e-Sekretariat KIA

Tematy prac dyplomowych na rok 2017

Lp. Prowadzący Temat Kierunki Zarezerwowane
1 dr inż. Marcin BEDNAREK Badanie komunikacji w systemie AC800F
W ramach pracy zostanie dokonana analiza ruchu sieciowego pomiędzy stacjami systemu AC800F. Badany będzie ruch sieciowy pomiędzy stacją procesową a procesową, operatorską i inżynierską. W wyniku prac powinien powstać dokładny opis struktury komunikatów przesyłanych w systemie oraz narzędzie pozwalające na wygodne filtrowanie odpowiednich typów komunikatów.
EF-DU sem. 1 TAK
2 dr inż. Marcin BEDNAREK Badanie możliwości zarządzania energią w systemie GNU/Linux
Zakres pracy obejmuje badanie i ocenę możliwości zarządzania zużyciem energii. Przeanalizowane powinny zostać możliwości zarządzania z poziomu narzędzi standardowo dostępnych w systemie GNU/Linux. W ramach pracy powinny powstać narzędzia pozwalające na zarządzanie energią z poziomu usługi oraz aplikacji graficznej.
EF-DU sem. 1 TAK
3 dr inż. Andrzej BOŻEK Dyskretne algorytmy sterowania serwomechanizmem
Należy przygotować analityczne i symulacyjne modele dyskretnych struktur sterowania serwomechanizmem z uwzględnieniem typowych trybów pracy (napięciowy, prądowy) i wybranych rodzajów zakłóceń oraz ograniczeń. Uzyskane wyniki trzeba zweryfikować w rzeczywistym systemie regulacji położenia stosując metodę szybkiego prototypowania.
  NIE
4 dr inż. Andrzej BOŻEK Projektowanie układów sterowania w środowisku OpenModelica
Należy opracować projekt demonstracyjny prezentujący możliwości zastosowania pakietu OpenModelica jako narzędzia do projektowania układów sterowania. Zakres pracy obejmuje modelowanie obiektów dynamicznych i struktur regulacyjnych przy pomocy opisu tekstowego i schematów graficznych, symulację modelowanych układów oraz zautomatyzowane generowanie kodu dla programowalnych urządzeń sterujących.
  NIE
5 dr inż. Andrzej BOŻEK Zastosowanie programowania genetycznego do projektowania algorytmów sterowania
Dla wybranych obiektów sterowania należy przygotować modele symulacyjne i połączyć je ze środowiskiem programowania genetycznego, a następnie przeprowadzić eksperymenty obliczeniowe w celu wygenerowania algorytmów sterowania jak najlepszych ze względu na przyjęty wskaźnik jakości. Wyniki należy porównać z działaniem klasycznych algorytmów sterowania. W ramach pracy powinny być wykonane również eksperymenty z obiektem rzeczywistym.
  TAK
6 dr inż. Grzegorz DEC Hybrydowy system prognozowania mocy panelu fotowoltaicznego
Moc elektryczna panelu fotowoltaicznego jest funkcją nasłonecznienia i temperatury P=f(i, T). Znane są różne postacie analityczne funkcji f. W każdym z równań funkcji f występują współczynniki, które dobiera się na podstawie danych pomiarowych (P, i, T) w taki sposób, żeby funkcja f najlepiej opisywała pomiary. Celem pracy jest dobranie współczynników dla funkcji f zdefiniowanej jako złożenie (f1, f2), gdzie f1 jest określona na przedziale i = [0, n] T=[T_min, T0] a f2 jest określona na przedziale i = (n, i_max] T=(T0, T_max]. Uzyskany model hybrydowy funkcji f należy porównać z pierwotnymi modelami oraz zbadać poprawność prognozowania mocy, gdy nasłonecznienie i temperatura nie są mierzone, lecz prognozowane. Dane z prognoz i dane pomiarowe są dostępne.
EF-DU sem. 1 TAK
7 dr inż. Grzegorz DEC Zastosowanie rozmytej sieci Petriego w progozowaniu mocy panelu fotowoltaicznego
Celem pracy jest dokonanie przeglądu modeli rozmytych sieci Petriego (FPN) pod kątem zastosowania jako modeli prognozowania mocy panelu fotowoltaicznego. Moc elektryczna panelu fotowoltaicznego jest funkcją nasłonecznienia i temperatury P=f(i, T). Funkcję taką można przedstawić jako rozmyty system wnioskujący, a następnie zamodelować przy użyciu odpowiedniej rozmytej sieci Petriego. Praca ma charakter praktyczny, dostępne są dane pomiarowe (P, i, T). Zaprojektowany model FPN powinien w trakcie symulacji prawidłowo wyznaczać wartości P na podstawie podanych wartości (i, T).
EF-DU sem. 1 TAK
8 dr hab. inż. Lesław GNIEWEK Modelowanie systemów transportowych za pomocą rozmytych sieci Petriego
W ramach pracy należy dokonać przeglądu literatury na temat wykorzystania klasycznych i rozmytych sieci Petriego w systemach transportowych, dokonać ich porównania, a następnie zamodelować własny przykład systemu ekspertowego opartego na sieci rozmytej, który wspomaga np. kontrolę ruchu kolejowego.
EF-DU sem. 1 TAK
9 dr hab. inż. Lesław GNIEWEK Program symulujący pracę układu trzech wagonów
W ramach pracy należy przygotować aplikację symulującą działanie układu trzech wagonów i pokazującą aktualny stan rozmytej interpretowanej sieci Petriego, która pełni rolę algorytmu sterowania. Ponadto należy dokonać formalnego opisu tej sieci, wyznaczyć jej P-niezmienniki i inne własności oraz narysować graf pokrycia sieci.
EF-DU sem. 1 TAK
10 dr hab. inż. Lesław GNIEWEK Rozmyte sieci Petriego w zastosowaniach medycznych
W ramach pracy należy dokonać przeglądu literatury na temat użycia rozmytych sieci Petriego w ochronie zdrowia i zastosowaniach medycznych. Po przeprowadzeniu analizy i porównania tych sieci trzeba przygotować i zamodelować własne przykłady użycia wybranej rozmytej sieci Petriego w podobnych zastosowaniach.
EF-DU sem. 1 TAK
11 dr inż. Zbigniew HAJDUK Komunikacja w systemach PLC z wykorzystaniem protokołu Profinet
Celem pracy byłaby prezentacja wybranych aspektów komunikacji z wykorzystaniem protokołu Profinet oraz wykonanie aplikacji dla komputera PC lub wykorzystującej wybrany mikrokontroler, komunikującej się bezpośrednio ze sterownikiem PLC.
  TAK
12 dr inż. Zbigniew HAJDUK Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do zasilania urządzeń małej mocy
Celem pracy byłoby przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących źródeł energii odnawialnej oraz zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania wykorzystującego przynajmniej dwa rodzaje źródeł energii.
  TAK
13 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Bezpieczeństwo nowoczesnych aplikacji internetowych.
W ramach pracy zostaną omówione problemy związane z atakami na aplikacje webowe oraz metody ich przeciwdziałania. W części praktycznej zostanie wykonana aplikacja internetowa w nowoczesnych frameworkach programistycznych z uwzględnieniem problemów zabezpieczenia aplikacji przed nieuprawnionymi działaniami.
EF-DU sem. 1 TAK
14 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Zastosowanie języka R w procesie eksploracji danych.
W ramach pracy zostaną przedstawione możliwości języka R w dziedzinie eksploracji danych - przygotowanie danych, budowa typowych modeli drążenia oraz prezentacja uzyskanych wyników. Część teoretyczna zostanie poparta przykładami wykonanymi dla danych rzeczywistych wraz z propozycją zadań laboratoryjnych dla studentów.
  TAK
15 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie alfabetu palcowego w układzie wizyjnym
W ramach pracy należy: (i) zaprogramować wskazaną przez prowadzącego metodę rozpoznawania statycznych układów dłoni, (ii) przetestować otrzymane rozwiązanie na wybranych bazach obrazów zawierających nagrania liter alfabetu palcowego.
EF-DU sem. 1 TAK
16 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie kształtu dłoni w układzie wizyjnym
W ramach pracy należy przygotować rozwiązanie, w którym rozpoznawanie kształtu dłoni odbywać się będzie z wykorzystaniem klasyfikatora wyuczonego częściowo na danych wygenerowanych sztucznie.
EF-DU sem. 1 TAK
17 prof. Jacek KLUSKA Budowa i wykorzystanie sieci Bayesa
Przedstawić podstawy budowy sieci bayesowskich. Dokonać przeglądu oprogramowania do budowy i symulacji tych sieci. Opracować przykłady implementacji dla różnych baz danych z wykorzystaniem oprogramowania Netica, Hugin lub innego. Przykłady powinny pokazywać, że sieć bayesowska pozwala udzielić odpowiedzi na szereg pytań związanych z podejmowaniem decyzji (jaka jest najbardziej prawdopodobna hipoteza, jakie jest uzasadnienie hipotezy, która decyzja ma najwyższą wartość użytkową i wiele innych).
EF-DU sem. 1 TAK
18 prof. Jacek KLUSKA Klasyfikacja kategorii obrazów za pomocą uczenia głębokiego
Celem pracy jest pokazanie, jak wykorzystać wstępnie nauczoną splotową sieć neuronową (Convolutional Neural Network) do ekstrakcji cech z obrazów, w celu nauczenia klasyfikatora, którego zadaniem jest kategoryzacja obrazów. Po wyodrębnieniu cech obrazów ze wstępnie nauczonej sieci CNN, cechy te będą wykorzystane do uczenia wielo-klasowego klasyfikatora SVM. Należy pokazać, że klasyfikator nauczy się rozpoznawać np. 4 kategorie obrazów. Należy wykorzystać biblioteki systemu Matlab.
EF-DU sem. 1 TAK
19 prof. Jacek KLUSKA Oprogramowanie narzędziowe do testowania hipotez statystycznych
Należy opracować łatwe w użyciu oprogramowanie do testowania hipotez statystycznych. Należy przede wszystkim rozpatrzyć jednostronny test istotności średniej w populacji ze znanym odchyleniem standardowym, test dwustronny średniej z nieznanym odchyleniem standardowym, test korelacji, dobór liczebności próby reprezentatywnej w procesie weryfikacji hipotez statystycznych i klika innych zagadnień. Powinna być zapewniona przejrzysta wizualizacja wyników, Preferowanym językiem jest Matlab (nie jest to konieczne).
EF-DU sem. 1 NIE
20 prof. Jacek KLUSKA Zaawansowany system do analizy i monitorowania procesów wytwarzania oprogramowania
Zadanie polega na opracowaniu konfigurowalnego systemu do akwizycji, przetwarzania i raportowania danych dotyczących procesów powstawania oprogramowania. System powinien pozwolić zbierać dane w sposób ciągły, asynchronicznie wywoływać algorytmy klasyfikacyjne, a wyniki obliczeń w postaci raportów dostarczać do odpowiednich odbiorców.
EF-DU sem. 1 TAK
21 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Metody rozpoznawani akcji na sekwencjach obrazów
Należy dokonać przeglądu dostępnych metod rozpoznawania akcji na sekwencjach obrazów oraz przygotować oprogramowanie demonstrujące działanie wybranych algorytmów.
EF-DU sem. 1 NIE
22 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Oprogramowanie do analizy ruchu w sporcie
W ramach pracy należy przygotować oprogramowanie do analizy ruchu w sporcie w oparciu o dane zarejestrowane przez kamery wizyjne. Oprogramowanie powinno umożliwiać ustawienie pozy (konfiguracji 3D) zarejestrowanej postaci oraz wyliczenie odległości i kątów pomiędzy poszczególnymi segmentami. Język programowania i biblioteki: C++, Qt5.
EF-DU sem. 1 TAK
23 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Wizualizacja i analizy danych ruchu postaci ludzkiej
Celem pracy jest przygotowanie oprogramowania do wizualizacji i edycji danych ruchu postaci ludzkiej zapisanych w formatach Biovision (BVH) i Acclaim (ASF/AMC). Należy przygotować: 1. bibliotekę do wczytywania, zapisu oraz konwersji wspomnianych formatów; 2. narzędzie graficzne do wizualizacji i edycji danych ruchu. Język programowania i biblioteki: C++, Qt5, OpenGL, Perception Neuron.
EF-DU sem. 1 TAK
24 dr inż. Kazimierz LAL Inteligentny dom, wspierający opiekę nad osobami przewlekle chorymi.
Zasadniczym celem pracy jest wykonanie analizy problemów (oraz określenie ich priorytetów), które należy rozwiązać, aby wspomóc proces opieki na osobami przewlekle chorymi w podeszłym wieku. Szczegółowymi celami będzie przygotowanie wybranego oprogramowania (w tym aplikacji mobilnych) i/lub urządzeń, które w praktyce ułatwią np.bieżące funkcjonowanie osób niedołężnych, w tym korzystanie w urządzeń domowych.
EF-DU sem. 1 TAK
25 dr inż. Kazimierz LAL Internetowy system do wizualizacji wybranych parametrów atmosfery.
Celem pracy jest przygotowanie kompletnego zaplecza serwerowego (sprzęt oraz oprogramowanie) oraz czujników (z klasycznym interfejsem Ethernet i/lub Wf-Fi), które pozwolą na zbieranie oraz bieżąca a także historyczną wizualizację wybranych parametrów atmosfery - w tym sygnalizację przekroczenia zapylenia, czyli wystąpienia smogu.
EF-DU sem. 1 TAK
26 dr inż. Kazimierz LAL Opracowanie zestawu ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu IPv6
Celem pracy jest opracowanie koncepcji zajęć laboratoryjnych, materiałów dydaktycznych (w tym e-learnigowych) oraz niezbędnych narzędzi programowo-sprzętowych, które umożliwią praktyczne poznanie protokołu IPv6 przez studentów studiów I stopnia.
EF-DU sem. 1 TAK
27 dr inż. Kazimierz LAL Opracowanie zestawu ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu IPv6 (1)
Celem pracy jest opracowanie koncepcji zajęć laboratoryjnych, materiałów dydaktycznych (w tym e-learnigowych) oraz niezbędnych narzędzi programowo-sprzętowych, które umożliwią praktyczne poznanie protokołu IPv6 przez studentów studiów I stopnia.
EF-DU sem. 1 TAK
28 dr inż. Kazimierz LAL Prosty koordynator zadań czasu rzeczywistego
Celem pracy jest przygotowanie koordynatora zadań czasu rzeczywistego i zintegrowanie go z narzędziami do przygotowywania oprogramowania użytkowego dla wybranego 32-bitowego kontrolera jednoukładowego.
EF-DU sem. 1 NIE
29 dr inż. Kazimierz LAL System informatyczny wspierający opiekę nad osobami przewlekle chorymi.
Zasadniczym celem pracy jest wykonanie analizy problemów (oraz określenie ich priorytetów), które należy rozwiązać, aby wspomóc proces opieki na osobami przewlekle chorymi w podeszłym wieku. Szczegółowymi celami będzie przygotowanie wybranego oprogramowania (w tym aplikacji mobilnych) i/lub urządzeń, które w praktyce ułatwią np. zarządzanie podawaniem leków i nadzór bieżący nad chorym.
EF-DU sem. 1 NIE
30 dr inż. Kazimierz LAL Wielokanałowy miernik do pomiaru parametrów baterii akumulatorów ołowiowych - wersja 2.0
Celem pracy jest przygotowanie (drugiego) prototypu systemu do pomiaru parametrów baterii połączonych szeregowo akumulatorów ołowiowych, stosowanych w zasilaczach UPS. Dyplomant musi wykazać się umiejętnościami z zakresu budowy mikrokontrolerów, programowania mikrokontrolerów oraz przygotowywania aplikacji web-owy do zbierania i wizualizacji danych pomiarowych.
EF-DU sem. 1 NIE
31 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Generator postprocesorów dla robotów przemysłowych
Praca dotyczy metod generowania postprocesorów dla klasy robotów przemysłowych. Zostanie zdefiniowane pojecie postprocesora, budowa wewnętrzna i funkcje składowe opisujące układu kinematyczny, struktury i formaty danych oraz algorytmy, np. uniwersalny algorytm kinematyki odwrotnej. Omówiony zostanie problem wprowadzania ograniczeń ruchu i wykrywania osobliwości. Badane będą również zagadnienia związane z zadaniem interpolacyjnym i skalowaniem ruchu. Podane będą fazy generowania postprocesora i zasady testowanie generatora dla wiarygodnych danych.
  TAK
32 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Projektowanie trajektorii ruchu dla drukarek 3D/5D
Praca dotyczy zaawansowanych metod projektowania ruchu maszyn wieloosiowych z wykorzystaniem hodografu. W ramach pracy przeprowadzony zostanie przegląd wielomianowych reprezentacji trajektorii ruchu, rozważane będą: krzywe sklejane P-H piątego rzędu oraz interpretacja punktów kontrolnych krzywej P-H. W ramach pracy opracowany zostanie przybornik parametryzacji krzywej P-H wraz z implementacją graficznego podglądu ruchu po trajektorii. Zostanie również przeprowadzona symulacyjna realizacji ruchu dla wybranej drukarki 3D.
  TAK
33 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Przybornik generacji graficznych interfejsów paneli sterowania dla maszyn wieloosiowych
Praca zawierać będzie następujące zagadnienia: Przegląd współczesnych paneli sterujących maszyn CNC. Ekran dotykowy. Uniwersalne i dedykowane elementy interfejsu. Projektowanie i realizacja kolekcji widgetów. Projektowanie przybornika. Pozycjonowanie i konfiguracja elementy interfejsu. Sprzęganie interfejsu z kontrolerem ruchu. Prezentacja stanu maszyny, interpretacja komunikatów, alarmów itp. Zmiana trybu pracy, generowanie raportu zmianowego. Włączanie nowych opcji. Przewidziane jest testowanie oprogramowania.
  TAK
34 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Symulacja fragmentacji plastycznej substancji wykorzystująca model SPH z energią termiczną.
Celem pracy jest zbadanie procesu fragmentacji plastycznej substancji poprzez dostarczanie do niej energii cieplnej, która zwiększa siły odpychania w modelu SPH. Powinno to doprowadzić do lokalnych zmian stanów skupienia ciała stałego w ciecz. Badania będą prowadzone metodą symulacji komputerowej połączonej z wizualizacją 3D. Oprogramowanie symulacyjne będzie posiadało dedykowany interfejs użytkownika (Microsoft WPF), gdzie pełna parametryzacja modelu substancji zostanie zdefiniowana w standardzie Collada. Dla kilku ciał zostaną przeprowadzone symulacje uwzględniające różne mechanizmy wzrostu energii cieplnej.
EF-DU sem. 1 TAK
35 dr inż. Joanna MARNIK Aplikacja do analizy zainteresowania ucznia w oparciu o dane pochodzące z kamery i urządzenia MindWave
3. W ramach pracy należy przygotować aplikację przeznaczoną do analizy stopnia zainteresowania ucznia w oparciu o sygnał EEG pochodzący z urządzenia MindWave oraz obrazy rejestrowane za pomocą kamery. Urządzenie MindWave zostanie udostępniane dla celów pracy.
EF-DU sem. 1 NIE
36 dr inż. Joanna MARNIK Klawiatura dla osób niepełnosprawnych z funkcją skanowania i automatycznego kolejkowania w grupach znaków
W ramach pracy należy przygotować aplikację pełniącą rolę klawiatury przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami. Klawiatura powinna mieć funkcję skanowania znaków i grup znaków, z możliwością dostosowywania zawartości poszczególnych grup. Dodatkowo, interfejs powinien mieć możliwość dostosowania potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
EF-DU sem. 1 TAK
37 dr inż. Joanna MARNIK Słownik z interfejsem programistycznym do generowania podpowiedzi podczas pisania
W ramach pracy należy przygotować słownik wyrazów przeznaczony do generowania podpowiedzi podczas pisania. Podpowiedzi powinny być wybierane z uwzględnieniem częstości użycia poszczególnych słów przez danego użytkownika. Dodatkowo należy przygotować interfejs programistyczny oraz opis techniczny dla programistów.
EF-DU sem. 1 TAK
38 dr inż. Tomasz Mączka Drążenie danych dotyczących realizacji procesów produkcyjnych
Temat obejmuje projekt i implementację systemu informatycznego do automatycznego pozyskiwania wiedzy z danych dotyczących procesów produkcyjnych z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej. Rozwiązanie powinno pozyskiwać i integrować integrować dane z różnych źródeł, tj. z systemów informatycznych klasy ERP, APS, MES. Do składowania i przetwarzania danych byłby używany Apache Hadoop.
EF-DU sem. 1 NIE
39 dr inż. Tomasz Mączka Inteligentny moduł do diagnostyki procesu toczenia
Temat obejmuje opracowanie modułu do diagnostyki procesu toczenia, realizowanego na obrabiarkach CNC, przy pomocy metod inteligencji obliczeniowej. Diagnostyka będzie realizowana na podstawie danych pochodzących z zestawu czujników zainstalowanych na maszynie (m.in. akcelerometry). Podstawowym zadaniem modułu będzie sygnalizowanie w czasie rzeczywistym stanów odmiennych od normalnej realizacji procesu. W ramach pracy należy dobrać gotową platformę sprzętową z systemem operacyjnym, np. Raspberry Pi 3, opracować oprogramowanie i przeprowadzić testy na podstawie rzeczywistych danych z procesu.
EF-DU sem. 1 NIE
40 dr inż. Tomasz Mączka Moduł zarządzania zleceniami dla systemu klasy MES
Temat obejmuje zaprojektowanie i implementację systemu informatycznego do zarządzania zleceniami produkcyjnymi, stanowiącego moduł systemu klasy MES (Manufacturing Execution System). Istotnym elementem będzie zaprojektowanie architektury wymiany danych z zewnętrznymi systemami klasy ERP i APS.
EF-DU sem. 1 TAK
41 dr inż. Tomasz Mączka Szyna integracyjna dla systemu klasy MES
Temat obejmuje dobór i konfigurację wybranej szyny integracyjnej (ESB) do integracji systemów klasy MES, APS i ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Należy dokonać przeglądu dostępnych rozwiązań w tym zakresie pod kątem specyfiki wymiany danych pomiędzy systemami.
EF-DU sem. 1 NIE
42 dr inż. Mariusz OSZUST Automatyczna ocena wartości estetycznych obrazów cyfrowych
Celem pracy jest wykonanie zbioru obrazów oraz testy metod do subiektywnej oceny obrazów według typowego protokołu. W ramach pracy należy również ocenić przydatność miar wartości estetycznej, modeli estetyki i innych subiektywnych sposobów oceny treści wizualnych. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
EF-DU sem. 1 TAK
43 dr inż. Mariusz OSZUST Deskryptor binarny niezależny od orientacji i skali opisywanej cechy lokalnej
Praca dotyczy wykonania implementacji deskryptora binarnego charakteryzującego się niezależnością od skali i orientacji opisywanej cechy lokalnej. W celu uzyskania deskryptora należy rozwiązać zadanie optymalizacji, maksymalizując zdolności dystynktywne zaproponowanej struktury deskryptora. W pracy wykonane zostaną obszerne testy porównawcze z analogicznymi metodami z literatury na typowych bazach obrazów. Wymagana znajomość języka programowania Java.
EF-DU sem. 1 TAK
44 dr inż. Mariusz OSZUST Wykorzystanie miar oceny jakości obrazów do ich odszumiania
Praca dotyczy zastosowania miar jakości obrazów do automatycznego wyboru najlepiej odszumionej wersji obrazu. W pracy będą także wykonane obszerne testy porównawcze metod do percepcyjnej oceny jakości obrazów pod kątem ich przydatności w zadaniu redukcji szumów. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
EF-DU sem. 1 TAK
45 dr inż. Tomasz RAK Analiza ruchu sieciowego na bazie narzędzi Open Source
Dogłębna analiza wybranych przykładów ruchu sieciowego (np. protokołów routingu, usług sieciowych). Zastosowanie o analizy narzędzi dostępnych bezpłatnie na platformę Linux (np. Kali lub budowa własnej). Przygotowanie i opisanie środowisk laboratoryjnych pozwalających na analizę i weryfikację ruchu sieciowego przewodowego i bezprzewodowego.
EF-DU sem. 1 NIE
46 dr inż. Tomasz RAK Aplikacja hotelowa na bazie ASP.NET Core MVC
Możliwości zastosowania dockera, Yeoman i Visual Studio Code na bazie Linuksa.
EF-DU sem. 1 TAK
47 dr inż. Tomasz RAK Nowoczesne języki i trendy programowania w technologiach internetowych
Przygotowanie materiałów dla studentów pomagających w realizacji programów webowych. Środowiska docker, vagrant. Języki skryptowe - TypeScript, Angular 2 i RxJS na przykładzie prostej aplikacji. - Zalety używania TypeScripta (modelowanie kontraktu z API - wzorzec DTO, wsparcie IDE) - Container & Component Pattern - RxJS vs Promise/Callback
EF-DU sem. 1 NIE
48 dr inż. Tomasz RAK Obliczenia rozproszone na klastrach wydajnościowych
Biblioteka MPI oraz openMP. Programowanie w C lub C++ na klastrze serwerów (konstrukcja klastra).
EF-DU sem. 1 NIE
49 dr inż. Tomasz RAK Tworzenie serwisu webowego w modelu relacyjnym i nierelacyjnym
MEAN Stack - Node.js, express, baza relacyjna i mongoDB. Np. biblioteka - serwis z materiałami np. dydaktycznymi lub aplikacja hotelowa.
EF-DU sem. 1 TAK
50 dr inż. Tomasz RAK Zastosowanie sieci Petriego do modelowania systemów informatycznych
Konstrukcja i analiza wydajnościowa klastrowych systemów internetowych Sieci kolejkowe, sieci Petriego, kolejkowe sieci Petriego.
EF-DU sem. 1 NIE
51 dr inż. Bogusław Rymut Zastosowanie układów GPU do generacji i porównania sylwetek dla potrzeb śledzenia ruchu.
Celem pracy jest zaproponowanie rozwiązania pozwalającego na generację obrazu sylwetki 3D z wykorzystaniem API OpenGL, DirectX lub Vulcan oraz metody porównania generowanych obrazów z wykorzystaniem mechanizmów programowania GPU.
EF-DU sem. 1 NIE
52 dr inż. Wojciech RZĄSA Otwarta biblioteka do zbierania, analizowania i interaktywnej wizualizacji danych wydajnościowych
Praca polega na zaprojektowaniu i zaimplementowaniu w języku Ruby biblioteki, która będzie zbierała zachodzące w czasie zdarzenia (z symulatora, bądź rzeczywistego systemu informatycznego), przechowywała je w odpowiedniej bazie danych i umożliwiała ich obróbkę za pośrednictwem obiektowego API oraz interaktywną wizualizację. Rodzaje zbieranych zdarzeń oraz API są znane i zostaną dostarczone dyplomantowi. Zdaniem dyplomanta będzie wybranie właściwego sposobu przechowywania danych oraz ich wizualizacji oraz zaimplementowanie biblioteki. Rozwiązanie powinno obsługiwać wiele zbiorów, z których każdy będzie zawierał co najmniej kilkaset tysięcy zdarzeń. Należy zapewnić przechowywanie metadanych opisujących poszczególne zbiory danych. Biblioteka powinna posiadać rozsądne pokrycie automatycznymi testami i powinna zostać udostępniona na otwartej licencji.
EF-DU sem. 1 TAK
53 dr inż. Wojciech RZĄSA Wydajna biblioteka do implementacji algorytmów genetycznych w języku Ruby
W ramach pracy należy opracować wydajną bibliotekę do implementowania w języku Ruby algorytmów genetycznych. Biblioteka ma być elastyczna, obsługiwać różne rodzaje chromosomów, różne algorytmy selekcji, krzyżowania i mutacji. Należy zadbać o wydajność opracowywanego rozwiązania, jeśli zajdzie potrzeba implementując fragmenty biblioteki jako natywne rozszerzenia np. w C i łącząc je np. za pomocą interfejsu FFI. Należy porównać wydajność wykonanego rozwiązania z innymi istniejącymi bibliotekami. Praca wymaga zachowania wysokich standardów tworzenia kodu, należy zadbać wysokie pokrycie testami automatycznymi (RSpec), tak aby rozwiązanie można było łatwo utrzymywać.
EF-DU sem. 1 TAK
54 dr inż. Dariusz RZOŃCA Badanie algorytmów dynamicznego wyznaczania tras
W ramach pracy należy przeprowadzić analizę porównawczą wybranych dynamicznych algorytmów wyznaczania tras (np. D*, Focused D*, D* Lite, dynamic SWSF-FP), na przykładzie implementacji planowania ruchów wirtualnej postaci w grze komputerowej, poruszającej się po losowo wygenerowanym terenie z przeszkodami.
EF-DU sem. 1 TAK
55 dr inż. Dariusz RZOŃCA Badanie algorytmów przeszukiwania drzew decyzyjnych na przykładzie gry komputerowej
W ramach pracy należy przeprowadzić analizę porównawczą wybranych algorytmów przeszukiwania drzew decyzyjnych (np. Min-max, Alfa-beta, MTD(f), SSS*, NegaScout), na przykładzie implementacji wirtualnego rywala w prostej grze (np. karcianej: tysiąc, sześćdziesiąt sześć, czy planszowej: kółko i krzyżyk, warcaby).
EF-DU sem. 1 NIE
56 dr inż. Dariusz RZOŃCA Badanie wydajności aplikacji mobilnych w systemie Android
Celem pracy jest optymalizacja i poprawa wydajności aplikacji dla systemu Android. Należy zaimplementować i przetestować wydajność przykładowych benchmarków w Javie i C++ na różnych wersjach systemu, na wybranym sprzęcie. Należy uwzględnić także aplikacje wielowątkowe.
EF-DU sem. 1 TAK
57 dr inż. Jan SADOLEWSKI Kompilator obiektowej wersji języka ST dla platformy .NET Framework
Wydana w 2013 roku wersja normy IEC 61131-3 wprowadza rozszerzenie obiektowe języka ST. Praca dotyczy opracowania kompilatora podzbioru tego języka do postaci kodu pośredniego Common Intermediate Language (CIL) działającego na platformie .NET Framework lub Mono. Kompilator powinien być wykonany z użyciem narzędzi wspomagających proces ich wytwarzania, np. FsLex, FsYacc, ANTLR.
EF-DU sem. 1 NIE
58 dr inż. Jan SADOLEWSKI Model semantyczny maszyny wirtualnej CPDev
Celem pracy jest wykonanie interaktywnego modelu semantycznego maszyny wirtualnej CPDev w języku F# lub środowisku Coq. Praca obejmuje utworzenie brakujących równań denotacyjnych dla instrukcji i funkcji maszyny wirtualnej oraz ich implementację w F# lub Coq. Efekt pracy powinien pozwalać na testowanie wykonania programu przez maszynę wirtualną w sposób interaktywny lub przez dostarczenie skryptów.
EF-DU sem. 1 TAK
59 dr inż. Jan SADOLEWSKI Wykorzystanie testów jednostkowych w procesie produkcji kompilatora CPDev
Celem pracy jest przygotowanie zestawu testów jednostkowych sprawdzających poprawność działania kompilatora CPDev. Należy opracować reprezentatywne przykłady konstrukcji języka ST zaczerpniętego z normy IEC 61131-3, a następnie określić wymagania, które muszą być spełnione przez maszynę wirtualną CPDev w celu sprawdzenia, czy uzyskany kod pośredni został poprawnie skompilowany i wykonany.
EF-DU sem. 1 TAK
60 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Programowanie specjalizowanych aplikacji współbieżnych na procesory Intel
Praca będzie obejmować przygotowanie stanowiska laboratoryjnego do tworzenia oprogramowanie współbieżnego dla procesorów rodziny Intel Xeon. Firma Intel oferuje darmową licencję na oprogramowanie Intel® Parallel Studio XE Cluster Edition, które należy zainstalować na wskazanym serwerze. Dla serwera należy dobrać system operacyjny. Finalnym etapem pracy będzie implementacja wskazanych algorytmów współbieżnych na przygotowanym stanowisku.
EF-DU sem. 1 NIE
61 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Techniki poprawy wydajności mechanizmów rozgrywki i sztucznej inteligencji w grach komputerowych
Praca obejmuje opracowanie oprogramowania sterującego mechanizmem rozgrywki w grze oraz modułów sztucznej inteligencji. Rozważone zostaną różne techniki "przyspieszenia" obliczeń z uwzględnieniem programowania współbieżnego i metod zwiększenia efektywności zarządzania pamięcią.
EF-DU sem. 1 TAK
62 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Techniki programowania współbieżnego i rozproszonego w systemie operacyjnym Android
Praca będzie polegała na dokonaniu przeglądu dostępnych narzędzi programowych i interfejsów oferowanych dla systemu Android, umożliwiających tworzenie aplikacji współbieżnych i rozproszonych. W części praktycznej będzie trzeba przygotować zestaw przykładowych programów ilustrujących wskazane w części przeglądowej mechanizmy programowania współbieżnego i rozproszonego.
EF-DU sem. 1 NIE
63 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Wizualizacja ruchu lotniczego
Praca będzie obejmować opracowanie autorskiego systemu przechowywania informacji i wizualizacji położenia samolotów w sektorze przestrzeni powietrznej.
EF-DU sem. 1 TAK
64 dr inż. Andrzej STEC Badanie algorytmów filtracji sygnałów do estymacji parametrów ruchu obiektów mobilnych
Należy porównać skuteczność działania kilku typowych algorytmów filtracji sygnałów stosowanych do estymacji położenia i prędkości przemieszczających się obiektów. Wymagana umiejętność programowania w języku MATLAB/Simulink.
EF-DU sem. 1 TAK
65 dr inż. Andrzej STEC Generowanie trajektorii ruchu statku na podstawie współrzędnych mapy
Należy zaproponować algorytm generujący ścieżkę dla przemieszczającego się statku, z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących wykonywanych manewrów, na podstawie zadanych współrzędnych mapy. Wymagana umiejętność programowania w języku C/C# lub MATLAB/Simulink.
EF-DU sem. 1 NIE
66 dr inż. Andrzej STEC Model symulacyjny quadrocoptera
Należy opracować symulacyjny model dynamiki quadrocoptera bazujący na równaniach ruchu wraz z jego wizualizacją. Wymagana umiejętność programowania w języku C# i MATLAB/Simulink.
EF-DU sem. 1 TAK
67 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Aplikacja webowa wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem
Aplikacja wspomaga zarządzanie małym przedsiębiorstwem obejmując podstawowe elementy związane z pracownikami i bieżącą działalnością.
EF-DU sem. 1 TAK
68 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami informatycznymi w firmie programistycznej
Aplikacja oblicza czas i koszt wykonania projektu. Daje możliwość przydzielenia nowych pracowników do projektu na dowolnym etapie. Jest pożądane generowanie podpowiedzi dla zarządzającego wszystkimi projektami, jakie zmiany powinien podjąć w celu optymalizacji rozwiązań.
EF-DU sem. 1 TAK
69 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Kontrola mikroklimatu potrzebnego do hodowli zwierząt lub roślin
Praca ma na celu uzyskanie zadanych wartości parametrów pogodowych (oświetlenie, cykl dzień/noc, temperatura, wilgotność, prędkość wiatru) panujących w terrarium. Do sterowania zostanie wykorzystana platforma programistyczna typu Arduino lub Raspberry Pi (programowanie w języku C).
EF-DU sem. 1 NIE
70 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Nowoczesny licznik energii elektrycznej
Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie licznika energii elektrycznej spełniającego aktualne normy.
EF-DU sem. 1 NIE
71 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Analiza możliwości wykorzystania środowiska obliczeniowego R do analizy danych tekstowych
Pakiet obliczeniowy R, tradycyjnie stosowany do obliczeń matematycznych, stanowi także interesujący instrument do przetwarzania danych tekstowych. Zakres prac obejmie opanowanie podstaw programowania w R oraz dostępnych narzędzi analizy tekstów, np. istniejących pakietów oraz kanonu tzw. danych uporządkowanych (tidy). Część praktyczna powinna w szczególności zawierać prezentację opracowanego przez autora własnego przykładu analizy tekstu w R.
EF-DU sem. 1 TAK
72 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Wykorzystanie dokumentów R Markdown do publikowania wyników analizy danych
Użycie dokumentów R Markdown w systemie analitycznym pozwala na udostępnienie w jednolitej formie zarówno kodu jak uzyskanych wyników oraz komentarzy słownych. Wspierane są przy tym powszechnie stosowane formaty dla plików wyjściowych jak np: PDF, Word oraz pokazy slajdów. Jest to szczególnie przydatne nie tylko do przekazywania wyników odbiorcom, ale także do dokumentowania i komunikacji w zespołach. Zadaniem realizującego pracę jest prezentacja możliwości formatu R Markdown na przykładowym projekcie.
EF-DU sem. 1 TAK
73 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Edytor graficzny schematów drabinkowych LD (Ladder Diagram)
Celem pracy jest napisanie edytora graficznego (PC, język C#) schematów drabinkowych (język LD, norma IEC) oraz translatora tych schematów do języka ST. Opracowany edytor należy przetestować na kilku reprezentatywnych przykładach.
EF-DU sem. 1 TAK
74 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Modułowy symulator sterownika laboratoryjnego
Celem pracy dyplomowej jest napisanie symulatora (PC, język C#) sterownika laboratoryjnego programowanego w języku C. Program powinien składać się z osobnych modułów (realizacja programu użytkownika, moduł we/wy obiektowych, moduł panelu operatora, moduł komunikacyjny), z których to można składać gotowy sterownik, który to będzie współpracował z modułem symulacji obiektu (układ zbiorników, skrzyżowanie świetlna itp.).
EF-DU sem. 1 TAK
75 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Programowanie układów sekwencyjno-czasowych w pakiecie CPDev
Celem pracy dyplomowej jest przedstawienie zasad programowania układów sekwencyjno-czasowych (klawisze/diody, zbiorniki, skrzyżowanie, ...) w pakiecie CPDev z użyciem różnych języków (ST, FBD, LD, SFC). Należy również przygotować zestaw ćwiczeń laboratoryjnych (po 3..5 dla każdego języka) i przetestować je na symulatorze.
EF-DU sem. 1 TAK
76 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Sterownik laboratoryjny programowany w języku ST
Celem pracy dyplomowej jest napisanie oprogramowania sterownika laboratoryjnego programowanego w języku ST (norma IEC). Program powinien umożliwiać wizualizację wejść/wyjść (klawisze, LEDy, wyświetlacz LCD), oraz współpracować z modułem symulacji obiektu (układ zbiorników, skrzyżowanie świetlne itp.).
EF-DU sem. 1 NIE
77 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Symulator sterownika laboratoryjnego PB_SYM
Celem pracy jest napisanie nowej wersji symulatora PB_SYM i uzupełnienie go o kilkanaście różnych obiektów przemysłowych (zbiorniki, skrzyżowania, taśma produkcyjna, ...). Program powinien umożliwiać obsługę wyświetlacza LCD oraz symulować komunikację z prostym terminalem tekstowym. Należy również przygotować zestaw ćwiczeń laboratoryjnych (po 2..3 dla każdego obiektu) i przetestować je.
EF-DU sem. 1 NIE
78 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Symulator sterownika laboratoryjnego PB_SYM
Celem pracy jest napisanie nowej wersji symulatora PB_SYM i uzupełnienie go o kilkanaście różnych obiektów przemysłowych (zbiorniki, skrzyżowania, taśma produkcyjna, ...). Program powinien umożliwiać obsługę wyświetlacza LCD oraz symulować komunikację z prostym terminalem tekstowym. Należy również przygotować zestaw ćwiczeń laboratoryjnych (po 2..3 dla każdego obiektu) i przetestować je.
EF-DU sem. 1 NIE
79 dr inż. Bartosz TRYBUS Automatyczne generowanie dokumentów
Celem pracy będzie opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego tworzenie dokumentów, druków itp. Należy opracować język opisu dokumentów (np. w formie XML), dzięki czemu użytkownik będzie mógł definiować różne ich typy (np. dyplomy, zaświadczenia, itp.). Na podstawie informacji z bazy danych system powinien tworzyć wydruki (pdf) gotowych dokumentów.
EF-DU sem. 1 TAK
80 dr inż. Bartosz TRYBUS Zbieranie i analiza metryk wydajnościowych systemów medycznych
Celem pracy będzie przygotowanie i zebranie metryk wydajnościowych z istniejących systemów medycznych. Obecne rozwiązania pozwolą na ich analizę w późniejszym okresie oraz określenie zachowania systemu w odpowiedzi na wszystkie aktywności związane z przetwarzaniem danych instrumentowych w środowisku klinicznym i szpitalnym.
EF-DU sem. 1 TAK
81 prof. Leszek TRYBUS Debugowanie i monitorowanie zmiennych w edytorach graficznych środowiska CPDev
Należy uzupełnić środowisko CPDev o narzędzie do debuggowania programów oraz monitorowania wartości zmiennych na schematach przygotowanych w językach graficznych LD i FBD.
EF-DU sem. 1 TAK
82 prof. Leszek TRYBUS Implementacja rozproszonego systemu sterowania z oprogramowaniem WinController
WinController jest oprogramowaniem wykonawczym (runtime) dla programów przygotowanych w środowisku CPDev. Należy przeprowadzić badania konfiguracji rozproszonego systemu sterowania z wymianą danych między komputerami PC.
EF-DU sem. 1 TAK
83 prof. Leszek TRYBUS Tablice i struktury w środowisku CPDev z aplikacjami
W środowisku CPDev-Mbenet_InTouch należy zrealizować aplikacje symulowanych zaawansowanych układów sterowania z danymi w postaci tablic i struktur. Mogą one reprezentować np. kilka podobnych algorytmów sterowania.
EF-DU sem. 1 TAK
84 prof. Leszek TRYBUS Zastosowanie sieci neuronowych do diagnostyki układu regulacji z nieliniowościami
Funkcjonowanie układu regulacji zależy od nastaw regulatora, właściwości obiektu oraz charakterystyk urządzeń pomiarowych i wykonawczych. W środowisku Matlab należy przeprowadzić badania możliwości zastosowania sieci neuronowej do diagnozowania jakości regulacji.
EF-DU sem. 1 NIE
85 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Aplikacja mobilna do analizy elementów techniki w treningu sportowym
Należy opracować aplikację na urządzenia mobilne wspomagającą trenera w ocenie ćwiczeń w treningu sportowym.
  TAK
86 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Stanowisko laboratoryjne do badania czujników orientacji
Należy zbudować obiekt mechatroniczny (np. wahadło), porównać wybrane metody wyznaczania orientacji na podstawie sygnałów z akcelerometru i żyroskopu (np. filtr komplementarny, filtr Kalmana), wyniki porównać z odczytami z enkodera.
  NIE
87 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Wybrane metody uczenia systemów rozmytych
Należy opracować kilka przykładów uczenia systemów rozmytych Takagi-Sugeno na podstawie zbioru danych. Podstawowymi metodami będą: metoda najmniejszych kwadratów i metoda gradientowa. Programowanie w języku R.
  NIE
88 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Identyfikacja modeli systemów odcinkami liniowych
Zadanie dotyczy analizy danych otrzymanych z sytemu hybrydowego, w którego działaniu można wyodrębnić udział ciągłych obiektów i przełączników logicznych. Należy zapoznać się z problematyką, opracować oprogramowanie wykorzystujące funkcje optymalizacji i przedstawić jego działanie na przykładach.
EF-DU sem. 1 NIE
89 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Ocena jakości klasyfikatorów
Wykorzystując źródła internetowe należy zgromadzić zbiory danych, zaprojektować kilka klasyfikatorów oraz przeprowadzić analizę ich jakości.
  TAK
90 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Rozpoznawanie znaków informacyjnych na obrazach cyfrowych
Należy przygotować narzędzie do generowania sztucznych obrazów, opracować metodykę i oprogramowanie do ich rozpoznawania, a następnie zweryfikować je z użyciem reprezentatywnej bazy obrazów rzeczywistych.
EF-DU sem. 1 TAK
91 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Zastosowanie grupowania w rozpoznawaniu obrazów cyfrowych
Należy zapoznać się z algorytmem, przygotować oprogramowanie w wybranym środowisku i przetestować skuteczność na reprezentatywnej bazie danych.
EF-DU sem. 1 NIE
92 dr inż. Roman ZAJDEL Inteligentne sterowanie robotem mobilnym
Celem pracy jest zbudowanie robota mobilnego oraz stworzenie oprogramowania pozwalającego na sterowanie robotem za pomocą uczącego się regulatora rozmytego.
EF-DU sem. 1 TAK
93 dr inż. Roman ZAJDEL Realizacja algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem w technologii CUDA
Celem pracy jest zaproponowanie rozwiązania pozwalającego na realizację algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem w technologii CUDA. Sugerowanym środowiskiem pracy jest Matlab.
  NIE
94 dr inż. Roman ZAJDEL Wykorzystanie radaru 2D i robota autonomicznego do tworzenia mapy terenu
Celem pracy jest stworzenie platformy sprzętowej robota mobilnego i laserowego radaru 2D. Przy użyciu tej platformy robot ma realizować zadanie tworzenia mapy terenu.
EF-DU sem. 1 TAK
95 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Inteligentny sterownik nadzorowania procesu technologicznego w czasie rzeczywistym
Opracowanie oprogramowania dla sterownika nadzorowania wybranego procesu technologicznego na platformie Raspberry Pi.
  NIE
96 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Moduł drążenia danych dla przemysłowych systemów realizacji produkcji
Celem pracy jest stworzenie programowego modułu realizującego wybrane funkcje pozyskiwania wiedzy z danych zgromadzonych w rzeczywistym systemie monitorowania i zarządzania produkcją (MES – Manufacturing Execution System).
  NIE
97 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Stanowisko demonstracyjne Przemysłu 4.0
Opracowanie oprogramowania obejmującego wybrane elementy systemów klasy ERP, MES i SCADA. Wykorzystanie technologii RFID.
  NIE
98 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Sterownik IoT do monitorowania zasobów produkcyjnych
Opracowanie oprogramowania dla sterownika IoT wykorzystywanego do monitorowania zasobów produkcyjnych. Platforma Raspberry Pi.
  TAK
99 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej dla predykcyjnego utrzymania ruchu
Wybór i przetestowanie metod inteligencji obliczeniowej do skonstruowania systemu predykcyjnego utrzymania ruchu. Skonstruowanie prototypowej wersji oprogramowania.
  NIE
100 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Zastosowanie tachnologii rozszerzonej rzeczywistości w systemach produkcyjnych
Opracowanie demonstracyjnego oprogramowania wykorzystującego technologię rozszerzonej rzeczywistości dla wybranego urządzenia np. google glass wspierającego pracę personelu służb pomocniczych w systemach produkcyjnych.
  NIE
101 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Zastosowanie technologii Beacon w systemach produkcyjnych
Opracowanie demonstracyjnego oprogramowania dla systemu monitorowania zachowania pracowników w systemach produkcyjnych przy zastosowaniu technologii Beacon.
  NIE

 

Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki