwa pojedyncze ramiona wymagałyby więcej miejsca. Celem pracy jest opracowanie kilku przykładowych ścieżek dla dwuramiennego robota spawalniczego 2x7DOF, które charakteryzują się bezkolizyjnością pomiędzy dwoma punktami kontrolnymi. Badane będą miary bezkolizyjności oraz wpływ prędkości ruchu na powstanie sytuacji kolizyjnej. Do badań zostanie wykorzystane oprogramowanie symulacyjne z modelem robota spawalniczego 7DOF.
EA-DU,
EF-DU,
Studia I stopnia
NIE
77 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Rozszerzenie języka programowania ruchu G-code dla robotów wieloramiennych
Do programowania ruchu robotów można wykorzystać język G-code, popularny w środowisku programistów maszyn CNC. Ma on widoczne ograniczenia w zastosowaniach dla robotów wieloramiennych. W takich przypadkach ilość programowalnych osi przekracza 6, a często jest większa od 14. Celem pracy jest zbadanie problemu rozszerzenia języka G-code w taki sposób, aby możliwe było programowanie zsynchronizowanego ruchu wielu ramion. Przewiduje się również włączenie komend zapobiegających sytuacjom kolizyjnym. Badania będą miały charakter symulacyjny z zastosowaniem symulatora robota spawalniczego 7DOF.
EA-DU,
EF-DU,
Studia I stopnia
NIE
78 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Synchronizacja ruchów ramion dla robotów wieloramiennych
Roboty wieloramienne to naturalny (człowiek) sposób na znaczące podniesienie funkcjonalności robotów przemysłowych. Przykładowo, użycie dwóch ramion robotów umożliwia użytkownikowi wykonywanie zadań przy znacznie prostszym oprzyrządowaniu. Oszczędza się ponadto przestrzeń zadaniową. Gniazdo produkcyjne z robotami wieloramiennymi zajmuje mniejszy obszar od kilku pojedynczych robotów o równoważnej ilości ramion. Poważnym problemem jest jednak synchronizacja ruchów ramion, tak aby ramiona pracowały w trybie bezkolizyjnym. Celem pracy jest zbadanie problemu synchronizacji ruchu dla dwuramiennego robota spawalniczego 2x7DOF, za pomocą oryginalnego sterownika ruchu wykorzystującego protokoły sieciowe komunikacyjne.
EA-DU,
EF-DU,
Studia I stopnia
NIE
79 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Wyznaczanie pozycyjno-prędkościowego modelu dłoni operatora-chirurga za pomocą wielokanałowego, palcowego zadajnika ruchu
Pozycjonowanie i orientowanie ruchu ręki można realizować za pomocą wielokanałowych układów MEMS. Kilka lat temu w KIA PRz został zaprojektowany i wykonany 3-kanałowy, palcowy zadajnik ruchu przeznaczony do sterowania manipulatorem chirurgicznym. W chwili obecnej powstała wersja (24 kanałowa) umożliwiająca odtwarzanie pełnego opisu kinematycznego dłoni. Ma to ogromne znaczenie w przypadku precyzyjnego sterowania robotem chirurgicznym (synchroniczny ruch dwóch ramion). Celem pracy jest wykonanie zestawu testów pozwalających ocenić jakość algorytmów identyfikacji wektora parametrów kinematycznych. Algorytmy są znane, cale echują się zróżnicowanymi własnościami dla różnych zadań związanych z generacją ruchu. Poszukiwana będzie „mapa” słabych i silnych obszarów dla tych algorytmów.
  NIE
80 dr inż. Joanna MARNIK Aplikacja webowa do ewidencjonowania środków trwałych
W ramach pracy należy przygotować aplikację służącą do zarządzania środkami trwałymi, z chronionym dostępem do treści za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Praca obejmuje przygotowanie bazy danych oraz systemu zarządzania bazą.
Studia I stopnia TAK
81 dr inż. Joanna MARNIK Detekcja punktów charakterystycznych twarzy
W ramach pracy należy dokonać przeglądu metod wykorzystywanych do detekcji punktów charakterystycznych twarzy.
EA-DU TAK
82 dr inż. Joanna MARNIK Komunikator dla osób posługujących się metodami komunikacji alternatywnej
W ramach pracy należy przygotować aplikację webową pełniącą rolę komunikatora dla osób nieposługujących się mową, korzystających z alternatywnych metod komunikacji. Aplikacja powinna umożliwiać tworzenie wypowiedzi konstruowanych z elementów zawartych w indywidualnej bazie komunikatów użytkownika (obrazków z przypisanym im znaczeniem) w postaci sekwencji tych komunikatów.
Studia I stopnia TAK
83 dr inż. Joanna MARNIK Rozpoznawanie emocji
W ramach pracy należy dokonać przeglądu metod wykorzystywanych do rozpoznawania emocji w oparciu o mimikę twarzy.
EA-DU,
EF-DU
TAK
84 dr inż. Joanna MARNIK Rozpoznawanie wzorców na obrazach cyfrowych
W ramach pracy należy przebadać skuteczność użycia wybranych metod w rozpoznawaniu zadanych wzorców na obrazach.
EA-DU,
EF-DU
NIE
85 dr inż. Joanna MARNIK Serwis zamówień na potrzeby firmy cateringowej
W ramach pracy należy przygotować aplikację dla firmy cateringowej, pozwalającą na obsługę zamówień dla przedszkoli z dwukierunkową wymianą informacji między firmą zamawiającym.
Studia I stopnia TAK
86 dr hab. inż. Mariusz OSZUST Metody optymalizacji w zadaniu selekcji cech
Praca dotyczy porównania kilku algorytmów optymalizacji w zadaniu selekcji cech na dużych zbiorach danych. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
Studia I stopnia TAK
87 dr hab. inż. Mariusz OSZUST Metody wzbogacania zbiorów szeregów czasowych
Praca dotyczy porównania metod wzbogacania zbiorów szeregów czasowych. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
Studia I stopnia NIE
88 dr hab. inż. Mariusz OSZUST Nowe operatory przeszukiwania przestrzeni rozwiązań dla heurystycznych metod optymalizacji
W ramach pracy należy zaproponować nowe operatory przeszukiwania przestrzeni rozwiązań ukierunkowane na poprawę wyników heurystycznych metod optymalizacji. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
EF-DU TAK
89 dr hab. inż. Mariusz OSZUST Testy algorytmów optymalizacji w rozwiązywaniu typowych problemów inżynierskich
Praca dotyczy porównania nowych heurystycznych metod optymalizacji w rozwiązywaniu problemów inżynierskich zgodnie z obowiązującym protokołem. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
Studia I stopnia TAK
90 dr hab. inż. Mariusz OSZUST Testy porównawcze metod do automatycznego wykrywania obszarów atrakcyjnych wizualnie
W ramach pracy należy przygotować testy algorytmów do wykrywania obszarów atrakcyjnych wizualnie według zadanego protokołu. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
Studia I stopnia NIE
91 dr inż. Tomasz RAK Analiza parametrów w kontenerach dockerowych dla systemu webowego
Przygotowanie narzędzia programowego (Python) z wykorzystaniem np. biblioteki psutil (https://psutil.readthedocs.io/en/latest/#psutil.cpu_percent) do analizy parametrów systemu wielokontenerowego. Analiza działania na bazie konkretnego systemu webowego.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
92 dr inż. Tomasz RAK Badanie wydajności serwisów Web przy wykorzystaniu MEANStack
Witryna webowa wykorzystująca podane mechanizmy: Express-generator, moduły, mongoose i własne API Silnik szablonów Pug (Jade) Obsługa sesji, uwierzytelnienie w Passport JSON Web Token Nodemailer Badanie wydajności.
EA-DU,
EF-DU
TAK
93 dr inż. Tomasz RAK Badanie wydajności środowisk e-commerce w postaci benchmarku
Przygotowanie benchmarka służącego do symulowania realistycznego obciążenia systemu informatycznego w celu pomiaru wydajności jego pracy. Praca może bazować na przykładach (https://github.com/dipietro-salvatore/TPC-W; https://github.com/supunab/TPC-W-Benchmark; http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-50002012000200002). Aplikacja webowa mu si być w pełni konfigirowalna i automatycznie instalowana na środowisku kontenetowym.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
94 dr inż. Tomasz RAK Budowa i analiza działania struktur chmurowych
Budowa środowisk chmurowych na bazie różnych rozwiązań (Linux). Badanie parametrów systemu. Analiza wybranych przykładów ruchu sieciowego. Zastosowanie o analizy narzędzi dostępnych bezpłatnie. Przygotowanie i opisanie środowisk laboratoryjnych pozwalających na analizę i weryfikację ruchu sieciowego.
EA-DU,
EF-DU
TAK
95 dr inż. Tomasz RAK Konfigurowalna lista zakupów w komórce
Aplikacja podobna do Listonic. Konfigurowalna (dla wybrancyh sklepów): dostosowanie do rozmieszczenia w sklepie, kategorie produktów, import listy produktów itp. Wprowadzanie, podgląd i zarządzanie danymi w przegądarce (RWD) i w aplikacji komórkowej. Przygotowanie API z aplikacją webową i komórkową. Przygotowanie dwóch wersji.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
96 dr inż. Tomasz RAK Monitorowanie wydajności systemów webowych
Analiza wydajności różnych struktur systemu internetowego dla różnych konfiguracji sprzętowych i programowych. Przygotowanie środowiska testowego z aplikacją. Automatyzacja procesu monitorowania.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
97 dr inż. Tomasz RAK Szacowanie zapotrzebowania na zasoby online na bazie aplikacji webowej
Wyznaczanie zapotrzebowania na usługę (Service demand), czyli jak długo jest obsługiwane pojedyncze zapytanie przez konkretny zasób sprzętowy. Rozwiązanie na bazie LibReDE_UserGuide_01.pdf - eclipse - Java (https://se.informatik.uni-wuerzburg.de/software-engineering-group/tools/librede/; https://www.spec.org/jEnterprise2018web/docs/UsersGuide.html). Wymagane parametry do analizy: Response time [s] - individual oraz CPU Utilization - aggregate (30s).
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
98 dr inż. Tomasz RAK Wszechstronna aplikacja webowa wspomagająca proces samodzielnej nauki gry na gitarze
Wersja podstawowa: Interaktywna (audio/video) aplikacja webowa prezentująca informacje na temat nauki gry na gitarze (dla początkujących). Przygotowane lekcje. Dostęp do materiałów (tabulatury, chwyty, strik). Łatwość użycia w trakcie nauki (porównywanie z oryginałem). Wersja zaawansowana: Możliwość umieszczania własnych materiałów (w tym nagrywanie itp.). Strojenie gitary.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
99 dr inż. Tomasz RAK Zastosowanie sieci Petriego do modelowania systemów informatycznych
Konstrukcja i analiza wydajnościowa systemów na bazie symulatorów kolorowanych sieci Petriego, kolejkowych sieci Petriego. Przygotowanie gotowych schematów modeli sieciowych systemów.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
100 dr inż. Tomasz RAK Zastosowanie teorii kolejek i biblioteki CSIM do budowy modelu systemu
Utworzenie aplikacji w na bazie biblioteki CSIM 19, modelującej zachowanie systemu internetowego z wieloma stanowiskami obsługi wraz z modelem klienta.
EA-DU,
EF-DU,
EF-ZU sem.1
NIE
101 dr inż. Bogusław Rymut Klasyfikacja roślin z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Celem pracy jest opracowanie aplikacji umożliwiającej klasyfikacje roślin z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
EA-DU,
EF-DU
TAK
102 dr inż. Bogusław Rymut System monitorowania zdrowia
Celem pracy jest opracowanie otwartej alternatywy np. Google Health, umożliwiającego zbieranie danych z smartbandów bez wykorzystania natywnych aplikacji i serwerów producentów SmartBandów.
EA-DU,
EF-DU,
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
103 dr inż. Bogusław Rymut System RTOS dla architektury RISC-V
Celem pracy jest implementacja port wybranego systemu RTOS np. chibios na mikroprocesor RISC-V wraz z obsługą układów peryferyjnych.
EA-DU,
EF-DU,
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
104 dr inż. Bogusław Rymut Wizualizacja procesów produkcyjnych
Celem pracy jest integracja współczesnych rozwiązań webowych z TwinCAT HMI. Wynikiem pracy będzie opracowanie kontrolek, rozszerzeń dla TwinCAT HMI wspomagające cykl tworzenia aplikacji.
EA-DU,
EF-DU
NIE
105 dr inż. Bogusław Rymut Wykorzystanie biblioteki React do implementacji interfejsu HMI sterownika przemysłowego
Celem pracy jest opracowanie biblioteki serwera i klienta wspomagającego tworzenie interfejsu użytkownika w oparciu o bibliotekę React i MetarialUI dla sterownika przemysłowego pracującego pod nadzorem TwinCAT 3.
EA-DU,
EF-DU,
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
106 dr inż. Dariusz RZOŃCA Automatyczny asystent garderoby
Celem pracy jest zaprojektowanie systemu automatycznego asystenta garderoby sterowanego przy pomocy mikrokontrolera. Za pomocą dedykowanej aplikacji będzie można wybrać odpowiedni strój, a system automatyki w garderobie podpowie gdzie znajdują się wybrane elementy.
Studia I stopnia TAK
107 dr inż. Dariusz RZOŃCA Emulator maszyny abstrakcyjnej
W ramach pracy należy przygotować dydaktyczną aplikację będącą emulatorem wybranej maszyny abstrakcyjnej, np. maszyny RAM (Random Access Machine) lub RASP (Random Access Stored Program). Funkcjonalności aplikacji powinny umożliwiać zastosowanie jej w dydaktyce przedmiotów związanych z algorytmiką, złożonością obliczeniową, itp. W ramach części badawczej pracy należy zaproponować i zaimplementować mechanizmy pozwalające na szacowanie złożoności obliczeniowej programów.
EA-DU TAK
108 dr inż. Dariusz RZOŃCA Emulator mikrokontrolera AVR
W ramach pracy należy przygotować aplikację będącą dydaktycznym emulatorem wybranego, prostego mikrokontrolera AVR (np. AT90S1200). Aplikacja powinna obsługiwać pełen zestaw instrukcji procesora i emulować nie tylko jądro CPU, ale także peryferia występujące w danym układzie (m.in. jednostka czasowo/licznikowa, komparator analogowy, porty we/wy). Emulowany program (firmware) powinien być ładowany z pliku hex lub bin, aplikacja powinna pozwalać na analizę jego działania (wykonywanie krokowe, pułapki).
Studia I stopnia NIE
109 dr inż. Dariusz RZOŃCA Laboratoryjny model bramy
Celem pracy jest zbudowanie fizycznego stanowiska laboratoryjnego symulującego działanie bramy. Układ będzie oparty na sterowniku programowalnym PLC E-TRONIX SU 1.7. Środowisko programistyczne: CPDev.
Studia I stopnia TAK
110 dr inż. Dariusz RZOŃCA Magazynujący robot mobilny
Celem pracy jest wykonanie autorskiego projektu oraz prototypu robota mobilnego opartego na mikrokontrolerze. Robot będzie jeździł po zadanej trasie pełniąc funkcje autonomicznego wózka magazynowego.
Studia I stopnia NIE
111 dr inż. Dariusz RZOŃCA Odbiór satelitarnych map pogodowych
Praca poświęcona jest problematyce odbioru i dekodowania obrazów (map) z satelitów pogodowych. W ramach pracy należy przygotować prototypowy system odbierający mapy pogodowe z satelitów NOAA (za pośrednictwem APT - Automatic Picture Transmission) lub Meteor-M (za pośrednictwem LRPT - Low-Rate Picture Transmission). System powinien składać się z anteny, odbiornika radiowego i oprogramowania dekodującego. W pracy można wykorzystać zarówno gotowe komponenty, jak też własne.
Studia I stopnia TAK
112 dr inż. Dariusz RZOŃCA Robot magazynujący
Praca obejmuje projekt i wykonanie autorskiego prototypowego robota z manipulatorem o kilku stopniach swobody, pełniącego funkcję robota magazynującego. W ramach części badawczej należy wyprowadzić wzory na kinematykę odwrotną, przygotować symulację (np. w Matlabie) a po wykonaniu prototypu dokonać pomiarów, porównać uzyskane rzeczywiste wyniki z symulowanymi i wyjaśnić przyczynę ewentualnych różnic.
EA-DU TAK
113 dr inż. Dariusz RZOŃCA Solar tracker dla panelu fotowoltaicznego
W ramach pracy należy zaprojektować i wykonać system nadążny za słońcem (solar tracker) dla niewielkiego panelu fotowoltaicznego (o mocy kilkudziesięciu W). Urządzenie powinno umożliwiać pracę automatyczną bądź ręczną, ze sterowaniem z aplikacji mobilnej lub desktopowej. Wskazany jest pomiar bieżących parametrów (nasłonecznienie, napięcie, prąd) i generowanie statystyk. System może stanowić element ładowarki solarnej dla telefonu lub innego urządzenia przenośnego.
Studia I stopnia TAK
114 dr inż. Dariusz RZOŃCA Zegar z nietypowym wyświetlaczem
W ramach pracy należy zaprojektować i wykonać zegar wykorzystujący nietypowy sposób wyświetlania bieżącego czasu. Może to być na przykład zegar widmowy (propeller clock), wyświetlanie cyfr w kodzie BCD, użycie lamp nixie, wyświetlaczy fluorescencyjnych VFD, wyświetlaczy mechanicznych, klapkowych, wyświetlanie czasu na lampie oscyloskopowej itd.
Studia I stopnia NIE
115 dr inż. Jan SADOLEWSKI Frontend kompilatora języka Tiny dla GCC
Celem pracy jest rozpoznanie mechanizmów kompilatora GCC do tworzenia modułów pierwszej fazy kompilacji czyli analizy leksykalnej (tzw. frontend). Efektem pracy będzie kompilator języka Tiny (jako reprezentanta typowego języka programowania o minimalnym zestawie operacji) na platformy obsługiwane przez kompilator GCC.
EF-DU NIE
116 dr inż. Jan SADOLEWSKI Implementacja maszyny wirtualnej CPDev dla platformy iOS
Celem projektu jest realizacja portu maszyny wirtualnej CPDev działającej na urządzeniu mobilnym pracującym pod kontrolą systemu iOS. Opracowane rozwiązanie powinno pełnić rolę tymczasowego serwera TCP w celu przesłania programu wraz plikiem konfiguracyjnym do prezentacji wartości zmiennych procesowych.
Studia I stopnia NIE
117 dr inż. Jan SADOLEWSKI Implementacja systemu wbudowanego opartego na maszynie Java
Temat pracy dotyczy implementacji maszyny wirtualnej Java na dowolnie wybranej platformie prototypowej systemu wbudowanego (np. opartej na procesorze ARM). Celem pracy jest osiągnięcie możliwości uruchamiania programów skompilowanych do postaci Java Bytecode (lub jego minimalnego podzbioru) na prototypie systemu wbudowanego.
Studia I stopnia NIE
118 dr inż. Jan SADOLEWSKI Kompilator jako oprogramowanie typu usługa
Celem pracy jest wykonanie przykładowego kompilatora języka ST (opisanego w normie IEC 61131-3:2013) działającego w sposób ciągły (jak usługa), którego zadaniem będzie monitorowanie zmian w fragmentach plików, obejmujący rejestrowanie odwołań identyfikatorów, refaktoryzację kodu, udostępniającego informacje o budowie danej jednostki oprogramowania (POU), czy o dostępnych w danym miejscu kodu możliwych identyfikatorach. Efektem pracy będzie moduł (rozszerzenie) dla środowiska Visual Studio Code wspierające programowanie w języku ST.
EF-DU TAK
119 dr inż. Jan SADOLEWSKI Migracje aplikacji do Uniwersal Windows Platform
Celem pracy jest wykonanie badań polegających na wskazaniu miejsc w których dotychczasowa aplikacja napisana na platformę .NET Framework powinna zostać zmodyfikowana w celu umożliwienia jej pracy w środowisku Universal Windows Platform. W ramach prac badawczych powstanie prototypowa aplikacja wyszukująca w plikach projektów problematycznych punktów.
EF-ZU sem.1 TAK
120 dr inż. Jan SADOLEWSKI Narzędzie graficzne do edycji skryptów testów jednostkowych dla pakietu CPDev
Skrypty testów jednostkowych dla pakietu CPDev przechowywane są w formacie JSON, ich edycja jest nieco skomplikowana ze względu na ich rozbudowaną strukturę. Celem pracy jest wykonanie narzędzia graficznego do edycji skryptów testów jednostkowych. Narzędzie to powinno umożliwiać wczytywanie istniejących, jak również tworzenie nowych skryptów, w sposób graficzny wygodny dla użytkownika.
Studia I stopnia NIE
121 dr inż. Jan SADOLEWSKI Optymalizacja ścieżek robota mobilnego algorytmem A*
Celem pracy jest wykonanie implementacji algorytmu A* w języku C# wspierającego proces wyznaczania optymalnych ścieżek dla robota mobilnego. W wyniku pracy powstanie biblioteka oraz jej dokumentacja pozwalająca na wykorzystanie tej implementacji w innych pracach.
Studia I stopnia TAK
122 dr inż. Jan SADOLEWSKI Serwer OPC DA współpracujący z pakietem CPDev
Celem pracy jest przygotowanie serwera i testowego klienta komunikującego się z serwerem protokołu OPC DA z wykorzystaniem XML albo .NET Remoting. Efektem pracy będzie moduł do symulatora CPSim wchodzącego w skład CPDev udostępniającego usługę OPC DA.
Studia I stopnia NIE
123 dr inż. Jan SADOLEWSKI Sieciowa usługa kompilacji oprogramowania
Celem pracy jest wykonanie badań i prototypowej aplikacji webowej, której zadaniem jest kompilacja kodu z użyciem kompilatora języka ST należącego do pakietu CPDev. W ramach badań należy dokonać migracji istniejącego kodu w języku C# do platformy .NET Core w sposób kompatybilny dla dotychczasowych zastosowań.
EF-ZU sem.1 TAK
124 dr inż. Jan SADOLEWSKI Temat zaproponowany przez studenta
Temat zaproponowany przez studenta przy współpracy z przedsiębiorstwem udzielającym stażu
EA-DU NIE
125 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Aplikacja do wirtualnego zwiedzania laboratoriów w oparciu o zdjęcia 360°.
Celem pracy jest opracowanie aplikacji służącej do wirtualnego zwiedzania laboratoriów. Danymi wejściowymi będą zdjęcia 360°, które osadzone w oprogramowaniu pozwolą na przemieszczanie się po pewnej przestrzeni oraz wchodzenie w interakcje z wybranymi elementami.
Studia I stopnia TAK
126 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Badanie opóźnień w przesyłaniu strumieni danych i datagramów przy zastosowaniu protokołów SSL.
W aplikacjach IoT istotne znaczenie w komunikacji odgrywa zabezpieczenie strumieni danych i datagramów wymienianych pomiędzy urządzeniami. Celem pracy jest przygotowanie eksperymentalnych aplikacji wymieniających strumienie danych (TCP) i datagramy (UDP), a następnie wprowadzenie do niej warstwy szyfrowania (SSL). Aplikacja posłuży do zbadania opóźnień w transmisji danych po zastosowaniu warstwy szyfrującej.
EA-DU,
EF-DU,
EF-ZU sem.1
TAK
127 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Biblioteka obiektów graficznych do tworzenia wirtualnych stanowisk zrobotyzowanych.
Zakres pracy obejmuje przygotowanie 2 ruchomych (z animacjami szkieletowymi) modeli robotów i kilku nieruchomych modeli elementów gniazd robotów (ogrodzenie, stół, taśmociąg), gotowych do osadzenia w silniku graficznym.
Studia I stopnia TAK
128 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Koncepcja zastosowania silnika graficznego Unity3D do wizualizacji i nadzorowania bezpilotowych statków powietrznych.
Praca obejmuje dokonania analizy silnika graficznego Unity3D jako potencjalnego narzędzia do wytwarzania oprogramowania stacji naziemnej wizualizującej stan bezpilotowego statku powietrznego. W części praktycznej zostaną przygotowane i uruchomiane elementy graficznego interfejsu operatora.
Studia I stopnia NIE
129 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Konfiguracja i oprogramowanie komputera PC jako platformy sprzętowej dla systemu operacyjnego VxWorks
Praca będzie obejmować opracowanie metody instalacji systemu VxWorks na komputer klasy PC. W dalszej kolejności będzie trzeba opracować kilka autorskich programów na system operacyjny VxWorks i wskazać metodę ich efektywnego uruchamiania na przygotowanym komputerze.
Studia I stopnia NIE
130 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Porównanie technik realizacji i wydajności aplikacji graficznych w zrealizowanych w silnikach graficznych Unity i Unreal.
W ramach realizacji pracy należy opracować dwie wersje tej samej aplikacji graficznej z zastosowaniem dwóch wskazanych silników graficznych, a następnie dokonać porównania technik realizacji projektu oraz ostatecznej wydajności wykonanych aplikacji.
EF-ZU sem.1 TAK
131 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Porównanie wydajności aplikacji OpenGL i OpenTK
Biblioteka OpenTK pozwala na „przepisanie” aplikacji OpenGL na język C#. W ramach pracy zostanie przygotowany benchmark wykonujący takie same zadania obliczeniowe na OpenGL i na OpenTK. Przeprowadzone badania wykażą, jakie są różnice wydajnościowe po przeniesieniu aplikacji OpenGL na platformę C#.
EA-DU,
EF-DU,
EF-ZU sem.1
NIE
132 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Porównanie wydajności implementacji OpenMP w kompilatorach C i interpreterach Python
Praca obejmuje dokonania porównania sposobów programowania aplikacji współbieżnych w standardzie OpenMP w wybranych kompilatorach języka C i interpreterach Python. Wskazane algorytmy współbieżne posłużą jako benchmarki do ustalenia wpływu doboru kompilatorów i interpreterów a także konfiguracji sprzętowych na wydajność aplikacji współbieżnych.
EA-DU,
EF-DU,
EF-ZU sem.1
NIE
133 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Wizualizacja elementów polskiej przestrzeni powietrznej i poszukiwanie tras przelotu.
Celem pracy jest uzupełnienie danych w wizualizacji polskiej przestrzeni powietrznej o tzw. punkty nawigacyjne. Dla punktów należy opracować kilka wariantów połączeń (grafy) i zastosować dla nich standardowe algorytmy wyszukiwania najkrótszych ścieżek, które mogą być interpretowane jako planowane trajektorie lotu dla samolotów.
Studia I stopnia NIE
134 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Wizualizacja obiektów Politechniki Rzeszowskiej w aplikacji webowej
Wychodząc od modelu kampusu politechniki Rzeszowskiej należy opracować technikę interaktywnej wizualizacji obiektów budowlanych kampusu w aplikacji webowej.
Studia I stopnia TAK
135 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Wpływ wprowadzenia warstwy kryptograficznej do wybranego serwisu internetowego na jego wydajność
W pracy do wybranego autorskiego serwisu internetowego zostanie dołączona warstwa kryptograficzna. Praca ma pokazać zasady rozszerzania serwisu o warstwę kryptograficzną, a potem ocenić, jak wprowadzone zamiany wpływają na jego responsywność.
EF-DU TAK
136 dr inż. Andrzej STEC Aplikacja do monitorowania obiektów mobilnych z funkcją przeciwkradzieżową
Należy napisać aplikację na smartfon wyposażony w akcelerometr i moduł GPS, której zadaniem jest monitorowanie lokalizacji obiektu mobilnego (cykliczne przesyłanie informacji o położeniu i prędkości) w przypadku włączenia się systemu przeciwkradzieżowego. Aplikacja powinna działać w trybie nadajnika lub odbiornika, który wybiera użytkownik. Nadajnik wysyła informacje o próbie kradzieży (zmiana lokalizacji), a odbiornik włącza alarm i rejestrację położenia śledzonego obiektu (nadajnika).
Studia I stopnia TAK
137 dr inż. Andrzej STEC Badanie algorytmów filtracji sygnałów do estymacji parametrów ruchu obiektów mobilnych
Należy porównać skuteczność działania kilku typowych algorytmów filtracji sygnałów stosowanych do estymacji położenia i prędkości przemieszczających się obiektów. Wymagana umiejętność programowania w języku MATLAB/Simulink.
  NIE
138 dr inż. Andrzej STEC Mobilny system informowania o zbliżających się obiektach z wykorzystaniem LiDAR-u
Należy opracować i wykonać system wyposażony w obracany LiDAR, montowany na pojeździe, którego zadaniem będzie informowanie o zbliżających się obiektach lub przeszkodach na trasie przejazdu. Położenie wykrytych obiektów należy pokazywać na wyświetlaczu graficznym, a w przypadku zagrożenia kolizją należy włączyć alarm. Informacja o zagrożeniach powinna być także wysyłana bezprzewodowo do aplikacji mobilnej.
Studia I stopnia TAK
139 dr inż. Andrzej STEC Przenośny system alarmowy z komunikacją bezprzewodową
Należy opracować rozwiązanie informujące o próbie kradzieży mienia ruchomego. Zabezpieczenie powinno umożliwiać jego ukrycie i/lub zamocowanie do elementów stałych (konstrukcyjnych) chronionego przedmiotu. Należy wyposażyć je w różnego rodzaju czujniki i sygnalizacje, np. czujniki ruchu, wstrząsowe i ultradźwiękowe, alarm świetlny i dźwiękowy, a także moduł komunikacji bezprzewodowej WiFi (lub GSM) przesyłający komunikaty do aplikacji na smartfonie. Uzbrajanie i rozbrajanie systemu powinno odbywać się w sposób bezprzewodowy.
Studia I stopnia TAK
140 dr inż. Andrzej STEC Rozpoznawanie układu symboli graficznych reprezentujących punkty kontrolne trasy naniesione na mapę
Należy rozpoznać i zlokalizować ponumerowane elementy graficzne naniesione osobnym kolorem na mapę, wyznaczając ich współrzędne względem punktu startowego. Mapa z symbolami graficznymi reprezentującymi punkty kontrolne trasy dostarczana jest w postaci pliku graficznego. Opracowany algorytm należy zaimplementować w aplikacji mobilnej z wykorzystaniem biblioteki OpenCV lub podobnej. Skuteczność zaproponowanego rozwiązania należy zweryfikować przez wykonanie serii testów dla różnych tras i map.
EA-DU,
EF-DU
TAK
141 dr inż. Andrzej STEC Wykrywanie kursu kolizyjnego obiektu mobilnego
Należy opracować algorytm programu do wykrywania możliwej kolizji z obiektem stacjonarnym lub poruszającym się ze stałą prędkością w określonym kierunku. Poprawność i efektywność zaproponowanego rozwiązania należy zweryfikować przez wykonanie serii testów poddanych późniejszej ocenie.
EA-DU,
EF-DU
TAK
142 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Nowoczesny licznik energii elektrycznej
Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie licznika energii elektrycznej spełniającego aktualne normy.
EA-DU NIE
143 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Nowoczesny licznik energii elektrycznej
Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie licznika energii elektrycznej spełniającego aktualne normy.
Studia I stopnia NIE
144 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Problem komiwojażera uwzględniający natężenie ruchu na drodze
Celem pracy jest wyznaczenie optymalnej trasy dla komiwojażera, np. firma kurierska, ale z uwzględnieniem aktualnej i historycznej (przewidywanej) sytuacji na ulicach.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
145 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Prognozowanie rozwoju epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Celem pracy jest zbudowanie modelu/modeli rozwoju epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 do przewidywania liczby zachorowań, ozdrowień i zgonów.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
146 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Sprzętowa implementacja algorytmu regulacji systemu nadążnego względem pozycji słońca
Celem pracy jest wykonanie układu realizującego zmianę położenia i orientacji elementu w przestrzeni zależną od położenia słońca na niebie (pomiar natężenia oraz czasu).Wykonanie mechaniczne oraz napisanie programu w języku C sterującego serwomechanizmem (w oparciu o algorytmy stosowane, np. w obrotowych kolektorach słonecznych).
EA-DU TAK
147 dr inż. Marek ŚNIEŻEK System monitorowania posesji
Zadanie polega na monitowaniu posesji i rozpoznawaniu ew. intruzów. Celem pracy jest zaprojektowanie zbudowanie i oprogramowanie systemu rejestracji i analizy obrazu (kamery internetowe/nieużywane już smartfony) i wysyłanie powiadomień na urządzenia z systemem Android).
Studia I stopnia NIE
148 dr inż. Marek ŚNIEŻEK System zbierania danych z odczytu liczników mediów
Celem pracy jest napisanie aplikacji mobilnej i bazodanowej do rozpoznawania z fotografii ilości zużytych mediów (energia elektryczna, gaz, woda) wraz z automatycznym wpisem do bazy danych. Byłoby dobrze w bazie umieścić także fotografię w razie reklamacji klienta.
Studia I stopnia TAK
149 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Wybrane algorytmy omijania przeszkód przez roboty mobilne
Celem pracy jest porównanie wybranych algorytmów rozpoznawania i omijania przeszkód, w tym poruszanie się w labiryncie.
EA-DU,
EF-DU
TAK
150 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Analiza możliwości zastosowania metod uczenia maszynowego dla dużych zbiorów danych
Nowoczesne metody i techniki zarządzania danymi określane jako big data są często łączone z zadaniem skutecznej analizy danych do celów wspomagania decyzji. Od osoby realizującej pracę oczekuje się przygotowania instalacji odpowiedniego środowiska eksperymentalnego Apache Hadoop oraz opracowanie wartościowych przykładów demonstrujących użycie wybranych metod uczenia maszynowego w warunkach big data.
EA-DU,
EF-DU
TAK
151 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Analiza skuteczności zastosowania języków graficznych w modelowaniu procesów
Modelowanie procesów gospodarczych jest ważne m.in. w kontekście ich rozumienia oraz automatyzowania. W ramach projektu należy dokonać przeglądu niektórych spośród powszechnie stosowanych technik i narzędzi modelowania procesów gospodarczych oraz przygotować specyfikację i modele dla wybranych procesów logistycznych występujących w średniej wielkości firmie handlowej z wykorzystaniem notacji UML i BPML.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
152 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Modele uczenia maszynowego w prognozowaniu szeregów czasowych
Zadaniem osoby realizującej pracę jest zbadanie możliwości poprawy jakości prognozowania szeregów czasowych poprzez zastosowanie metod uczenia maszynowego ze szczególnym uwzględnieniem sieci neuronowych.
EA-DU,
EF-DU
TAK
153 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Opracowanie prototypowego planu wdrożenia gospodarki cyfrowej w firmie handlowej
Pojęcie „gospodarka cyfrowa” (digital business) jest ściśle związane ze zwiększaniem konkurencyjności organizacji poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii cyfrowych, powiązania z partnerami i klientami, jak również promocję z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Celem proponowanego do realizacji projektu jest identyfikacja i analiza kluczowych decyzji z zakresu zarządzania niezbędnych do transformacji firmy w świat gospodarki cyfrowej. Następnie należy dokonać oceny przydatności dostępnych technologii cyfrowych w zrealizowaniu wspomnianej transformacji. Praktycznym efektem ma być opracowanie planu stopniowego przechodzenia do gospodarki cyfrowej w przypadku średniej wielkości firmy handlowej.
  NIE
154 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Opracowanie prototypowej wersji systemu rekomendacji na podstawie analizy użytkowania witryny www
Systemy rekomendacji są dość powszechnie stosowane w komercyjnych witrynach www, a ich przeznaczeniem jest polecanie użytkownikom produktów i usług, które według pewnych kryteriów są dopasowane do ich oczekiwań. W części opisowej należy scharakteryzować aktualny stan technologii wykorzystywanych do budowy systemów rekomendacji. Zadanie praktyczne polega na zbadaniu możliwości wykorzystania systemu rekomendacji do poprawy skuteczności korzystania z witryn promujących osiągnięcia naukowo-badawcze.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
155 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Wymiana danych z otoczeniem w systemach big data
Kluczową cechą architektury big data jest możliwość zbierania dużej ilości danych pochodzących z różnych źródeł. Zadaniem osoby realizującej pracę jest wykonanie eksperymentalnej instalacji środowiska Hadoop oraz opracowanie i przetestowanie wartościowych przykładów prezentujących możliwości wymiany danych pomiędzy środowiskiem big data a systemami tradycyjnym, jak, na przykład, relacyjne bazy danych.
EA-DU,
EF-DU
TAK
156 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Zastosowanie metod eksploracji danych do analizy użytkowania sieci www
Należy przygotować zwięzły i spójny materiał przeglądowy oraz opracować przykłady prezentujące praktyczne zastosowanie wybranych metod eksploracji danych do analizy użytkowania sieci www. Praca stanowi część większego projektu dotyczącego opracowania środowiska dydaktyczno-badawczego do eksploracji zasobów internetowych. Przewiduje się wykorzystanie: (1) ogólnodostępnych narzędzi do eksploracji danych oraz (2) dostępnych w sieci zbiorów danych do analizy.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
157 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Zastosowanie metod eksploracji danych do analizy zawartości sieci www
Należy przygotować zwięzły i spójny materiał przeglądowy oraz opracować przykłady prezentujące praktyczne zastosowanie wybranych metod eksploracji danych do analizy zawartości sieci www. Praca stanowi część większego projektu dotyczącego opracowania środowiska dydaktyczno-badawczego do eksploracji zasobów internetowych. Przewiduje się wykorzystanie: (1) ogólnodostępnych narzędzi do eksploracji danych oraz (2) dostępnych w sieci zbiorów danych do analizy.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
158 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Zastosowanie zaawansowanych operacji tekstowych do analizy struktury sieci www
Należy przygotować zwięzły i spójny materiał przeglądowy oraz opracować przykłady prezentujące praktyczne zastosowanie wybranych metod wyszukiwania informacji tekstowych do analizy struktury sieci www. Praca stanowi część większego projektu dotyczącego opracowania środowiska dydaktyczno-badawczego do eksploracji zasobów internetowych.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
159 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Aplikacja do projektowania automatów sekwencyjno-czasowych
Celem pracy jest napisanie aplikacji (C+, C#, Java) zawierającej graficzny edytor struktury automatu (rysowanie grafu, sprawdzenie jego poprawności), moduł symulacji (z zadawaniem wartości zmiennych i wizualizacji wyników) oraz generator kodu wynikowego (do języka C). Opracowany program należy przetestować na kilku reprezentatywnych zadaniach laboratoryjnych.
EA-DU TAK
160 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Laboratoryjny edytor graficzny schematów dla języków LD i FBD
Celem pracy jest napisanie edytora graficznego dla języków LD i FBD (norma IEC) oraz translatora tych schematów do języka ST. Poszczególne elementy tworzonego schematu będą wybierane z przygotowanej biblioteki, umieszczane na ekranie i łączone ze sobą w odpowiedni sposób. Opracowany edytor należy przetestować na kilku reprezentatywnych przykładach.
Studia I stopnia TAK
161 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Laboratoryjny symulator sterownika dla układów sekwencyjno-czasowych
Celem pracy jest napisanie symulatora płytki (używanej na laboratorium dla projektowania układów sekwencyjno czasowych w języku C) i uzupełnienie go o kilkanaście różnych obiektów (klawisze/diody, zbiorniki, skrzyżowanie świetlne, taśma produkcyjna, ...). Program powinien umożliwiać obsługę klawiszy i wyświetlacza LCD, jak również symulować komunikację z prostym terminalem tekstowym.
EA-DU TAK
162 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Modele obiektów dla sterownika laboratoryjnego PB_SYM
Celem pracy jest rozbudowanie obecnego symulatora PB_SYM (program w C/C++) o kilkanaście różnych obiektów przemysłowych (zbiorniki, skrzyżowania, taśma produkcyjna, ...) na potrzeby zajęć laboratoryjnych. Należy również przygotować zestaw ćwiczeń testowych (po 2..3 dla każdego obiektu) i szczegółowo je opisać.
Studia I stopnia TAK
163 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Modułowy symulator sterownika laboratoryjnego
Celem pracy dyplomowej jest napisanie symulatora sterownika laboratoryjnego programowanego w języku C oraz modułu symulacji obiektu sterowania. Program powinien składać się z osobnych modułów (realizacja programu użytkownika, moduł we/wy obiektowych, moduł panelu operatora, moduł komunikacyjny), z których to można składać gotowy sterownik. Symulator sterownika będzie współpracował z opracowanym modułem symulacji obiektu sterowania (układ zbiorników, skrzyżowanie świetlna itp.).
Studia I stopnia TAK
164 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Przegląd nowowczesnych algorytmów samostrojenia i adaptacji.
Celem pracy jest zebranie i opracowanie informacji na temat nowoczesnych przemysłowych algorytmów samostrojenia i adaptacji (na podstawie materiałów wiodących firm oraz artykułów konferencyjnych i publikacji naukowych), przedstawienie możliwości oraz ich porównanie (np. STEP, RELAY, FUZZY).
Studia I stopnia NIE
165 dr inż. Bartosz TRYBUS Maszyna wirtualna systemu CPDev w chmurze obliczeniowej
Celem pracy będzie opracowanie wersji maszyny wirtualnej dla środowiska CPDev pracującej w chmurze obliczeniowej. Obecna maszyna wirtualna jest napisana w języku C/C++. W ramach pracy należy przygotować na jej podstawie nową wersję działającą w chmurze (np. Microsoft Azure). Istotnym elementem pracy będzie również sprawdzenie wydajności takiej maszyny.
Studia I stopnia TAK
166 dr inż. Bartosz TRYBUS Opracowanie wirtualnej maszyny procesora 8086 dla systemu operacyjnego MicrOS
Celem pracy jest opracowanie maszyny wirtualnej o architekturze zgodnej z procesorem 8086, w celu emulacji programowej trybu rzeczywistego w systemie operacyjnym MicrOS. W ramach pracy należy przeprowadzić badania wydajności i kompatybilności rozwiązania z programami pisanymi dla platformy 8086. W szczególności dotyczy to aspektów emulacji w trybie czasu rzeczywistego.
EA-DU,
EF-DU
TAK
167 dr inż. Bartosz TRYBUS Wektorowy regulator ciągu silnika rakietowego
Zadaniem wektorowy regulatora ciągu (Thrust Vector Control) będzie sterowanie w dwóch osiach położenia dyszy modelarskiego silnika rakietowego i w ten sposób kontrolowanie wektora ciągu rakiety. W pracy należy użyć platformy z odpowiednim (dwurdzeniowym) mikrokontrolerem (np. z serii STM32). Oprogramowanie powinno wykorzystywać wielozadaniowość w systemie operacyjnym FreeRTOS, by móc jednocześnie zbierać dane telemetryczne z czujników, obsługiwać sterowanie serwomechanizmami i wysyłać dane telemetryczne na zewnętrzne urządzenie.
Studia I stopnia TAK
168 dr inż. Bartosz TRYBUS Wydajność systemów zarządzania nierelacyjnymi bazami danych
W ramach pracy należy zbadać systemy nierelacyjnych baz danych (np. mongodb, Cassandra, Redis). Badania będą dotyczyć wydajności każdej z nich przy użyciu testowych aplikacji, realizujących: 1) pobieranie dużej ilości danych; 2) pobieranie danych z dużą ilością zależności; 3) wykonywanie wielu prostych zapytań w krótkich odstępach czasu. W badaniach należy uwzględnić platformy od różnych dostawców, w tym chmurowych np. Google Cloud, Heroku, AWS. 2. Wydajność baz danych noSQL w środowiskach chmurowych i normalnych. + Wszystko z tematu pierwszego. d) Badanie przeprowadzone na lokalnym środowisku (można użyć różnych systemów operacyjnych).
EF-DU TAK
169 dr inż. Bartosz TRYBUS Zarządzanie ruchem miejskim z wykorzystaniem chmury Microsoft Azure i techniki RFID
Celem pracy jest stworzenie systemu komunikującego się pomiędzy czytnikami RFID a stroną internetową oraz bazą danych w celu sprawdzania natężenia ruchu i odpowiedniego sterowania sygnalizacją świetlną. System zostanie oparty na rozwiązaniach chmurowych „Azure” firmy Microsoft, a czytniki będą komunikowały się z systemem za pomocą platformy Raspberry Pi. Komunikacja będzie dwukierunkowa, tj. za pomocą serwisu internetowego można będzie dodawać nowe tagi RFID do systemu, jak również odczytywać jaki pojazd porusza się po drodze i odpowiednio sterować sygnalizacją świetlną.
Studia I stopnia TAK
170 prof. Leszek TRYBUS Połączenie domofonu z aplikacjami na urządzeniach mobilnych
Celem pracy jest opracowanie systemu integrującego domofon z aplikacjami na kilku urządzeniach mobilnych. Aplikacje powinny pozwolić na kontakt z wybranym domownikiem oraz umożliwić otwarcie furtki/bramy. Platformą sprzętową powinien być mikrokomputer Raspberry Pi.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK
171 prof. Leszek TRYBUS Projektowanie układów sterowania dla zdalnego czasu regulacji
Wykorzystuje się metodę projektowania z wewnętrznym modelem obiektu (tzw. IMC) pozwalającą wyznaczyć analityczne nastawy regulatora PID. Praca obejmuje projektowanie i badanie układów sterowania dla dwóch przykładowych obiektów (inercja i całka z opóźnieniem). Narzędzia: Matlab, CPDev-InTouch.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
172 prof. Leszek TRYBUS Realizacja symulatora regulacji ekstremalnej
Charakterystyka statyczna obiektu inercyjnego z opóźnieniem zawiera ekstremum, które powoli dryfuje. Regulator ekstremalny powinien odszukać dryfujące ekstremum i utrzymywać się w jego pobliżu. Należy opracować symulator układu. Narzędzia: Matlab, CPDev-InTouch.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
173 prof. Leszek TRYBUS Regulator stanu zespołu turbina-generator
Dany jest uproszczony opis zespołu turbina-generator bloku energetycznego, w którym wyjściami są prędkość obrotowa i moc oddawana do sieci, a sterownikami pobór pary i wzbudzenie generatora. Należy zaprojektować dwuparametrowy regulator stanu dla kilku wartości mocy wymaganej. Narzędzie: Matlab.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
174 prof. Leszek TRYBUS Rekonstrukcja odpowiedzi skokowej na podstawie odpowiedzi innego typu
Obiekt lub układ sterowania jest pobudzony sygnałem sinusoidalnym, bramkowym lub innym. Na podstawie zarejestrowanej odpowiedzi tworzony jest metodą najmniejszych kwadratów model dyskretny 2-go rzędu, którego odpowiedź skokowa jest rekonstruowana symulacyjnie. Może ona następnie służyć do doboru nastaw PID lub diagnostyki układu. Narzędzia: Matlab, CPDev+InTouch (lub TwinCAT).
EA-DU NIE
175 prof. Leszek TRYBUS Sterowanie obiektem mobilnym utrzymujące go na zadanej ścieżce
Zrealizować symulacyjnie kaskadowy układ sterowania utrzymujący obiekt mobilny (dron, statek) na zadanej ścieżce geograficznej pomimo zakłóceń (wiatr, prądy morskie). Zakłada się, że obiekt ma lokalizator GPS. Regulator główny i podrzędny są typu PID. Narzędzia: Matlab, CPDev+InTouch (lub TwinCAT).
EA-DU TAK
176 prof. Leszek TRYBUS Wykorzystanie magistrali CAN do komunikacji pomiędzy mikroprocesorami
Zasadniczym celem pracy byłoby opracowanie oprogramowania dla mikrporocesorów z rodziny STM32, które umożliwiałoby komunikację z innymi mikroprocesorami tej rodziny za pośrednictwem magistrali CAN. Również w ramach pracy magistrala CAN zostanie porównana z innymi powszechnie używanymi oraz zostanie zbadana jej odporność na zakłócenia.
EA-DU TAK
177 prof. Leszek TRYBUS Zastosowanie regulatorów PID do utrzymywania stałej temperatury i wilgotności w malarni
- zastosowanie dwóch współpracujących regulatorów PID w celu utrzymywania stałej temperatury i wilgotności powietrza w malarni - uwzględnienie zmieniających się warunków atmosferycznych poza malarnią - symulacja pracy za pomocą dedykowanych programów firmy Mitsubishi - gdyby nie było możliwe wykorzystanie przebiegów z faktycznej malarni to zastosowany zostanie obiekt symulacyjny sterowany przez płytkę arduino.
EF-DU,
Studia I stopnia
TAK
178 dr inż. Dawid Warchoł Aplikacja umożliwiająca konwersję pomiędzy formatami plików anotacji skojarzonych z programami ELAN i Anvil
Korzystając z opracowanych bibliotek programistycznych przetwarzających dane w formatach skojarzonych z programami ELAN i Anvil należy napisać aplikację z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiają konwersje pomiędzy tymi formatami. Dodatkowo należy rozbudować bibliotekę do przetwarzania danych programu Anvil o metodę dokonującą eksportu wybranej warstwy anotacji do formatu napisów dialogowych. Wymagana umiejętność programowania w języku C++.
Studia I stopnia NIE
179 dr inż. Dawid Warchoł Aplikacja webowa dla drużyny siatkarskiej
Należy przygotować internetową aplikację służącą do prezentacji klubu siatkarskiego. Powinna ona zawierać bazę danych użytkowników i administratorów oraz system CMS służący do łatwego zarządzania treścią przez administratora. Aplikacja powinna być napisana w języku Python z wykorzystaniem frameworka Django.
Studia I stopnia TAK
180 dr inż. Dawid Warchoł Wizualizowanie sekwencji szkieletów postaci ludzkiej w rozszerzonej rzeczywistości
Należy napisać program wizualizujący sekwencje szkieletów postaci ludzkiej na obrazie z kamery na podstawie danych opisujących pozycje przegubów. Animacja poruszającego się szkieletu powinna być wstawiana w miejscu znacznika widocznego na obrazie. Skala i orientacja szkieletu powinna dostosowywać się do pozycji kamery obserwującej znacznik. Należy uwzględnić możliwość konfiguracji wyświetlania szkieletu (m.in. kolor i grubość kości oraz przegubów, szybkość odtwarzania animacji). Program może być napisany np. przy użyciu biblioteki ARToolKit i języka C++. Wymagana znajomość podstaw grafiki 3D i OpenGL.
Studia I stopnia TAK
181 dr inż. Dawid Warchoł Wykorzystanie map głębi oraz danych szkieletowych w rozpoznawaniu czynności osób
Należy zaprogramować wskazaną przez prowadzącego metodę rozpoznawania czynności osób na podstawie połączonych cech wyznaczonych dla danych głębi oraz szkieletowych. Należy przeprowadzić eksperymenty testujące metodę w różnych konfiguracjach na wybranym zbiorze danych. Wymagana umiejętność programowania w językach C++ i Matlab.
Studia I stopnia NIE
182 dr inż. Dawid Warchoł Zbiór funkcji pakietu Matlab do przetwarzania anotacji w formacie programu Anvil
Należy opracować zbiór funkcji pakietu Matlab do przetwarzania anotacji w formacie skojarzonym z programem Anvil. Oprócz plików z samymi anotacjami program powinien mieć również możliwość przetwarzania plików ze specyfikacją anotacji. Biblioteka powinna zawierać funkcje służące m.in. do wyszukiwania, wstawiania, edytowania i usuwania ścieżek, anotacji, komentarzy, atrybutów oraz ich wartości.
EF-DU TAK
183 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Budowa klasyfikatorów w języku Matlab
Należy opracować kilka przykładów użycia klasyfikatorów dostępnych w języku Matlab. Na opracowanych przykładach należy porównać następujące metody: Classification Trees, Discriminant Analysis, Naive Bayes, Nearest Neighbors i Support Vector Machine Classification.
Studia I stopnia TAK
184 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Budowa klasyfikatorów z wykorzystaniem technik inteligencji roju
Należy opracować kilka przykładów klasyfikacji danych dostępnych w sieci lub własnych. Programowanie w Matlabie z wykorzystaniem np. klasyfikatora RDA (regularized discriminant analysis) oraz metod optymalizacji PSO (particle swarm optimization), GWO (grey wolf optimization) i WOA (whale optimization algorithm).
Studia I stopnia TAK
185 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Predykcja szeregów czasowych za pomocą systemów rozmytych
Należy opracować kilka przykładów predykcji szeregów czasowych na podstawie danych dostępnych w sieci lub własnych. Programowanie w Matlabie z wykorzystaniem m.in. funkcji ANFIS.
EA-DU TAK
186 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Zastosowanie sieci głębokich do sterowania manipulatorem
Należy zbudować manipulator wyposażony w kamerę, którego zadaniem będzie kierowanie chwytaka do obiektów znajdujących się w jego otoczeniu. Układ sterowania będzie opierał się na głębokiej sieci neuronowej.
Studia I stopnia TAK
187 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Analiza obiektów na podstawie chmur punktów
Należy zapoznać się z metodami, zbudować środowisko do gromadzenia danych i prowadzenia eksperymentów oraz przeprowadzić obliczenia z wykorzystaniem wybranych zbiorów danych.
Studia I stopnia NIE
188 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Dobór nastaw w układach regulacji z wykorzystaniem metod optymalizacji
Należy zapoznać się ze wskazanymi metodami optymalizacji i przetestować je w środowisku MATLAB/Simulink dla typowych układów regulacji i kryteriów.
Studia I stopnia NIE
189 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Eksperymenty obliczeniowe z metodami optymalizacji globalnej
Należy zapoznać się ze wskazanymi metodami i przetestować je w środowisku MATLAB/Simulink w odniesieniu do wybranych zadań decyzyjnych.
Studia I stopnia TAK
190 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Optymalizacja układów automatyki metodami inteligencji roju
Problem wiąże się z rozwiązywaniem zadań optymalizacji i symulacją układów w systemie Matlab/Simulink. Zakres pracy obejmuje sformułowanie zadań, przeprowadzenie obliczeń i interpretację wyników.
EA-DU TAK
191 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Rozpoznawanie czynności osób z wykorzystaniem sieci LSTM
Na podstawie sekwencji wizyjnych z wybranych, ogólnodostępnych baz danych należy zaproponować sposoby generowania opisu czynności w formie szeregów czasowych, zaprojektować klasyfikatory neuronowe i przeprowadzić eksperymenty.
Studia I stopnia TAK
192 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Rozpoznawanie gestów na podstawie chmur punktów
Należy zapoznać się z metodami, zbudować środowisko do gromadzenia danych i prowadzenia eksperymentów oraz przeprowadzić obliczenia z wykorzystaniem wybranych zbiorów danych.
Studia I stopnia TAK
193 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Sterowanie obiektami wielowymiarowymi ze sprzężeniami skrośnymi
Dla podanych obiektów należy wybrać i przebadać symulacyjnie skuteczność różnych struktur sterowania i sposobów doboru parametrów układów sterujących.
EA-DU TAK
194 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Algorytmy uczenia się ze wzmocnieniem w środowiskach o ciągłych zmiennych stanu
Celem pracy jest zaimplementowanie w Pythonie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem do wybranych środowisk/obiektów o ciągłych zmiennych stanu. Należy rozważyć zarówno przypadek tablicowej formy aproksymacji funkcji jak i przy pomocy sieci neuronowej, systemu rozmytego czy CMAC.
EF-DU NIE
195 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Algorytmy uczenia się ze wzmocnieniem w środowiskach o ciągłych zmiennych stanu
Celem pracy jest zaimplementowanie w Pythonie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem do wybranych środowisk/obiektów o ciągłych zmiennych stanu. Należy rozważyć zarówno przypadek tablicowej formy aproksymacji funkcji jak i przy pomocy sieci neuronowej, systemu rozmytego czy CMAC.
Studia I stopnia NIE
196 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Głębokie uczenie się ze wzmocnieniem w grach 3D
Celem pracy jest zaimplementowanie algorytmów głębokiego uczenia się ze wzmocnieniem do wybranych gier 3D. Sugerowanym językiem programowania jest Python.
Studia I stopnia NIE
197 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Platforma e-learningowa do nauki sztucznej inteligencji w języku Python
Celem pracy jest zbudowanie internetowej aplikacji do nauki elementów sztucznej inteligencji. Platforma powinna zawierać prezentację treści kształcenia ilustrowanych animowanymi przykładami oraz zbiór zadań testowych. Pożądanym językiem programowania oraz językiem przykładów jest Python
Studia I stopnia TAK
198 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Uczenie się ze wzmocnieniem w grach komputerowych 2D
Celem pracy jest zaimplementowanie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem do zbioru gier 2D. Językiem programowania jest Python.
Studia I stopnia TAK
199 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Wydajność sieci głębokiego uczenia
Celem pracy jest przeprowadzenie badań eksperymentalnych różnych typów sieci głębokiego uczenia. Ponadto należy porównać efektywności sieci głębokiego uczenia z innymi typami sieci neuronowych.
EF-DU TAK
200 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Wydajność sieci głębokiego uczenia
Celem pracy jest przeprowadzenie badań eksperymentalnych różnych typów sieci głębokiego uczenia. Ponadto należy porównać efektywności sieci głębokiego uczenia z innymi typami sieci neuronowych.
Studia I stopnia NIE
201 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Zastosowanie sieci głębokich do generowania sztucznych utworów sztuki
Celem pracy będzie zastosowanie kilku modeli sieci głębokich do generowania sztucznych utworów sztuki na podstawie dzieł zebranych. Utworami sztuki mogą być obrazy, bądź utwory muzyczne. Sugerowany język pracy: Python.
EF-DU TAK
202 dr hab. inż. Roman ZAJDEL Zastosowanie sieci głębokich i płytkich do problemu klasyfikacji
Celem pracy jest porównanie efektywności sieci głębokich oraz płytkich używanych do rozwiązywania problemu klasyfikacji. Przy ocenie sieci należy porównać błąd uczenia, wartość poprawności klasyfikacji, czas uczenia oraz liczbę parametrów, które należy dostroić.
EF-DU TAK
203 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Moduł drążenia danych dla systemów produkcyjnych Przemysłu 4.0
Celem pracy jest wykorzystanie znanych metod inteligencji obliczeniowej do zagadnień automatycznego wykrywania związków przyczynowo-skutkowych i wzorców sekwencji w danych gromadzonych w systemach produkcyjnych. W podstawowej wersji pracy należy przetestować wybrane metody inteligencji obliczeniowej (np. reguły asocjacyjne, drzewa decyzyjne) do wykrywania związków przyczynowo-skutkowych i wzorców sekwencji w danych pochodzących z rzeczywistego systemu produkcyjnego oraz predykcji wybranych parametrów procesów jak również wykonać oprogramowanie w wybranym języku. Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0 i data science.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
204 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Oprogramowanie sterujące dla systemu transportu wewnętrznego
Celem pracy jest opracowanie oprogramowania sterującego (PLC) i interfejsu HMI dla wybranego systemu transportu wewnętrznego. Należy opracować model symulacyjny systemu transportowego w pakiecie Factory IO. Oprogramowanie sterujące należy wykonać w pakietach TiaPortal lub Codesys.
Studia I stopnia TAK
205 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Oprogramowanie sterujące dla windy stosowanej w systemach transportu wewnętrznego
Celem pracy jest opracowanie oprogramowania sterującego (PLC) i interfejsu HMI dla układu windy będącej elementem systemu transportu wewnętrznego. Praca obejmuje zagadnienie stworzenia oprogramowania dla testu bezpiecznego hamulca windy. Należy opracować model symulacyjny wybranego systemu transportowego w pakiecie Factory IO. Oprogramowanie sterujące należy wykonać w pakietach TiaPortal lub Codesys.
Studia I stopnia TAK
206 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI System diagnozowania procesu frezowania w czasie rzeczywistym
W ramach realizacji pracy należy opracować i zaimplementować algorytmy i oprogramowanie do diagnozowania procesu frezowania przeznaczone do działania w czasie rzeczywistym na sterowniku wbudowanym lub PLC/PAC.
EA-DU NIE
207 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI System sterowania laboratoryjnym modelem transportu wewnętrznego
Celem pracy jest opracowanie oprogramowania sterującego (PLC) i interfejsu HMI dla fizycznego laboratoryjnego systemu transportu wewnętrznego złożonego z zestawu przenośników i obrotnicy. Dodatkowo należy opracować model symulacyjny systemu transportowego w pakiecie Factory IO. Oprogramowanie sterujące należy wykonać w pakietach TiaPortal lub Codesys.
Studia I stopnia TAK
208 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej do diagnozowania procesu frezowania
Celem pracy jest wykorzystanie znanych metod inteligencji obliczeniowej do zagadnień diagnozowania procesu frezowania. W podstawowej wersji pracy należy przetestować wybrane metody inteligencji obliczeniowej (np. sieci neuronowe, uczenie głębokie) do wykrywania anomalii w danych zebranych z rzeczywistego procesu frezowania. Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0 i data science.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
NIE
209 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej w systemach predykcyjnego utrzymania ruchu
Wybór i przetestowanie metod inteligencji obliczeniowej do skonstruowania systemu predykcyjnego utrzymania ruchu. Skonstruowanie prototypowej wersji oprogramowania.
EA-DU,
EF-DU
TAK
210 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach predykcyjnego utrzymania ruchu
Celem pracy jest wykorzystanie znanych metod inteligencji obliczeniowej do zagadnień predykcji uszkodzeń i zapobiegania awarii maszyn. W podstawowej wersji pracy należy przetestować wybrane metody inteligencji obliczeniowej (np. sieci neuronowe, uczenie głębokie) do wykrywania anomalii w danych zebranych z rzeczywistych maszyn oraz predykcji uszkodzeń jak również wykonać oprogramowanie w języku Python. Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0 i data science.
EF-ZU sem.1,
Studia I stopnia
TAK

 

Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki