e-Sekretariat KIA

Tematy prac dyplomowych na rok 2018

Lp. Prowadzący Temat Kierunki Zarezerwowane
1 dr inż. Marcin BEDNAREK System zarządzania transportem
Wykonanie aplikacji typu TMS (Transportation Management System) składającej się z części serwerowej oraz części mobilnej. Aplikacja powinna udostępniać możliwości: komunikacji, lokalizacji, raportowania, zarządzania trasami i zleceniami. Porównanie działania aplikacji z zaimplementowanymi różnymi sposobami komunikacji.
EF-DU sem. 1 TAK
2 dr inż. Marcin BEDNAREK Wizualizacja procesów w pakietach SCADA 3D
Wykonanie symulacji działania obiektów procesów przemysłowych, sterowania i ich wizualizacji w pakietach SCADA 3D. Połączenie modeli obiektów z pakietami wizualizacji przy pomocy standardowego protokołu przemysłowego. Porównanie funkcjonalności wizualizacji obiektów wykonanych w różnych aplikacjach.
EF-DU sem. 1 TAK
3 dr inż. Andrzej BOŻEK Modelowanie i symulacja układów sterowania w środowisku OpenModelica
Należy opracować projekt demonstracyjny prezentujący możliwości zastosowania pakietu OpenModelica jako narzędzia do modelowania i symulacji układów sterowania. Zakres pracy obejmuje modelowanie obiektów dynamicznych i struktur regulacyjnych przy pomocy opisu tekstowego i schematów graficznych, symulację zamodelowanych układów oraz zautomatyzowane generowanie kodu dla programowalnych urządzeń sterujących.
EF-DU sem. 1 NIE
4 dr inż. Andrzej BOŻEK Moduł optymalizacji planu zadań
Celem pracy jest przygotowanie modułu programowego realizującego optymalizację harmonogramu zadań, np. planu lekcji, zajęć akademickich, etapów projektu itp. Należy przeprowadzić analizę wymagań wybranego typu planowania (charakterystyczne uwarunkowania, ograniczenia itp.) i sformułować na ich podstawie model programowania z ograniczeniami, a następnie przygotować algorytm jego rozwiązania z wykorzystaniem odpowiedniego solwera, np. z pakietu IBM ILOG.
EF-DU sem. 1 NIE
5 dr inż. Andrzej BOŻEK Prototypowe środowisko symulacji, optymalizacji i zdalnej kontroli procesu produkcyjnego
W ramach pracy należy zaprojektować i zaimplementować środowisko sprzętowo-programowe, umożliwiające symulację wybranego procesu wytwórczego, wykonywanie algorytmów optymalizacji przebiegu produkcji i dostęp kontrolny za pomocą urządzeń/aplikacji mobilnych. Opracowanie powinno łączyć różne technologie z zakresu automatyki i informatyki, dostosowane do pełnionych zadań, w szczególności powinno uwzględniać: moduł symulacyjny, moduł optymalizacji, podsystem PLC, bazę danych, podsystem obsługi klientów zdalnych.
EF-DU sem. 1 TAK
6 dr inż. Grzegorz DEC Biblioteki komponentów GUI dla frameworków Angular i React
W ramach pracy należy napisać dwie identyczne aplikacje internetowe, których warstwa prezentacji wykonana będzie z użyciem wybranych bibliotek GUI dla frameworków Angular i React (np. PrimeNG i PrimeReact). Celem pracy jest zbadanie wydajności użytych bibliotek GUI, ocena jakości kodu i pracochłonności tworzenia aplikacji z użyciem wybranych bibliotek.
EF-DU sem. 1 TAK
7 dr inż. Grzegorz DEC Wydajności bibliotek obsługujących format JSON
Celem pracy jest zbadanie wydajności bibliotek napisanych w języku Java, które służą do konwersji obiektów na format JSON. Biblioteki takie to np. Jackson, Gson, JSON-lib, Flexjson, Json-io, Genson. Należy zbadać czas konwersji obiektu w zależności od liczby pól, typów pól, czas konwersji kolekcji. Dodatkowo, należy porównać właściwości bibliotek (obsługa dwukierunkowych asocjacji cyklicznych, kolekcji, możliwość wyłączania pól z serializacji)
EF-DU sem. 1 TAK
8 dr inż. Grzegorz DEC Wydajność bibliotek odwzorowujących obiekty
Celem pracy jest zbadanie wydajności bibliotek napisanych w języku Java, które służą do konwersji komponentów encyjnych na obiekty transferowe. Biblioteki takie to np. Dozer, MapStruct, ModelMapper, Selma, Orika, JMapper. Należy zbadać czas konwersji obiektu w zależności od liczby pól, typów pól, czas konwersji kolekcji. Dodatkowo, należy opisać tworzenia własnych metod konwersji w każdej z bibliotek.
EF-DU sem. 1 NIE
9 dr hab. inż. Lesław GNIEWEK Programowa realizacja rozmytej interpretowanej sieci Petriego w środowisku R
W środowisku R należy zaprogramować i przetestować działanie kilku przykładowych diagramów sieci wykorzystując opis algebraiczny sieci oraz metodę transformacji sieci na schemat logiczny.
EF-DU sem. 1 NIE
10 dr inż. Zbigniew HAJDUK Czujniki zbliżeniowe typu time-of-flight
Celem pracy jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących sposobu działania oraz zastosowań czujników zbliżeniowych ToF. Zakres pracy obejmuje również wykonanie przykładowej aplikacji (np. system nadzoru pomieszczeń itp.) z czujnikiem VL5351L1 firmy ST lub podobnym.
EF-DU sem. 1 TAK
11 dr inż. Zbigniew HAJDUK Wybrane zagadnienia Internetu Rzeczy Medycznych
Celem pracy jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących Internetu Rzeczy Medycznych (IoMT) oraz wykonanie przykładowej aplikacji mobilnej np. monitorującej podstawowe parametry biomedyczne organizmu człowieka.
EF-DU sem. 1 TAK
12 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Przegląd i analiza działania narzędzi do testowania zabezpieczeń sieci
W ramach pracy zostanie dokonany przegląd oraz analiza działania wybranych narzędzi do testowania zabezpieczeń sieci. Zostaną przeprowadzone testy na rzeczywistej sieci komputerowej oraz wykonane badania funkcjonowania programów względem zastosowanych zabezpieczeń.
EF-DU sem. 1 TAK
13 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Zastosowanie Konwolucyjnych sieci neuronowych do przetwarzania dużych zbiorów danych
W ramach pracy należy dokonać przeglądu możliwości zastosowania Konwolucyjnych sieci neuronowych do analizy dużych zbiorów danych. Następnie, należy przygotować odpowiedni zbiór danych treningowych z wybranej dziedziny zastosowań i opracować przykładową aplikację wykorzystującą sieci konwolucyjne, która będzie realizować postawione uprzednio cele analityczne.
  TAK
14 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie szeregów czasowych z wykorzystaniem uczenia głębokiego
Zaproponować i przetestować metodę rozpoznawania szeregów czasowych o zmiennej długości z wykorzystaniem uczenia głębokiego.
EF-DU sem. 1 NIE
15 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie układów dłoni z wykorzystaniem informacji szkieletowej
Rozbudować dostarczoną przez prowadzącego bazę danych oraz przetestować wskazane metody klasyfikacji statycznych układów dłoni.
EF-DU sem. 1 TAK
16 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie wypowiedzi migowych z wykorzystaniem danych uczących generowanych sztucznie
Zastosować metodę uczenia głębokiego do rozpoznawania wypowiedzi migowych w oparciu o dane wygenerowane sztucznie.
EF-DU sem. 1 TAK
17 prof. Jacek KLUSKA Inteligentny system wspomagania decyzji na podstawie badań psychologicznych
Opracować system wspomagania decyzji na podstawie danych psychologicznych z zastosowaniem uczenia głębokiego.
  TAK
18 prof. Jacek KLUSKA Oprogramowanie narzędziowe do testowania hipotez statystycznych
Należy opracować łatwe w użyciu oprogramowanie do testowania hipotez statystycznych. Należy przede wszystkim rozpatrzyć jednostronny test istotności średniej w populacji ze znanym odchyleniem standardowym, test dwustronny średniej z nieznanym odchyleniem standardowym, test korelacji, dobór liczebności próby reprezentatywnej w procesie weryfikacji hipotez statystycznych i klika innych zagadnień. Powinna być zapewniona przejrzysta wizualizacja wyników, Preferowanym językiem jest Matlab.
  NIE
19 prof. Jacek KLUSKA Przewidywanie szeregów czasowych za pomocą programowania ekspresji genów
Opisać krótko metodę programowania ekspresji genów i zastosować ją do rozwiązania problemów regresji symbolicznej dla następujących danych: (1) stężenie CO2 w atmosferze, (2) – zgony z powodów chorób płucnych, (3) – liczba plam na Słońcu w zależności od liczby grup plam (liczba Wolfa), (4) – notowania giełdowe. Adresy stron internetowych zawierające te dane wraz z opisami zostaną podane. Mile widziane są również własne dane, wynikające z osobistych zainteresowań dyplomanta. Symulacje należy wykonać za pomocą algorytmu Ferreiry (GEP). Uzyskane modele powinny być dostatecznie dokładne, choć niekoniecznie łatwo interpretowalne.
  NIE
20 prof. Jacek KLUSKA Rozpoznawanie sygnałów za pomocą uczenia głębokiego w języku Python
Należy skonstruować wygodne środowisko do tworzenia modeli uczenia głębokiego w języku Python i opisać jego budowę (można wykorzystać bibliotekę TensorFlow lub inną). Następnie odpowiednio przetworzyć dane dotyczące drgań maszyn wirujących (dane te zostaną dostarczone), tak, aby były reprezentowane przez obrazy (np. spektrogramy). Zbudować głęboką sieć neuronową, nauczyć ją i przetestować za pomocą 10-krotnego sprawdzianu krzyżowego. (W maju 2018 ukaże się książka "Deep Learning. Uczenie głębokie z językiem Python. Sztuczna inteligencja i sieci neuronowe", Wyd. Helion, jednak jest sporo materiałów na ten temat w sieci Internet, głównie w jęz. angielskim).
  TAK
21 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Przetwarzanie i rozpoznawania obrazów z wykorzystaniem języka Python
Należy przygotować oprogramowanie demonstrujące możliwości języka Python w zakresie metod przetwarzania i rozpoznawania obrazów.
EF-DU sem. 1 TAK
22 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Rejestracja i analiza chmury punktów
Należy przygotować oprogramowanie do rejestracji oraz analizy chmury punktów. Oprogramowanie powinno wykorzystywać dane z sensorów Kinect v2.0. Język programowania i biblioteki: C++, C#, Kinect SDK 2.0.
EF-DU sem. 1 NIE
23 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Zaawansowane uczenie maszynowe z wykorzystaniem języka Python
Należy przygotować oprogramowanie demonstrujące możliwości języka Python w zakresie zaawansowanych metod uczeniu maszynowego.
EF-DU sem. 1 TAK
24 dr inż. Kazimierz LAL Miniszklarnia do hodowli rozsady roślin z regulacją istotnych parametrów środowiska.
W ramach pracy powstanie model w pełni funkcjonalnej miniszklarni przeznaczonej do hodowli rozsady roślin z regulowanym układem oświetlenia RGB, ogrzewania, chłodzenia oraz wilgotności. Istotną cechą projektu będzie pomocnicze wykorzystanie oświetlenia słonecznego oraz dostępnego w otoczeniu miniszklarni ciepła.
EF-DU sem. 1 TAK
25 dr inż. Kazimierz LAL System do komunikacji zdalnej - za pośrednictwem GSM/GPRS/LTE/WiFi/BT - z wybranymi urządzeniami przemysłowymi, wyposażonymi w interfejsy RS232 i USB.
Celem pracy będzie przygotowania projektu oraz gotowego do użycia modelu systemu, który pozwoli na zdalne monitorowanie oraz programowanie (za pośrednictwem wybranych systemów komunikacji bezprzewodowej - w tym GSM/GPRS) wybranych urządzeń przemysłowych, wyposażonych w interfejsy RS232 oraz USB.
EF-DU sem. 1 NIE
26 dr inż. Joanna MARNIK Multimedialny zeszyt obserwacji dziecka
W ramach pracy należy przygotować aplikację na urządzenia przenośne wspomagającą wymianę informacji o niepełnosprawnym dziecku pomiędzy nauczycielami, terapeutami i rodziną w formie elektronicznego zeszytu obserwacji dziecka z możliwością zamieszczania w nim treści multimedialnych
EF-DU sem. 1 TAK
27 dr inż. Joanna MARNIK Paszport komunikacyjny dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
W ramach pracy należy przygotować aplikację na urządzenia przenośne, służącą do nawiązywania kontaktów z otoczeniem osobom z trudnościami w porozumiewaniu się za pomocą mowy.
EF-DU sem. 1 TAK
28 dr inż. Tomasz Mączka Drążenie danych dotyczących realizacji procesów produkcyjnych
Temat obejmuje projekt i implementację systemu informatycznego do automatycznego pozyskiwania wiedzy z danych dotyczących procesów produkcyjnych z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej. Rozwiązanie powinno pozyskiwać i integrować integrować dane z różnych źródeł, tj. z systemów informatycznych klasy ERP, APS, MES. Do składowania i przetwarzania danych byłby używany Apache Hadoop.
  NIE
29 dr inż. Tomasz Mączka Inteligentny interfejs operatorski dla systemu klasy MES
Należy opracować inteligentny interfejs operatorski WWW dla systemu klasy MES, przeznaczony na panele dotykowe. Powinny być analizowane typowe zachowania użytkownika, takie jak kliknięcia na ekranie, użycia poszczególnych funkcji i urządzeń peryferyjnych, wprowadzane dane. Na tej podstawie użytkownikowi powinny wyświetlać się rekomendacje ułatwiające obsługę, np. kolejna funkcja która ma być użyta, automatyczne podpowiadanie typowo wykonywanej sekwencji czynności, przypominanie o wykonaniu określonych czynności o danej porze, sygnalizowanie potencjalnych błędów w obsłudze itp.. Do tego celu należy zastosować metody inteligencji obliczeniowej. Istniejący interfejs operatorski, opracowany w technologii AngularJS, trzeba dostosować do implementacji tego typu mechanizmów.
  NIE
30 dr inż. Mariusz OSZUST Automatyczna ocena jakości obrazów
W pracy należy zaproponować obiektywną miarę jakości obrazów bez referencji oraz wykonać obszerne testy porównawcze z innymi metodami tego typu. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
EF-DU sem. 1 TAK
31 dr inż. Mariusz OSZUST Zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej do wspomagania obsługi urządzeń
Praca dotyczy rozpoznawania wybranych obiektów (urządzeń) a następnie wzbogacenia obrazów o odpowiednie informacje. Wymagane programowanie w jednym z języków obiektowych.
EF-DU sem. 1 TAK
32 dr inż. Tomasz RAK Analiza zasobów zużywanych przez aplikację na bazie biblioteki w Javie
Użycie biblioteki Librede do oszacowania popytu na zasoby w ramach analizy online i offline. Jest to biblioteka gotowych do użycia implementacji. Zakłada się zastosowanie Eclipse do wykonywania podejść szacunkowych na Linuksie. Wymagane jest przygotowanie lub użycie gotowej aplikacji webowej napisanej w Javie (framework Kieker, Ginpex) lub innym języku programowania. http://descartes.tools/librede https://bitbucket.org/librede/librede
EF-DU sem. 1 NIE
33 dr inż. Tomasz RAK Budowa aplikacji webowej analizującej czas realizacji zapytań
Konstrukcja aplikacji webowej na bazie technologii JS. Monitorowanie zapytań i czasu ich realizacji. Przygotowanie automatycznego klienta odpytującego aplikację. Serwer dedykowany na bazie Linuksa.
EF-DU sem. 1 NIE
34 dr inż. Tomasz RAK Nowoczesne języki i trendy programowania w technologiach javascriptowych
Przygotowanie materiałów dla studentów pomagających w realizacji programów webowych. Środowiska docker, vagrant. Języki skryptowe - TypeScript, Angular 2 i RxJS na przykładzie prostej aplikacji. - Zalety używania TypeScripta (modelowanie kontraktu z API - wzorzec DTO, wsparcie IDE) - Container & Component Pattern - RxJS vs Promise/Callback
EF-DU sem. 1 NIE
35 dr inż. Tomasz RAK Nowoczesne języki programowania w technologiach internetowych
Przygotowanie/uzupełnienie cyklu ćwiczeń laboratoryjnych. Różne języki programowania webowego. Różne zadania do realizacji na różnych poziomach trudności. Przyłady testów, refaktoryzacji, ataków, praca w grupie, pozycjonowanie, itp. Prezentacja wybranych elementów (głównie nowych) w kilku technologiach webowych. Przykłady realizowane od początku do końca jako prezentacje (elementy teoretyczne) i filmy instruktażowe (praktyczna prezentacja zadań programistycznych). Inżynieria oprogramowania w kontekście aplikacji webowych. Codzienne zastosowanie wzorców projektowych (zależność wobec skali).
EF-DU sem. 1 NIE
36 dr inż. Tomasz RAK Porównanie benchmarków aplikacji webowych
Celem jest użycie benchmarków np. SPECjEnterprise2010, RUBiS, TPC-W. Implementacja i porównanie możliwości. Praca polega na analizie wydajnościowej i badanie przepustowości lub czasu reakcji rzeczywistego systemu.
EF-DU sem. 1 NIE
37 dr inż. Tomasz RAK Programowanie funkcyjne w JavaScript
Celem pracy jest porównanie programowania obiektowego w odniesieniu do programowania funkcyjnego z wykorzystaniem teorii kategorii oraz języka JavaScript. Zapoznanie z zasadami teorii kategorii oraz przygotowanie przykładów zastosowania programowania funkcyjnego w odniesieniu do tradycyjnego podejścia. Realizacja np. testów.
EF-DU sem. 1 TAK
38 dr inż. Tomasz RAK Tworzenie aplikacji internetowej ASP.NET Core z funkcjonalnością monitorowania
Zaawansowane podejście do pisania aplikacji z zastosowaniem frameworka. Implementacja funkcjonalności monitorowania zapytań i czasu ich realizacji. Prezentacja różnych podejść do konstrukcji aplikacji.
EF-DU sem. 1 NIE
39 dr inż. Bogusław Rymut Porównanie wydajności generacji grafiki z wykorzystaniem renderingu programowego i renderingu sprzętowego
Celem pracy jest opracowanie i porównanie wydajnościowego aplikacji generujących obrazów o zadanych parametrach z wykorzystaniem metod renderingu programowego i renderingu sprzętowego.
EF-DU sem. 1 NIE
40 dr inż. Bogusław Rymut Uczenie głębokie z wykorzystaniem GPU
Celem pracy jest wykorzystanie znanych metod uczenia głębokiego na układach graficznych NVidia, do opracowania systemu wspierającego śledzenie i rozpoznawanie obiektów w systemie wizyjnym.
EF-DU sem. 1 NIE
41 dr inż. Wojciech RZĄSA Badanie wydajności Blockchain
Celem pracy jest zbadanie wydajności Hyper Ledger Fabric (jednej z implementacji technologii Blockachain) w aktualnej wersji. Należy rozważyć wykorzystanie do tego celu narzędzia Caliper https://www.hyperledger.org/projects/caliper. Praca będzie polegała na zainstalowaniu HLF na wskazanym sprzęcie (prawdopodobnie na kilku różnych konfiguracjach), zaimplementowaniu benchmarków oraz przeprowadzeniu pomiarów. Jednym z wyników pracy powinien być artykuł naukowy opisujący uzyskane wyniki, analogicznie jak https://arxiv.org/pdf/1703.04057.pdf. Praca będzie wymagała wykonania implementacji w języku JavaScript przy użyciu NodeJS. Dyplomant realizując temat będzie współpracował z pracownikiem firmy IBM.
EF-DU sem. 1 NIE
42 dr inż. Wojciech RZĄSA Wydajna biblioteka do implementacji algorytmów genetycznych w języku Ruby
W ramach pracy należy opracować wydajną bibliotekę do implementowania w języku Ruby algorytmów genetycznych. Biblioteka ma być elastyczna, obsługiwać różne rodzaje chromosomów, różne algorytmy selekcji, krzyżowania i mutacji. Należy zadbać o wydajność opracowywanego rozwiązania, jeśli zajdzie potrzeba implementując fragmenty biblioteki jako natywne rozszerzenia np. w C i łącząc je np. za pomocą interfejsu FFI. Należy porównać wydajność wykonanego rozwiązania z innymi istniejącymi bibliotekami. Praca wymaga zachowania wysokich standardów tworzenia kodu, należy zadbać wysokie pokrycie testami automatycznymi (RSpec), tak aby rozwiązanie można było łatwo utrzymywać.
EF-DU sem. 1 NIE
43 dr inż. Dariusz RZOŃCA Analiza wydajnościowa środowisk Codesys i CPDev na Raspberry Pi
Codesys i CPDev są środowiskami do programowania sterowników przemysłowych w językach normy PN-EN 61131-3. Celem pracy jest implementacja maszyny wirtualnej CPDev na Raspberry Pi, a następnie porównanie parametrów czasowych takiego rozwiązania ze sterownikiem opartym na RPi i firmware Codesys.
EF-DU sem. 1 TAK
44 dr inż. Dariusz RZOŃCA Predykcja wskaźników ilościowych produkcji z użyciem uczenia maszynowego
Praca dotyczyć będzie zastosowania wybranej metody uczenia maszynowego w celu przewidywania wzrostu lub spadku ilości produkcji w zależności od zestawu parametrów wejściowych. Zadanie to zostanie zrealizowane przy użyciu danych archiwalnych przechowywanych w relacyjnej bazie danych. Projekt powinien zostać wykonany przy użyciu technologii .NET oraz języka C#. Praca realizowana we współpracy z firmą TITUTO Sp. z o.o.
EF-DU sem. 1 TAK
45 dr inż. Jan SADOLEWSKI Algorytm genetyczny generujący programy
Tematem pracy jest wykonanie programu, wykorzystującego algorytm genetyczny, którego zadaniem jest generowanie kodów źródłowych potencjalnych programów opisanych przy pomocy np. testów jednostkowych w tym badających również ich wydajność. Celem pracy jest wykonanie badań w zakresie możliwości automatycznego generowania kodów źródłowych programów.
EF-DU sem. 1 NIE
46 dr inż. Jan SADOLEWSKI Kompilator obiektowej wersji języka ST dla platformy .NET Framework
Wydana w 2013 roku wersja normy IEC 61131-3 wprowadza rozszerzenie obiektowe języka ST. Praca dotyczy opracowania kompilatora podzbioru tego języka do postaci kodu pośredniego Common Intermediate Language (CIL) działającego na platformie .NET Framework lub Mono. Kompilator powinien być wykonany z użyciem narzędzi wspomagających proces ich wytwarzania, np. FsLex, FsYacc, ANTLR.
EF-DU sem. 1 TAK
47 dr inż. Jan SADOLEWSKI Programy czasu rzeczywistego w języku Erlang
Celem pracy jest wykonanie kilku przykładowych programów, których zadaniem będzie sprawdzenie dotrzymywania narzuconych reżimów czasowych na wykonanie konkretnych zadań sterowania. Kontrolowanymi zadaniami mogą być czasy przetwarzania żądań sieciowych, czy modyfikacja stanu wyjścia linii portu szeregowego w określonych regularnych odstępach czasu.
EF-DU sem. 1 TAK
48 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Modelowanie komunikacji czasu rzeczywistego w sieciach komputerowych z zastosowaniem kolorowanych sieci Petriego.
W ramach pracy zostanie opracowany wykonywalny model komunikacji w pewnej strukturze sieci komputerowej. Uwaga będzie poświęcona odwzorowywaniu zależności czasowych w komunikacji. Opracowany model zostanie zastosowany do przeprowadzenia eksperymentów wydajnościowych.
EF-DU sem. 1 NIE
49 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Porównanie wydajności profilu zgodnościowego i profilu głównego OpenGL
Celem pracy jest opracowanie serii odpowiadających sobie pod względem złożoności sceny aplikacji. Połowa aplikacji będzie wykonana z zastosowaniem profilu zgodnościowego OpenGL, a druga z zastosowaniem profilu głównego. Aplikacje zostaną porównane pod względem wydajnościowym. Praca powinna odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu profil główny zwiększa wydajność aplikacji graficznych.
EF-DU sem. 1 TAK
50 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Techniki programowania aplikacji współbieżnych i rozproszonych w systemie operacyjnym Android
Praca obejmuje dokonanie przeglądu technik programowania współbieżnego i rozproszonego w systemie operacyjnym Android. Część badawcza będzie obejmowała analizę opracowanego oprogramowania.
EF-DU sem. 1 TAK
51 dr inż. Andrzej STEC Model symulacyjny gimbala sterowanego przy użyciu kół reakcyjnych
Należy opracować model symulacyjny opisujący ruch gimbala wywołany zmianą prędkości obrotowej koła reakcyjnego. Wyniki symulacji należy porównać z wartościami otrzymanymi doświadczalnie.
EF-DU sem. 1 TAK
52 dr inż. Andrzej STEC Wyznaczanie trasy przejazdu do celu z omijaniem przeszkód
Należy opracować algorytm wyznaczający trajektorię umożliwiającą dotarcie robota mobilnego do celu o znanych koordynatach, na podstawie bieżącego położenia i orientacji pojazdu. W przypadku napotkania przeszkody należy ją ominąć i wyznaczyć nową trajektorię. Opracowany algorytm należy zweryfikować praktycznie.
EF-DU sem. 1 TAK
53 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Aplikacja w technologii klient-serwer z wykorzystaniem wybranych technologii IBM
Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie przykładowej aplikacji w Javie,z zastosowaniem wybranych technologii firmy IBM, w tym WebSphere Application Server, baza danych DB2 oraz innych.
EF-DU sem. 1 TAK
54 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Aplikacja wspomagająca zarządzanie budżetem domowym
Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja aplikacji umożliwiającej gromadzenie danych o wpływach, wydatkach (kategoryzowanie wydatków). Powinna także uwzględniać spłaty rat lub przychody z lokat oraz umożliwiać planowanie wydatków i prognozowanie budżetu.
  TAK
55 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Aplikacja wspomagająca zarządzanie firmą transportową
Celem pracy jest napisanie aplikacji, umożliwiającej wybór pojazdu z dostępnych wolnych do wykonania zadania, np. wybór TAXI najbliższego lub mogącego najszybciej dojechać do klienta. Konieczne jest "wpięcie" się do jakiejś istniejącej mapy, która poda pozycje pojazdów i obliczy czasy dojazdu do celu.
  NIE
56 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Analiza możliwości zastosowania technik Big Data do analizy danych nieustrukturyzowanych
Dane przechowywane poza typową (relacyjną) bazą danych stanowią obecnie znaczącą część zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. Wiele informacji, których źródłem jest często dokument papierowy jest udostępnianych w formie elektronicznej – zwykle w postaci nieustrukturyzowanej. Problem ten jeszcze bardziej wyraźnie pojawia się w zasobach sieci www. Zadanie polega na zbadaniu możliwości praktycznego użycia technik i modeli przetwarzania danych masowych (Big Data), jak np.: HDFS, Hadoop oraz NoSQL do analizy danych nieustrukturyzowanych.
EF-DU sem. 1 NIE
57 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Modele danych w samoobsługowych środowiskach analitycznych
Zarówno systemy korzystające z „klasycznych” hurtowni danych, jak i tzw. samoobsługowe środowiska analityczne (self-service Business Intelligence), znajdują zastosowanie w biznesie. Zadaniem osoby realizującej pracę jest przeprowadzenie studium pokazującego istotę, zalety i zagrożenia związane z uproszczonym podejściem do budowy modelu oraz przygotowania danych do analizy w środowisku samoobsługowym.
EF-DU sem. 1 TAK
58 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Wykorzystanie języka R w analityce Business Intelligence
Zadaniem osoby realizującej pracę jest opanowanie środowiska analitycznego Tableau oraz języka R w stopniu pozwalającym na opracowanie i uruchomienie przykładów wspólnego użycia obu narzędzi. Chodzi w szczególności o zbadanie przydatności pakietów języka R do rozszerzenia możliwości obliczeniowych Tableau.
EF-DU sem. 1 TAK
59 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Implementacja maszyny CPDev na wybranych platformach sprzętowych
Celem pracy dyplomowej jest implementacja maszyny wirtualnej (MV) pakietu CPDev na wybranych platformach sprzętowych, w tym AVR, Arduino czy Raspberry Pi, a następnie wykonanie kompleksowych badań i testów dla porównania ich wydajności czasowej, możliwości podłączenia dodatkowych wejść/wyjść obiektowych. Należy również opracować metodykę badań wydajności tego typu maszyn wirtualnych oraz przedstawić uzyskane rezultaty.
EF-DU sem. 1 TAK
60 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Laboratoryjny system prototypowy oparty na Arduino
Celem pracy jest opracowanie i wykonanie systemu prototypowego opartego ma Arduino na potrzeby zajęć laboratoryjnych. System powinien zawierać kilka wejść i wyjść cyfrowych i analogowych (przełączniki, potencjometry, diody LED, wyświetlacz LCD, ...). Należy zbudować prototyp, przygotować odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne (łącze USB) oraz przetestować proponowane rozwiązanie. Dodatkowo należy opracować kilka reprezentatywnych zadań pokazujących możliwości wykonanego prototypu.
EF-DU sem. 1 NIE
61 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Modułowy edytor graficzny schematów drabinkowych LD (Ladder Diagram)
Celem pracy jest napisanie modułowego edytora graficznego (PC, język C#) schematów drabinkowych (język LD, norma IEC) oraz translatora tych schematów do języka ST. Moduł powinien mieć mozliwość integracji z pakietem CPDev lub tez pracowac niezależnie. Opracowany edytor należy przetestować na kilku reprezentatywnych przykładach.
EF-DU sem. 1 TAK
62 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Prototym inteligentnego robota jeżdżacego do odkurzania powierzchni
Celem pracy dyplomowej jest opracowanie i wykonanie prototypu mikroprocesorowego robota jeżdżącego (na podwoziu kołowym lub gąsienicowym) do inteligentnego odkurzania powierzchni (podłogi w pomieszczeniach). Robot powinien sam planować trasę, omijać przeszkody, sygnalizować nietypowe sytuacje itp. Prototyp należy przetestować w warunkach laboratoryjnych.
EF-DU sem. 1 TAK
63 dr inż. Bartosz TRYBUS Problem zastosowania grupy robotów w zagadnieniu mapowania zamkniętej przestrzeni
Celem pracy będzie zaprojektowanie systemu do odkrywania zamkniętej przestrzeni 2D lub 3D za pomocą grupy robotów mobilnych. W ramach pracy należy opracować strukturę robotów oraz ich oprogramowania. Odrębnym zagadnieniem będzie zaprojektowanie systemu komunikacyjnego umożliwiającego wymianę danych między robotami. Efektem pracy będzie również stanowisko badawcze, w którym powierzchnia będzie zdefiniowana za pomocą siatki identyfikatorów RFID.
EF-DU sem. 1 TAK
64 dr inż. Bartosz TRYBUS Projekt i implementacja protokołu komunikacyjnego między stacją bazową a systemem pokładowym łazika marsjańskiego
Celem pracy będzie opracowanie specjalizowanego protokołu komunikacyjnego dla szeregowych łączy bezprzewodowych i przewodowych między elementami systemu łazika marsjańskiego, w tym komputera PC (stacji bazowej), układów elektronicznych sterujących mechaniką oraz komputera pokładowego Nvidia Jetson TX2 realizującego autonomię przy ruchu łazika. Dodatkowym zadaniem będzie analiza przydatności protokołu do wymiany informacji w czasie rzeczywistym.
EF-DU sem. 1 TAK
65 prof. Leszek TRYBUS Badania wydajności rozproszonego systemu sterowania ze stacjami procesowymi WinController konfigurowanymi graficznie
System rozproszony zawiera stacje procesowe PC-WinController komunikujące się według protokołu TCP/WCF. WinController jest dedykowaną aplikacją usługi Windows Service. W ramach jednaj stacji funkcjonuje "n" jednostek wykonawczych wymieniających dane za pomocą zmiennych zewnętrznych. Jednostki te programowane są w środowisku CPDev za pomocą języków graficznych (FBD, LD, SFC). Celem badań jest ocena wydajności systemu biorąc pod uwagę liczbę jednostek wykonawczych w jednej stacji oraz liczbę stacji w całym systemie.
EF-DU sem. 1 TAK
66 prof. Leszek TRYBUS Badanie funkcjonalności komunikacyjnych środowiska Simulink jako elementu systemu czasu rzeczywistego
Na system czasu rzeczywistego składa się komputer PC i serwomechanizm z enkoderem sterowany napięciowo. Komputer PC komunikuje się z mikrokontrolerem serwomechanizmu za pomocą bloków Simulinka. Celem badań jest ocena funkcjonalności systemu dla realizacji algorytmów sterowania programowanych w Simulinku. Powinno to przesądzić, czy typowe algorytmy należy implementować jako ciągłe, czy dyskretne.
EF-DU sem. 1 TAK
67 prof. Leszek TRYBUS Uruchomienie i testowanie rozproszonego systemu sterowania PLC1 - Mbenet - InTouch
Uruchomienie modułowego sterownika PLC1 firmy BartCom z procesorem ARM programowanym w środowisku CPDev. Skonfigurowanie komunikacji Mbenet (Ethernet). Testowanie rozproszonego systemu sterowania w zadaniach sterowania logicznego i regulacji programowanych graficznie.
EF-DU sem. 1 TAK
68 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Wybrane metody uczenia systemów rozmytych
Należy omówić uczenie systemów rozmytych Takagi-Sugeno za pomocą metod gradientowej i najmniejszych kwadratów. Opracować w języku Python (ew. R) przykłady uczenia systemów o jednym wejściu (SISO) i wielu wejściach (MISO).
  TAK
69 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Wybrane modele regresyjne w języku Python
Należy omówić wybrane modele regresji liniowej OLS, LASSO, ridge w języku Python. Opisać biblioteki implementujące te metody, podać kilka przykładów zastosowań. Omówić walidację modeli.
  NIE
70 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Rozpoznawanie obrazów cyfrowych z wykorzystaniem sieci głębokich
Wykorzystując istniejące narzędzia należy zbudować system rozpoznający znaki drogowe. Integralną częścią pracy będzie zgromadzenie odpowiednich baz danych, opanowanie i przetestowanie technik uczenia sieci oraz przetestowanie rozwiązania.
EF-DU sem. 1 TAK
71 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Rozpoznawanie wypowiedzi migowych z wykorzystaniem uczenia głębokiego
Należy zapoznać się z wybranym środowiskiem programowym, technikami uczenia sieci i dostarczoną bazą danych, a następnie zbudować i przetestować system rozpoznawania.
EF-DU sem. 1 TAK
72 dr hab. inż. Marian WYSOCKI System wspomagania decyzji trenera dużyny koszykówki
Należy zaprojektować i zbudować system zawierający bazę danych, silnik analityczny i interfejs użytkownika umożliwiający wykorzystywanie aplikacji mobilnej .
EF-DU sem. 1 TAK
73 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Zastosowanie metody momentów w rozpoznawaniu obrazów cyfrowych
Należy zapoznać się z metodyką, przygotować oprogramowanie do wyznaczanie momentów w przestrzeni 2D i 3D, zapoznać się z bazą danych, dokonać syntezy klasyfikatora i dokonać oceny jego skuteczności.
EF-DU sem. 1 NIE
74 dr inż. Roman ZAJDEL Algorytmy sztucznej inteligencji rozwiązujące problem najkrótszej ścieżki
Celem pracy jest wykonanie analizy porównawczej algorytmów sztucznej inteligencji rozwiązujących problem najkrótszej ścieżki. Eksperymenty porównawcze powinny zostać wykonane w środowisku zbudowanym przy użyciu platformy Unity.
EF-DU sem. 1 TAK
75 dr inż. Roman ZAJDEL Deep Reinforcement Learning
Celem pracy jest zapoznanie się z tematyką algorytmów uczenia głębokiego i ich zastosowania do uczenia się ze wzmocnieniem (Deep Reinforcement Learning). W części praktycznej należy zaproponować zastosowanie DRL do pozyskania strategii zapewniającej sukces w wybranych grach komputerowych. Środowiskiem programistycznym jest phyton/CUDA.
EF-DU sem. 1 TAK
76 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Moduł drążenia danych dla systemów produkcyjnych Przemysłu 4.0
Celem pracy jest wykorzystanie znanych metod inteligencji obliczeniowej do zagadnień automatycznego wykrywania związków przyczynowo-skutkowych w danych gromadzonych w systemach produkcyjnych. W podstawowej wersji pracy należy przetestować wybrane metody inteligencji obliczeniowej (np. reguły asocjacyjne, drzewa decyzyjne) do wykrywania związków przyczynowo-skutkowych w danych pochodzących z rzeczywistego systemu produkcyjnego oraz predykcji wybranych parametrów procesów jak również wykonać oprogramowanie w wybranym języku. Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0 i data science.
  NIE
77 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI System predykcyjnego utrzymania ruchu dla Przemysłu 4.0
W ramach realizacji pracy należy opracować warstwę prezentacji (front-end, Angular) i wybranych raportów (Python) dla systemu predykcyjnego utrzymania ruchu. Elementem pracy będzie również przetestowanie wybranych metod inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach wykrywania anomalii i predykcji uszkodzeń w systemie predykcyjnego utrzymania ruchu. Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0 i data science.
  TAK
78 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach predykcyjnego utrzymania ruchu
Celem pracy jest wykorzystanie znanych metod inteligencji obliczeniowej do zagadnień predykcji uszkodzeń i zapobiegania awarii maszyn CNC. W podstawowej wersji pracy należy przetestować wybrane metody inteligencji obliczeniowej (np. sieci neuronowe, uczenie głębokie) do wykrywania anomalii w danych zebranych z rzeczywistych maszyn oraz predykcji uszkodzeń jak również wykonać oprogramowanie w języku Python. Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0 i data science.
  NIE
79 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Zastosowanie technologii VR i AR w systemach produkcyjnych Przemysłu 4.0
Celem pracy jest zrealizowanie oprogramowania demonstrującego zastosowanie technologii VR i AR w wybranych elementach Przemysłu 4.0. Przewidywane jest zastosowanie takiego sprzętu jak np. Oculus lub okularów do rozszerzonej rzeczywistości. Podstawowym elementem pracy będzie wykonanie i zintegrowanie z istniejącym systemem klasy MES modeli elementów hali produkcyjnej i maszyn. Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0.
  TAK

 

Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki